Aktuella meddelanden

Lärare
Kursansvarig:
Lennart Falk tel 772 3564, epost falk*chalmers.se

Övningsledare:
Jakob Hultgren, F grupp a kl 8.00 i FL72 och grupp c kl 15.15 i FL72 (onsdagar, undantag för grupp c i läsvecka 3: se schemat!)
Olof Salberger, F grupp b, kl 8.00 i FL73 (onsdagar)
Tony Johansson, F grupp d, kl 15.15 i FL71 (onsdagar, undantag i läsvecka 3: se schemat!)
Lennart Falk, TM, kl 8.00 i FL71 (onsdagar)

Labhandledare:
Meddelas senare.
Kurslitteratur
Persson/Böiers: Analys i flera variabler, samt tillhörande övningsbok.
Utlagt extramaterial, hittas under "Innehåll" i föreläsningsplanen nedan i "Program". Något av detta är ännu inte utlagt, utan kan tillkomma under kursens gång. Dessa inslag är av karaktären alternativt bevis, generalisering (Taylors formel), eller exempel, och ska ses som extra belysning av de kursmoment som definieras av kursboken.

Program


Föreläsningar
De regelrätta föreläsningarna är tre per vecka: måndag morgon, onsdag första passet och torsdag eftermiddag.
Pass nummer två (i förekommande fall) på onsdagarna ägnas huvudsakligen åt problemlösning.
Läsvecka
Avsnitt
Innehåll
1
2.1-2.6
Grundläggande differentialkalkyl i flera variabler. Taylors formel (allmännare form). Undersökning av lokala extrempunkter.
2
2.6-2.7,
3.2-3.4,
6.1-6.3
Differential. Ett aningen kortare bevis av sats 2.9.
Vektorvärda funktioner. Funktionalmatris och funktionaldeterminant. Linjarisering. Implicita funktioner.
Dubbelintegraler: att integrera funktioner av två variabler.
3
6.2-6.6
Mera om dubbelintegraler: upprepad integration, variabelbyte, generaliserade integraler.
4
3.1, 7, 8.1,
8.3-8.4,
9.1
Multipelintegraler. Volymberäkningar.
Mekaniktillämpningar.
Vektoranalys i planet, inledning. Kurvintegraler.
5
9.2-9.4,
8.2
Kurvintegraler, Greens formel, konservativa fält, potentialer.
Ytor i parameterform och beräkning av deras areor.
6
10,
4.1-4.2
Vektoranalys i rummet: ytintegraler. Gauss och Stokes satser. Potentialer. Fysikaliska tillämpningar.
Optimeringsproblem i flera variabler.
7
4.3,
5.1

Repetition
Optimeringsproblem med bivillkor.
Derivering under integraltecken.
Lite om första ordningens partiella differentialekvationer. Lösning med hjälp av karakteristik.
Repetition, gamla tentor.


Rekommenderade övningsuppgifter

Torsdagens andra föreläsning tar upp vissa av de uppgifter som markerats med "Dem" i tabellen.
Andra visas och diskuteras på övningstillfällena, det gäller sådant material som behandlats under tisdagens föreläsning. 
Fördelningen mellan kategorierna "Själv" och "Hemma" kan förstås förändras efter personlig smak.
Extra instuderingsuppgifter finns här. Uppgifter efter "Instud" i tabellen hittas här.
Ytterligare övningsuppgifter på kursen (med facit).

