Aktuella meddelanden!

Senast uppdaterad: 110829 kl 11:30

110829 kl 11:30  Lösningsförslag till fredagens tenta .
110826 kl 12:30  Dagens tenta . Lösningsförslag kommer nästa vecka.
110526 kl 14:30  Dagens tenta och lösningsförslagfinns nu. Dessutom har ytterligare några korrigeringar gjorts på exempeltentans lösningsförslag.
110525 kl 12:30  Korta lösningar till G-delen och en korrigerad version( Uppg 3b och 4a) av exempeltenta 2: lösning till tentaexempel och tentaexempel finns nu.
110525 kl 12:30  Ett fullständigt tentaexempel finns nu.
110524 kl 10:00  Ny version av formelbladet nu med kryssprodukt
110524 kl 09:30  Deltentorna ligger här nu: deltenta 1   deltenta 2   deltenta 3.
110510 kl 14:00  VeckoPM 4 och sista presentationen finns nu som pdf-fil i programmet nedan.
110509 kl 14:30  En ny version av tentaexempel finns nu, uppgift 3 är samtidigt ett exempel på deltenta 3. Ny version av formelbladet nu med något om differentialekvationer.
110503 kl 15:40 Nu tror jag att presentationen är ok, länk till åhörarversionen ligger som vanligt i programtabellen.
110503 kl 10:00  Nu ligger vi efter i det preliminära programmet, vecka 5 måste ägnas åt differentialekvationer enligt veckoPM 3 som nu finns under vecka 5 i programmet.
Jag är inte klar med presentationen ännu, det är en hel del jag vill ta upp som inte finns stöd för i boken, flera tillämpningar som visar att differentialekvationer är något av det viktigaste och roligaste i kursen, samtidigt som hela kapitlet får totalt två dagars föreläsningar. I värsta fall får ni göra mer egna anteckningar denna vecka.
Tyvärr fick jag inte deltenta 2 till mitt kontor som planerat utan först i torsdags eftermiddag. Jag är ännu inte klar med rättningen men hoppas bli det under dagen., men räkna inte med besked före torsdag. Jag måste ju hinna registrera resultaten också.
110412 kl 11:40  En ny version avtentaexempel finns nu, uppgift 2 är samtidigt ett exempel på deltenta 2.
110407 kl 09:50  Föreläsningspresentation användning av derivata och en del om integraler finns nu som "handouts", se V3 i programmet.
110330 kl 16:10  Ny version av formelbladet igen.
110330 kl 16:00  VeckoPM 2 finns nu som pdf-fil i programmet nedan. En början till tentaexempel finns också, uppgift 1 är samtidigt ett exempel på deltenta 1. Notera tillägget i formelbladet jämfört med det utdelade idag.
110329 kl 11:30  Ny version av formelbladet.
110328 kl 09:50  Föreläsningspresentation finns nu som "handouts". Notera att lärmål kompletterats med normal till kurva, både i presentation och veckoPM.
Ett första utkast till formelblad finns nu också.
110318 kl 18:34  Föreläsningspresentation finns nu som pdf-fil i programmet nedan. Tyvärr inte "handouts", powerpoint och word kommer inte överens.
110317 kl 10:30  Fick just senaste versionen av kursboken. Ett par övningsuppgifter har ändrats/fått nytt nummer. VeckoPM 1 är därför justerat.
110316 kl 16:30  VeckoPM 1 finns nu som pdf-fil i programmet nedan. Senast på fredag kommer "handouts" för föreläsningarna att ligga där också.
Lärare: examinator, föreläsare och övningsledare

