Kb2 - Differentialekvationer och tekniska beräkningar del A, TMA 205 - 2002/2003

Lärare

Föreläsare och examinator:
Mats Larson, telefon: 772 3591, mgl@math.chalmers.se
Chalmers Finite Element Center

Handledare:

Rickard Bergström, telefon: 772 5314, ribe@math.chalmers.se
Chalmers Finite Element Center

Georgios Foufas, telefon: 772 5400, foufas@math.chalmers.se
Chalmers Finite Element Center

Kursbeskrivning

Kursen behandlar matematiska modeller i 1D och 2D av processer där reaktion och produktion, samt transportmekanismer som diffusion och konvektion, ingår. Dessa modeller, som typiskt baseras på konservering av massa och värme samt vissa konstitutiva samband, utgörs av partiella differentialekvationer. Huvudmomentet i kursen består i att lära dig beräkna lösningar till dessa ekvationer med Finita Elementmetoden (FEM), vilken bygger på approximation med styckvisa polynom. Vi inleder kursen med att studera styckvisa polynom och hur de kan användas för att approximera givna funktioner. Vi går sedan vidare och beskriver hur en approximation av den okända lösningen till en differentialekvation kan beräknas. Under kursens gång kommer du att få arbeta med både teori, implementation av metoden, samt modellering. Speciellt utvecklar du din egen FEM-lösare i Matlab.

Kursform

Föreläsningar (4 tim/v) plus övningar i datorstudio (4 tim/v). Arbetet med inlämningsuppgifterna spelar en viktig roll under kursen och ger genomgång av hela kursinnehållet från teori till praktik.

Schema

Föreläsning:
Måndag 13-15, i Vasa C. Onsdag 13-15, i KA.

Datorstudio:
Måndag 10-12, i KD1 och KD2. Onsdag 10-12, i KD1 och KD2. Lärare: Mats, Rickard och Georgios.

Kurslitteratur

Applied Mathematics: Body & Soul Part D: kap 52, 53, 76 och 77. (Delas ut i samband med föreläsning. Kan också hämtas i entrén till Aseco.)

Detaljerat kursprogram

Grov plan för föreläsningarna:

Läsvecka 1-4: kap 52, 53.
Läsvecka 5-7: kap 76, 77.

Detaljerad (preliminär) plan:

lv1:
OBS! Studioövningen måndag 10-12 ställs in.

Föreläsning 1, måndag 13-15: Vektorrummet av linjära funktioner på ett intervall. Vektorrummet av styckvis linjära, kontinuerliga funktioner på ett intervall. Linjär interpolation. Styckvis linjär, kontinuerlig interpolation. Interpolationsfeluppskattningar. (52.1-4)
Studioövning 1, onsdag 10-12: Piecewise Polynomial Lab. Om du vill kan du ladda ner ("Shift-klicka" på länkarna) de två filer som behövs för att köra PP Lab till din egen dator: PP.fig och PPmod.m.
Föreläsning 2, onsdag 13-15: Interpolationsfeluppskattningar. Introduktion till L2-projektion: definition samt härledning av linjärt ekvationssystem. (52.3-5)

lv2:
Studioövning 2, måndag 10-12: Kvadratur. L2-projektion.
Föreläsning 3, måndag 13-15: Repetition. Definition av L2-projektion samt härledning av ekvationssystem.  Exempel på L2-projektion av funktionen x^2 på rummet av linjära funktioner på (0,1).
Studioövning 3, onsdag 10-12, Styvhetsmatris. Robinrandvillkor. (53.5-6)
Föreläsning 4, onsdag 13-15: Analys av L2-projektion: entydighet, existens och feluppskattning. Kort intro till FEM for det enklaste modelproblemet.

Sammanfattning Lv 1-2:

Vi introducerar rummet av kontinuerliga styckvis linjära funktioner V_h på en partition av ett intervall. Utvecklingen av en funktion v i V_h som en linjärkombination av hatt-bas-funktioner är mycket viktig och kommer att användas om och om igen. Vi studerar sedan approximations problemet: givet en funktion f finn en approximation av f i V_h. Här finns två olika metoder: interpolation och L2-projektion.   Vi börjar med interpolation och bevisar feluppskattningar för interpolations felet i maxnormen. Därefter definierar vi L2-projektion och härleder ett linjärt ekvationssystem som används för att beräkna denna. I analysen av L2-projektionen visar vi en feluppskattning samt att L2-projektionen existerar unikt.  Teknikerna i beräkning och analys av L2-projektionen kommer igen i finita elementmetoden och är därför viktiga moment. 

lv3:
Studioövning 4, måndag 10-12: Arbete med tidigare studioövningar.
Föreläsning 5, måndag 13-15: Vi går igenom finita element metoden för ett stationärt model problem med Dirichlet samt Robin randvilkor. Speciellt härleder vi det ekvatiuonssystem som används för att beräkna fem lösningen. Slutligen skall vi gå igenom hur man utvidgar metoden till ett tidsberoende model problem.
Studioövning 5, onsdag 10-12, Tidsberoende problem.
Föreläsning 6, onsdag 13-15: Vi gick igenom analysen av finita element metoden inklusive entydighet, existens, feluppskattning. Notera speciellt hur man härleder Galerkin ortogonalitetsvilkoret.

