MMG200, Matematik 1, Hösten 18

Aktuella meddelanden

Denna kurs utgör första terminen på Matematikprogrammet, men kan också läsas som fristående kurs, och avser att ge dig en god grund för fortsatta matematikstudier. Kursen består av tre delkurser: Inledande algebra (7,5 hp), Linjär algebra (7,5 hp) och Envariabelanalys (15 hp). Dessutom ingår att man ska lära sig grunderna i Matlab så att man själv kan skriva enklare program. Matlab är en matematisk programvara som används inte bara i våra matematikkurser utan även i näringslivet. Till slut ingår ett moment i skriftlig kommunikation. Detta innehåller en introduktion till typsättningspaketet LaTex samt föreläsningar och övning på skriftlig kommunikation.

Undervisningsformerna varierar något mellan delkurserna bl.a. med olika varianter av grupparbete, rapportskrivning och datorlaborationer utöver lektioner och föreläsningar. Syftet är att ge en djupare förståelse av ämnet samt att utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt om matematik. Närmare information om respektive delkurs ges via dess kurshemsida och av lärarna (se nedan).

De två första veckorna (innan kursen Matematik 1 startar) ges en Introduktionskurs i matematik där vi repeterar viktiga delar av gymnasiematematiken. Kursen omfattar 1,5 hp men ingår inte i kursen Matematik 1. Introduktionskursen är inte obligatorisk, men vi rekommenderar att du deltar i den om du inte under sommaren har läst någon mer omfattande förberedande kurs, t.ex. vår webbkurs Sommarmatte.

Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvariga på de olika delkurserna är:

Inledande algebra: Stefan Lemurell, 772 5303, stefan.lemurell(at)gu.se
Linjär algebra: Anders Södergren, 772 3066, andesod(at)chalmers.se
Envariabelanalys: Martin Hallnäs, 772 3536, hallnas(at)chalmers.se och Maria Roginskaya, 772 3570, maria.roginskaya(at)chalmers.se
Matlabintroduktion: Jacques Huitfeldt, 772 1093, jacques(at)chalmers.se

Mer information om delkurserna via länkarna ovan.

Kurslitteratur

Se kurslitteraturlistan.

Program

Inledande algebra, linjär algebra, envariabelanalys och matlabintroduktion

All information om dessa delkurser hittas via länkarna ovan.


Datorlaborationer:

Laborationerna i Envariabelanalysen bildar ett obligatoriskt moment. För att kunna lösa dessa är det mycket viktigt att man deltar aktivt i matlabintroduktionen. För de som planerar att fortsätta läsa matematik till våren är grunderna i Matlab nödvändiga inför kurserna i Matlabprogrammering och Numerisk analys.


Kommunikationsinslag

I kursen ingår ett moment i kommunikation som är första delen av ett stråk av inslag genom hela kandidatutbildningen. Inslaget i denna kurs består av en introduktion till typsättningsmiljön LaTex samt en skrivövning kopplad till My-dagen.


Introduktion till Latex: Onsdagen 10 oktober. Föreläsning 9:00 - 9:45 i Euler samt övning 10-11:45 i MVF24 och MVF25. Föreläsningen tar upp de första grunderna i LaTex. Under övningen testar man på att typsätta matematisk text med LaTex. Man väljer ett induktionsbevis man gjort, skickar in slutresultatet (både Latex-fil och PDF) och får återkoppling både på typsättning och matematiken. En användarvänlig webbtjänst för att arbeta med LaTeX är overleaf.com. Filerna som användes för föreläsningen.


Det finns en utmärkt introduktion till LaTex som två tidigare studenter på Matematikprogrammet skrivit ihop som kan användas både som lärobok och uppslagsbok.


Program för skrivuppgiften:

Tisdagen 30 oktober: Introduktionsföreläsning, 9-9:45 i Pascal (Hans Malmström) Instruktioner för skrivuppgiften
Måndagen 5 november:  My-dagen
Presentationer:
Onsdagen 7 november: Föreläsning (Hans Malmström) Bilder  Skriva en sammanfattning
Onsdagen 14 november: Storgruppsövning (Hans Malmström) Bilder
Torsdagen 29 november: Skrivseminarium (Stefan Lemurell, Martin Hallnäs och Hans Malmström) Underlag för återkoppling
Fredagen 14 december: Slutinlämning via GUL.

Studieresurser

Kurskrav

För att få betyget Godkänd på kursen krävs att man är godkänd på alla tre delkurserna, obligatoriska datorlaborationer samt obligatoriska skrivuppgifter i skriftlig kommunikation. Dessutom är My-dagen den 5:e november obligatorisk. Om man har betyget Väl godkänd på minst 15 hp av delkurserna får man betyget Väl godkänd på hela kursen.

Examination

Se respektive delkurs.

Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Kursrepresentanter är Alf Söderberg, Jens Östling och Örjan Söderlind.