Tel Epost Kontor i MV
Carl-Henrik Fant 772 35 57 carl-henrik.fant <"vid"> chalmers.se L3037 (Johanneberg)
Chenyang Zhang 772 58 93 chenyang<"vid"> student.chalmers.se Jupiter plan 4
Kurslitteratur 
EmanuelssonGrundläggande matematisk analys och linjär algebra för sjöingenjörer (Cremona)
Kursens omfattning
Emanuelsson:  Kapitel 1-7
Innehåll
I kursen behandlas de grundläggande begreppen inom envariabelanalys: funktioner, derivator, integraler och differentialekvationer
inom linjär algebra: linjära ekvationssystem med totalmatris och koefficientmatris, determinanter, vektorer i rummet, vektorräkning samt ekvationer för linjer och plan i rummet
och som fördjupning av begreppen derivata och tangentlinje: partiella derivator och tangentplan till funktionsytor. Numeriska metoder för beräkningar kommer att diskuteras.
Syfte
Kursens övergripande syfte och mål framgår av   kurs-PM i studentportalen.
Lärmål
De övergripande målen är beskrivna i kursPM som finns tillgängligt i studentportalen. Detaljerade lärmål, formulerade för den som ska lära sig kursen och uppdelade på mål för godkänt och mål för högre betyg kommer att presenteras efterhand i veckoPM.
Program för föreläsningarna (Rekommenderade övningsuppgifter anges i veckoPM.)

OBS! Dag-för-dagprogrammet är i högsta grad preliminärt. Min avsikt är att ganska snabbt gå igenom godkändmålen så att alla har tid att smälta det stoffet före deltentorna. Närmare deltentorna kan vi ägna tiden åt dels fördjupning, dels sådant som fortfarande är oklart.


Vecka
Dag
Avsnitt
Innehåll
  V1
veckoPM1
Presentation V1
 21 mars
 Kapitel 1  Funktionsbegreppet, definitionsmängd, målmängd och värdemängd. Graf till funktion. Linjär interpolation. Viktiga typer av funktioner, sammansatt funktion.
   22 mars
 2.1-2.3, 2.5
 Gränsvärde och kontinuitet, beräkning av gränsvärden med stöd av gränsvärdesregler, två standardgränsvärden.
   24 mars
 3.1-3.7  Begreppet derivata, derivata som tillväxthastighet, som riktningskoefficient för tangent, tolkning av derivatans tecken. Deriveringsregler och derivering av elementära funktioner.
  V2  28 mars
 3.1-3.7
 Begreppet derivata, derivata som tillväxthastighet, som riktningskoefficient för tangent, tolkning av derivatans tecken. Deriveringsregler och derivering av elementära funktioner.
 
veckoPM2
 30 mars
 3.9, 3.11
 Tillämpning av derivata: newtons metod för ekvationslösning, kurvkonstruktion, max- och minproblem
   31 mars
 4.1-4.2  Integralbegreppet, inledande exempel, numerisk beräkning, tillämpningar
   1 eller 2 april
 9 - 11
 Deltenta 1  Lärmål enligt veckoPM 1, godkändnivå.
  V3
Presentation V2-4
 6 april
 4.3-4.7  Huvudsatsen, integrationsmetoder, integral av vissa elementära funktioner. Mer om tillämpningar
   7 april
 Kapitel 4
 Huvudsatsen, integrationsmetoder, integral av vissa elementära funktioner. Mer om tillämpningar
  V4  11 april
kapitel 4  Huvudsatsen, integrationsmetoder, integral av vissa elementära funktioner. Mer om tillämpningar
   13 april  Kapitel 5  Differentialekvationer
   14 april  Kapitel 5  Differentialekvationer
   15 april
 9 - 11
 Deltenta 2  Lärmål enligt veckoPM 2, godkändnivå.
  Paus  18 - 30  april    Påskuppehåll och påsktentamensperioden
  V5
 veckoPM3
Presentation V5
 4 maj  6.1-6.2
 Linjära ekvationssystem, koefficientmatris, totalmatris
   5 maj  6.3, 7.1-7.3  Determinant, vektorer i planet och rummet, ekvationer för linjer och plan
  V6
 veckoPM4
Presentation V6
 11 maj
 7.1-7.3
 Mer om vektorer i planet och rummet, ekvationer för linjer och plan
   12 maj
 
 Fördjupning inom något/några områden.
   13 eller 14 maj
 9 - 11
 Deltenta 3  Lärmål enligt veckoPM 3, godkändnivå.
  V7  16 maj
 
