Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen Matematisk statistik (LKT325)! Kursen börjar den 31 oktober.

Kurshemsidan kommer att uppdateras under kursens gång.
Kurshemsidan finns på URL: http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/CTH/lkt325/1617/

Undervisningen består av föreläsningar och en övning i veckan. Övningstillfällena är främst tänkta som tid för egen verksamhet då man kan få hjälp av lärare.

Kurserna LKT325 och LMA521 samläses de fem första läsveckorna.

Lösningar till tentan 20170110 finns under gamla tentor

Lärare
Examinator och föreläsare (läsvecka 1-5):  Johan Tykesson, johant@chalmers.se, Rum MV:L3080 (Johanneberg).
Kursansvarig, föreläsare (läsvecka 6-8), och övningsledare: Ivar Simonsson, simonssi@chalmers.se
Kurslitteratur
Ulla Dahlbom: Matematisk statistik (MatStat) (Tillåtet hjälpmedel på tentamen ifall den inte innehåller några extra anteckningar)

Ulla Dahlbom: Försöksplanering Faktorförsök (FF)

Ulla Dahlbom: Test och variansanalys (TV)

Håkan Blomqvist: Tabell- och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning (Tillåtet hjälpmedel ifall den inte innehåller extra anteckningar)

Följande bok är inte officiell kurslitteratur men den kan vara bra att ha: Ulla Blomqvist: "Lösningar till matematisk statistik"

Böckerna finns att köpa till exempel på "Gula kiosken" eller "Kokboken"
Kursmål
Förstå slumpens inverkan på olika situationer
Göra enklare riskbedömningar
Dra slutsatser från undersökningar
Lägga upp en försöksplan och analysera försöksresultat
Program
Föreläsningar med Johan Tykesson på Lindholmen
Dag Avsnitt
Innehåll
31/10
MatStat:Kap. 1, 2.1-2.4
Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära
3/11
MatStat: Kap. 2.5-2.6
Betingad sannolikhet, Bayes sats, oberoende händelser
7/11
MatStat: Kap. 3.1-3.2,
Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler.
10/11MatStat: Kap 3.3Likformig, hypergeometrisk, binomial och Poissonfördelning.
14/11
MatStat: Kap 3.4, 4.1-4.2
Några approximationer. Kontinuerliga stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler.
17/11
MatStat: Kap 4.4-4.5
Rektangel-, exponential- och Weibullfördelninge. Normalfördelningen. Felintensitet.
21/11
MatStat: Kap 5-6
Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen och några approximationer
24/11MatStat: Kap 9.1-9.3, 9.8Konfidensintervall för väntevärdet, t-fördelningen. Konfidensintervall för andelar och varians
28/11
FF: Kap 1-2
Faktorförsök
29/11
FF: Kap 2-3
Faktorförsök, Reducerade faktorförsök
1/12 FF: Kap 3 Reducerade faktorförsök, genomgång av lab.

Föreläsningar
med Ivar Simonsson på Johanneberg
Dag Avsnitt
Innehåll
5/12 TV: Kap. 1 Normalfördelningstest på medelvärden, styrka, stickprovsstorlek
8/12 TV: Kap. 1, 3 Normalfördelningstest fortsättning, t-test, test av populationsproportion, variansanalys
12/12 TV: Kap. 3 Variansanalys: ANOVA
15/12 Repetition, reservtid

 Rekommenderade övningsuppgifter: (Uppgifter i fetstil kan man räkna om man ligger i fas med föreläsningarna. Fetstilningen uppdateras efter varje föreläsning.)
Kapitel Uppgifter
MatStat: 1
 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11
MatStat: 2 2.1, 2.3, 2.7, 2.11, 2.13, 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.30, 2.34, 2.38, 2.40, 2.44, 2.45, 2.46
MatStat: 3 3.1, 3.2, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.14, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
MatStat: 4
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (ej e), 4.7 (ej j,k,l), 4.8 (ej k,l), 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 4.26
MatStat: 5
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.13, 5.15
MatStat: 6
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6a, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15
MatStat: 99.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39, 9.40
FF
 1, 2, 3, (4), 5, (6), (7), 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22
TV: 1
Samtliga uppgifter 
TV: 3Samtliga uppgifter
Fler uppgifter att räkna:
MatStat: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31, 2.47, 2.49, 2.56. 3.3, 3.5, 3.14, 3.16, 3.22, 3.31, 3.32, 4.16, 4.22, 4.27, 5.11, 5.12, 6.9, 6.13, 6.16, 9.2Examination
Examinationen består av en skriftlig tentamen och en laboration. På den skriftliga tentamen är maximalt poängantal 50. För betyg 3,4 och 5 krävs minst 20, 30, respektive 40 poäng på tentamen. För godkänd kurs måste också laborationen vara godkänd.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är: Chalmersgodkänd räknare (lista finns i detta dokument: direktlänk). Boken "Matematisk statistik" utan extra anteckningar, och formelsamlingen "Tabell och formelsamling i matematisk statistik, försöksplanering och kvalitetsstyrning" utan extra anteckningar. Understrykningar i böckerna är tillåtna.

Tentamensdatum
10 januari 2017, fm L (ordinarie tentamen).
12 april 2017, fm L,
25 augusti 2017, fm L.

Laboration
Helikopterlaborationen finns här: Laboration. Regler: Deadline 3 januari. Jobba i grupp om 1-3 personer. Rapport: kortfattad men koncis. Var noga med att redogöra syftet, resultat, slutsatser och hur experimenten gjordes. Glöm inte att redogöra för sammanblandningsmönstret och vad det innebär. Om man får retur, kan man lämna in korrigerad rapport efter ordinarie tenta.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.


Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiks expedition. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
20160113
20160407
20170110
20170412

Lösningar tentamen 20160113 del 1 (står LMA521 i filen, men det är för LKT325)
Lösningar tentamen 20160113 del 2
Lösningar tentamen 20160407
Lösningar tentamen 20170110

Lösningar tentamen 20170412
Extramaterial