Aktuella meddelanden
Denna kurs utgör första terminen på Matematikprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs, och avser att ge dig en god grund för fortsatta matematikstudier. Kursen består av tre delkurser: Inledande algebra (7,5 hp), Linjär algebra (7,5 hp) och Envariabelanalys (15 hp). Dessutom ingår att man ska lära sig grunderna i Matlab så att man själv kan skriva enklare program. Matlab är en matematisk programvara som används inte bara i våra matematikkurser utan även i näringslivet. Till slut ingår ett moment i skriftlig kommunikation. Detta innehåller en introduktion till typsättningspaketet LaTex samt föreläsningar och övning på skriftlig kommunikation.

Undervisningsformerna varierar något mellan delkurserna bl.a. med olika varianter av grupparbete, rapportskrivning och datorlaborationer utöver lektioner och föreläsningar. Syftet är att ge en djupare förståelse av ämnet samt att utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt om matematik. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida och av lärarna (se nedan).

Studenter på senare del av Matematikprogrammet kommer vid vissa tider att finnas till hands för att diskutera och svara på frågor. Tider och lokaler för detta meddelas under kursens gång och kommer att finnas på schemat.

De två första veckorna (innan kursen Matematik 1 startar) ges en Introduktionskurs i matematik där vi repeterar viktiga delar av gymnasiematematiken. Kursen omfattar 1,5 hp men ingår inte i kursen Matematik 1. Introduktionskursen är inte obligatorisk, men vi rekommenderar att du deltar i den om du inte under sommaren har läst någon mer omfattande förberedande kurs, t.ex. vår webbkurs Sommarmatte.

Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvariga på de olika delkurserna är:

Inledande algebra: Stefan Lemurell, 772 5303, sj(at)chalmers.se
Linjär algebra: Sven Järner, 772 3561, jarner(at)chalmers.se
Envariabelanalys: Hossein Raufi och Julie Rowlett, rowlett(at)chalmers.se
Matlabintroduktion: Katarina Blom, 772 1097, blom(at)chalmers.se

Mer information om delkurserna via länkarna ovan.
Kurslitteratur
Se kurslitteraturlistan.


Program

Inledande algebra, linjär algebra, envariabelanalys och matlabintroduktion

All information om dessa delkurser hittas via länkarna ovan.

Kommunikationsinslag:

I kursen ingår ett moment i kommunikation som är första delen av ett stråk av inslag genom hela kandidatutbildningen. Inslaget i denna kurs består av en introduktion till typsättningsmiljön LaTex samt en skrivövning kopplad till My-dagen.

Onsdagen 28 september:Introduktion till Latex. Föreläsning 9:00 - 9:45 i Pascal samt övning 10-11:45 i MVF24 och MVF25. Föreläsningen tar upp de första grunderna i LaTex. Under övningen testar man på att typsätta matematisk text med LaTex. Man väljer ett induktionsbevis man gjort, skickar in slutresultatet (både Latex-fil och PDF) och får återkoppling både på typsättning och matematiken. En användarvänlig webbtjänst för att arbeta med LaTeX är sharelatex.com. Filerna som användes för föreläsningen.

Det finns en utmärkt introduktion till LaTex som två tidigare studenter på Matematikprogrammet skrivit ihop som kan användas både som lärobok och uppslagsbok.

Program för skrivuppgiften:

Fredagen 28 oktober:  Introduktionsföreläsning, 9-9:45 i Pascal (Claes Ohlsson) Bilderna från introduktionen
Måndagen 31 oktober:
 My-dagen Föredrag: Gustav Kettil, Johan Lennblad, Erik Svensson.
Onsdagen 2 november: Föreläsning (Hans Malmström) Bilderna från föreläsningen Skriva en sammanfattning Om skrivuppgiften
Onsdagen 9 november: Storgruppsövning (Hans Malmström och Claes Ohlsson) Bilderna från övningen
Onsdagen 23 november: Skrivseminarium (Stefan Lemurell och Claes Ohlsson)  Doodle för att boka pass på skrivseminariet.
Måndagen 5 december - onsdagen 7 december: Frivillig handledning med Fackspråk (Claes Ohlsson) Doodle för att boka pass för handledning.
Måndagen 12 december: Slutinlämning
Kurskrav
För att få betyget Godkänd på kursen krävs att man är godkänd på alla tre delkurserna, inklusive obligatoriska datorlaborationer samt obligatoriska skrivuppgifter i skriftlig kommunikation. Dessutom är My-dagen den 2:e november obligatorisk. Om man har betyget Väl godkänd på minst 15 hp av delkurserna får man betyget Väl godkänd på hela kursen.
Examination
Se respektive delkurs.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.