 Fördjupning inom något/några områden.
   18 maj
 Repetition
 
   19 maj
 Repetition
 

Examination
Kunskapskontrollen sker genom skriftlig sluttentamen. Denna är delad i två delar, en första del, som kan ge godkänt på kursen (betyg 3) och en andra del, som, om tentanden erhållit godkänt på första delen, kan ge betyg 4 eller 5. Student som redan är godkänd på kursen, men önskar höja betyget, kan, om så önskas, lämna in endast den andra delen vid omtentamen.
Godkänddelen består av fyra uppgifter som i sin tur består av deluppgifter. Varje uppgift kan ge maximalt 8 poäng, hela godkänddelen kan alltså ge maximalt 32 poäng. Dessa uppgifter skall enbart kontrollera om du nått målen för godkänt preciserade i veckoPM. Du skall kunna utföra de mest grundläggande kalkylerna på ett korrekt sätt. Någon deluppgift kan vara mer komplex, men fortfarande på en grundläggande nivå. Även deluppgifter av teoretisk natur kan förekommer: du ska kunna redogöra för vissa begrepp och satser i enlighet med målformuleringarna.
För godkänt på denna del krävs minst 5 poäng på varje uppgift eller minst 25 poäng sammanlagt. Resultat från deltentor enligt nedan får ersätta motsvarande uppgift(er) på tentan.
Den andra delen består av tre uppgifter. Dessa är dels av problemkaraktär, eventuellt med teoretiska inslag (gränsen mellan teori och problem är diffus), dels rena teorifrågor som bevis av satser mm. Normalt krävs för poäng på uppgift att man redovisat en fullständig lösningsgång, som i princip lett, eller åtminstone skulle kunnat leda, till målet.
I allmänhet kan inte poäng från denna del räknas in för att nå godkändgränsen. Undantag görs om examinators helhetsbedömning av tentamen visar att studenten behärskar kursmålen nöjaktigt, t.ex. om brister inom ett områdes godkänddel kompenseras av kunskaper inom samma områdes överbetygsdel.
För betyg 4 krävs godkänt på första delen och minst 33 poäng totalt.
För betyg 5 krävs godkänt på första delen och minst 42 poäng totalt.
Deltentor
Frivilliga deltentor planeras att ges fredagarna eller lördagarna vecka 2, 4 och 6. Alla som är registrerade på kursen får deltaga i deltentorna.
Deltentorna motsvarar i tur och ordning uppgifterna 1, 2 och 3 på tentan. Erhållen poäng på deltenta får ersätta poäng på motsvarande uppgift på sluttentan, såväl den vid det ordinarie tentamenstillfället som vid omtentor tills kursen, eller dess motsvarighet, ges nästa läsår.
Tentamina
Tentamensdatum anges  i kurs-PM i studentportalen.
Sidan Tenta på studentportalen, med underrubriker, berättar om hur det går till att tentera på Chalmers. Läs ordningsföreskrifterna så att du inte gör fel av misstag. Om du upptäcker att du har fått med något otillåtet hjälpmedel på tentan skall du omedelbart, utan något som helst dröjsmål, kalla på salsvakten och anmäla detta.

Vid tentor på denna kurs är följande hjälpmedel tillåtna: Typgodkänd räknare och formelsamling som trycks på tentan.
Inga andra hjälpmedel är tillåtna.
Lösningsförslag läggs normalt ut på denna webbsida första arbetsdagen efter tentamensdagen. Om inget exeptionellt inträffar, får du e-postmeddelande till ditt student.chalmers.se-konto med ditt tentamensresultat cirka tre veckor efter tentamensdagen. Du får meddelande om när tentan kan granskas, antingen på tentamenstesen eller via e-brev då tentan är rättad. Efter detta/dessa granskningstillfällen kan du granska din tenta och hämta ut den på matematiks expedition. Frågor eller synpunkter på rättning/bedömning framförs då skriftligt på blankett som finns på expeditionen. Skriftligt svar lämnas till expeditionen inom ett par arbetsdagar. Då du fått detta svar kan du vid behov avtala tid för samtal med examinator.
Kursvärdering
Du kan alltid diskutera kursen, undervisningen etc. med mig. En referensgrupp bestående av två studenter ur klassen kommer att träffa läraren vid minst två tillfällen för att diskutera  sådana frågor. Har du synpunkter kan du också kontakta någon av dem. Jag publicerar inte gärna studenters namn på webbsidan utan kommer i stället att presentera dem i samband med undervisningen.
Gamla tentor
Eftersom tentamensutformningen är helt ny finns det inga gamla tentor som motsvarar mitt upplägg. Jag kommer att lägga ut exempel på såväl deltentor som sluttenta under kursens gång.