lv4:
Studioövning 6, måndag 10-12: Arbete med tidigare studioövningar.
Föreläsning 7, måndag 13-15: Vi repeterar det endimensionella materialet som en förberedelse till deltentamen på onsdag.
Studioövning 7, onsdag 10-12: Valfri verksamhet.
Föreläsning 8, onsdag 13-15: Deltentamen.

lv5:
Studioövning 8, måndag 10-12 Arbete med veckans problem.
Föreläsning 9, måndag 13-15: Vi gick igenom triangulering, inklusive storlek på trianglar, minsta vinkeln och datastrukturer, av ett område i planet. Därefter introducerade vi rummet av kontinuerliga styckvis linjära funktioner på en triangulering och hur dessa kan skrivas som en linjärkombination av tält-basfunktioner. Slutligen definierade vi L2-projektionen och härledde ekvationssystemet som används för att beräkna denna.
Studioövning 9, onsdag 10-12 Kvadratur (2D). Massmatris.
Föreläsning 10, onsdag 13-15: Vi definierade interpolanten och formulerade feluppskattningar av interpolationsfelet. Därefter presenterade vi ett enkelt model problem med homogena Dirichlet randvilkor och visade hur detta kan variationsformuleras. Därefter definierade vi finita element metoden och härledde ett ekvationssystem som bestämmer fem lösningen. Slutligen införde vi ett mer komplicerat model problem med Robin randvilkor och variabla koefficienter och härledde variationsformuleringen.

lv6:
Studioövning 10, måndag 10-12 MyFirst2DPoissonSolver.
Föreläsning 11, måndag 13-15: Vi går vidare med att formulera en tidsberoende metod genom att först använda FEM i rummet för att erhålla ett system av ordinara differential ekvationer vilket vi löser numeriskt mha bakåt Euler. Därefter går vi tillbaka till analysen av L2-projektionen.
Studioövning 11, onsdag 10-12 Tidsberoende problem (2D).
Föreläsning 12, onsdag 13-15: Analysen av finita element metoden i 2D gås igenom och därefter diskuterar vi lokal nätförfining samt a posteriori feluppskattningar.

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgift 1:
Lösare för tvåpunkts randvärdesproblem, valda problem, topics, tillämpningar.
ps-format och pdf-format
Tillägg till inlämningsuppgift 1, deluppgift D (Utdelat på studioövning måndag lv4.)
ps-format och pdf-format

Inlämningsuppgift 2:
Lösare för randvärdesproblem i 2D, valda problem, topics, tillämpningar.
ps-format och pdf-format
Tillägg till inlämningsuppgift 2, deluppgift D, tillämpningsförslag : "The catalyst pellet"
ps-format och pdf-format

Examination

1. Att bli godkänd på två obligatoriska inlämningsuppgifter som delas ut lv2 och lv5, och lämnas in lv4 och lv7. Uppgifterna är individuella men samarbete i grupp om 2 uppmuntras.
2. Två skriftliga tentamina, en på onsdag i lv4 (25/9 13.15 - 15.00 KA) och en i tentaveckan (21/10 f V). Totalpoängen beräknas enligt formeln: Totalpoäng = 1/3 * [poäng på deltentamen] + 4/5 * [poäng på sluttentamen] (Max poäng, deltentamen: 30, sluttentamen: 50, totalt: 50)

Deltentamen:
ps-format och pdf-format

Lösningar till deltentamen:
ps-format och pdf-format

Resultat på deltentamen.

Resultat på tentamen.

Betyg.

Extra material

lv1:
Räkneuppgifter lv1:
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv1:
ps-format och pdf-format

lv2:
Kvadratur (1D):
ps-format och pdf-format (Utdelat på studioövning måndag lv2.)

Räkneuppgifter lv2: (Kvadratur. L2-projektion.)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv2:
ps-format och pdf-format

Robinrandvillkor (1D):
ps-format och pdf-format (Utdelat på studioövning onsdag lv2.)

Deltentamen: 2002-04-25
ps-format och pdf-format

Lösningar till deltentamen: 2002-04-25
ps-format och pdf-format

Deltentamen Kb: 2001-09-24
ps-format och pdf-format

lv3:
Räkneuppgifter lv3: (FEM.)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv3:
ps-format och pdf-format

Tidsberoende problem (1D):
ps-format och pdf-format (Utdelat på föreläsning måndag lv3.)

lv5:
Räkneuppgifter lv5: (Triangulering.)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv5:
ps-format och pdf-format

lv6:
Räkneuppgifter lv6: (Kvadratur, massmatris)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv6:
ps-format och pdf-format

Robinrandvillkor 2D:
ps-format och pdf-format (Utdelat på föreläsning onsdag lv5.)

Tidsberoende problem (2D):
ps-format och pdf-format (Utdelat på föreläsning måndag lv 6)

Adaptiva algoritmer:
ps-format och pdf-format

lv7:
Räkneuppgifter lv7: (Styvhetsmatris, Robin, FEM)
ps-format och pdf-format

Lösningar till Räkneuppgifter lv7:
ps-format och pdf-format

Tentamen 2002-08-30
pdf-format

Tentamen 2002-06-01
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen: 2002-06-01
ps-format och pdf-format

Tentamen 2002-01-14
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2002-01-14
ps-format och pdf-format

Tentamen 2001-10-22
ps-format och pdf-format

Lösningar till tentamen 2001-10-22
ps-format och pdf-format


Editor: Georgios Foufas
Last modified: 2003-01-13