Läsvecka
Kategori
Uppgifter
1
Dem
Själv
Hemma
Kap 2: 1e, 2b, 8c, 21
Kap 2: 1ad, 2ac, 4, 5, 6, 8abd, 12, 13, 15, 24                                                            
Kap 2: 1bc, 16, 17                                                                                       Instud: 1a
2
Dem
Själv
Hemma
Kap 2: 34, 69c, 67
Kap 2: 57, 28, 92, 28, 86, 46, 62b, 68ab, 66, 70, 94                       
Kap 2: 55, 30, 42a, 75, 61a, 63                                                                   Instud: 1b, 3a                             
3
Dem
Själv
Hemma
Kap 3: 9b, 24                                 Kap 6: 16
Kap 3: 9ac, 15, 14, 22, 26, 28       Kap 6: 5, 7, 9, 13, 15, 17
Kap 3: 12, 16, 20, 23                     Kap 6: 1, 3, 8, 10, 24, 26, 40, 42           Instud: 2a, 4ab
4
Dem
Själv
Hemma
Kap 6: 21                                       Kap 7: 15                                               Kap 8: 7
Kap 6: 19, 23, 25, 38, 40               Kap 7: 1, 3, 12                                       Kap 8: 2, 3, 5, 6, 8, 11, 34, 39
Kap 7: 2, 8, 13                               Kap 8: 1, 5, 10                                       Kap 3: 1, 2                           Instud: 4cde
5
Dem
Själv
Hemma
Kap 9: 4, 10, 24
Kap 9: 2, 5, 7, 13, 14, 24, 26c, 31, 32, 34, 35                                              Kap 10: 1                             Kap 3: 7, 8
Instud: 5                                         Kap 9: 1, 5, 15, 23                                 Kap 3: 6                               Kap 8: 17
6
Dem
Själv
Hemma
Kap 8: 16                                       Kap 10: 31, 25, 54
Kap 8: 14, 21                                 Kap 10: 8, 10, 13, 16, 18, 20, 26, 32, 35, 37, 40, 58
Kap 10: 19, 42, 52, 57, 61, 63, 69                                                                Instud: 6
7
Dem
Själv
Hemma
Kap 4: 6, 39, 42
Kap 4: 8, 13, 16, 17, 18, 23, 30, 31, 48                                                        Kap 5: 3, 4, 5
Kap 4: 2, 10, 14, 16, 20, 24, 28, 33                                                              Kap 5: 7                               Instud: 3b, 2b2   


Datorlaborationer och övningar med Matlab

Matlabövningar:
         
Material för övningar inklusive bonusuppgifter hittar du HÄR.
Matlabuppgifterna ger maximalt 3 bonuspoäng. Om bonuspoängens giltighet, se under Examination!

Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Vid tentamen ska man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen. Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.

Teori-PM med "baskurs" för bevisdelen av teorin.
Duggor
Två duggor i form av lappskrivningar är planerade: torsdag 7/2 (läsvecka 3) och torsdag 28/2 (läsvecka 6), båda gångerna kl 14.15, dvs i sena föreläsningspassets andra timma. Varje dugga har maxpoäng 6 och bonuspoäng  till  tentan utdelas enligt följande algoritm:  ta summan av poängen på de två duggorna, dividera med 3, avrunda till närmaste heltal. Detta kan ge upp till 4 bonuspoäng. Men vid sammanslagning med Matlab-bonus (max 3p) blir det högst 6 poäng totalt (4+3=6, i övriga fall vanlig heltalsaritmetik).
På duggan behandlas det som står i föreläsningsprogrammet till och med föregående vecka, på dugga 1 gäller därmed läsvecka 1-2, på dugga 2 är det läsvecka 3-5.

Om bonuspoängens giltighet, se under Examination!

Examination
Tentamen består av 6-8 uppgifter som kan ge maximalt 60 poäng. Därtill läggs de bonuspoäng som kommer från Matlabuppgifter och duggor. För godkänt på tentamen krävs minst 24 poäng, gränsen för betyg 4 är 36 poäng och för betyg 5 gäller 48 poäng.
De nämnda bonuspoängen räknas vid ordinarie tentan i mars 2013 och omtentorna i augusti 2013 och i januari 2014.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
Kursrepresentanter:


Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Kursutvärderare:
Johan Björck (TM), epost: johanbjorck*hotmail.com
Alexander Kuzmin (F), epost: kuzmina*student.chalmers.se

Föregående års utvärdering.
Två förändringar har genomförts i linje med förslag från utvärderingsmötet. Dels utgår ett litet extramaterial (pdf-fil) om lösning av vissa partiella differentialekvationer av första ordningen. Dessa kommer att behandlas genom ett exempel, som läggs ut i veckoplanen.
Den andra förändringen utgörs av mindre justeringar i övningsurvalet i tabellen "Rekommenderade övningsuppgifter".
Gamla tentor
2013-01-14 med lösningar.
2012-08-24 med lösningar.
2012-03-08 med lösningar.
2012-01-11 med lösningar.
2011-08-23 med lösningar.
2011-03-17 med lösningar.
2011-01-14 med lösningar.
2010-08-24 med lösningar.
2010-03-11 med lösningar.