MMG700, Analytic Function Theory, Autumn 17

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

The links that didn't work are now hopefully fixed.

Lärare

Kursansvarig: Håkan Samuelsson Kalm, hasam"at"chalmers.se, anknytning 3568, rum H5025

Kurslitteratur

Se kurslitteraturlistan.

Program

Lectures (always in room MVH11)

Day
Chapter Content
Mon 28 Aug
13.15-15.00
1, 2
Intro and repetition; complex arithmetics, polynomials, roots, de Moivre,
lines, circles, sectors etc in the plane; Möbius transformations
Wed 30 Aug
10.00-11.45
2
Möbius transformations, circlines, the Riemann sphere
Fri 1 Sept
10.00-11.45
3, 10
Open and closed sets in the plane and on the Riemann sphere, continuity and limits, two-variable calculus in complex notation
Mon 4 Sept
13.15-15.00
5
Holomorphicity, Green's formula, the Cauchy-Riemann equations, elementary properties of holomorphic functions
Wed 6 Sept
10.00-11.45
5
Cauchy's theorem and formula, holomorphicity ``at infinity''
Fri 8 Sept
10.00-11.45
6 complex series, convergences tests, functions defined by series, power series
Mon 11 Sept
13.15-15.00
7 holomorphic functions defined by power series, exp, trig, log, etc.
Wed 13 Sept
10.00-11.45
8 conformal mappings, Möbius transformations again
Fri 15 Sept
10.00-11.45
12 homotopy, homology, Cauchy's theorem again, winding numbers, characterizations of simply connected domains
Mon 18 Sept
13.15-15.00
12 cont. of the above
Wed 20 Sept
10.00-11.45
13 consequences of Cauchy's formula; Liouvilles theorem, the Fundamental theorem of algebra
Fri 22 Sept
10.00-11.45
13, 14 power series representation of holomorphic functions, Morera's theorem
Mon 25 Sept
13.15-15.00
13 Goursat's theorem
Wed 27 Sept
10.00-11.45
15 zeroes and their orders, identity theorem, analytic continuation
Fri 29 Sept
10.00-11.45
15 counting zeroes, Rouche's theorem
Mon 2 Oct
13.15-15.00
16 Maximum principle, Schwarz' lemma
Wed 4 Oct
10.00-11.45
16 Open mapping theorem, Inverse function theorem, Riemann's mapping theorem
Fri 6 Oct
10.00-11.45
17 singularities, Laurent series and expansions
Mon 9 Oct
13.15-15.00
18 residues and the Residue theorem
Wed 11 Oct
10.00-11.45
19, 20 real integral with complex analytic methods
Fri 13 Oct
10.00-11.45
19, 20 cont. from the above
Mon 16 Oct
13.15-15.00
23 something about harmonic functions, the Dirichlet problem, and physical applications
Wed 18 Oct
10.00-11.45

repetition and old exams
Fri 20 Oct
10.00-11.45

repetition and old exams


Lecture notesRecommended exercises


Week
Exercises
35 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10;
3.1; 2.1, 2.3, 2.11, 2.15i
36
5.4, 5.5a, 5.6, 5.10;
6.2, 6.4, 6.7
37
7.1, 7.2, 7.10b, 7.11i, iii, 7.12, 7.13, 7.15
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.10;
10.1, 10.3, 10.5, 10.7
38
11.1, 11.3;
13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11, 13.12
14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8
39
15.1, 15.3, 15.6, 15.7, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13
40
16.2, 16.6, 16.7
17.1, 17.5, 17.9, 17.15, 17.18
41 18.2, 18.3, 18.4, 18.6, 18.9;
20.1, 20.2, 20.4, 20.8, 20.9, 20.13, 20.16, 20.20
42 Repetition and old exams

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Here are some simple MATLAB exercises that help illustrate the theory.

They are not part of the examination and shouldn't be reported.

LAB1 a mapping game

LAB2 the Argument principle

LAB3 a potential problemReferenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor


Examination

The examination consists of a written exam containing three theory exercises and five problems; at least two of the theory exercises are proofs from this list.

Maximum score: 24; at least 12 to pass (G) and at least 18 to pass with distinction (VG).

The exam is scheduled on Friday, Oct 27, 8.30-12.30. Two re-exams will be given.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.


Student representative: Albin Skilje, gusskial"at"student.gu.se

Gamla tentor

Exam, Jan 2017 and suggested solutions

Exam, Oct 2016 and suggested solutions

Exam, Aug 2016 and suggested solutions

Exam, Jan 2016 and suggested solutions

Exam, Oct 2015 and suggested solutions

Exam, Aug 2015

Exam, April 2015

Exam, Jan 2015

Exam, Aug 2014

Exam, April 2014