LMA521, Tillämpad matematisk statistik, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkommen till kursen Tillämpad matematisk statistik (LMA521)! Kursen börjar den 30 oktober!

Kursens schema finns i TimeEdit.

Kurshemsidan kommer att uppdateras under kursens gång.
URL:en till denna hemsida är: http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/CTH/lma521/1718/

Undervisningen består av föreläsningar och övningar.  Övningstillfällena är främst tänkta som tid för egen verksamhet då man kan få hjälp av lärare.

Kurserna LKT325 och LMA521 samläses de fem första läsveckorna.


Tes och lösningar till tentamen 20180109 finns nu under gamla tentor.

Lärare

Kursansvarig och föreläsare: Johan Tykesson, johant@chalmers.se

Övningsledare: Anders Hildeman, hildeman@chalmers.se


Kurslitteratur

Ulla Dahlbom: Matematisk statistik (MatStat) (Tillåtet hjälpmedel på tentamen ifall den inte innehåller några extra anteckningar)

Ulla Dahlbom (eller Blomqvist): Försöksplanering Faktorförsök (FF)

Ulla Blomqvist: Statistisk kvalitetsstyrning (SK).

Håkan Blomqvist: Tabell- och formelsamling i matematisk statistik,försöksplanering och kvalitetsstyrning (Tillåtet hjälpmedel ifall den inte innehåller extra anteckningar)

Följande bok är inte officiell kurslitteratur men den kan vara bra att ha: Ulla Blomqvist: "Lösningar till matematisk statistik"

Böckerna finns att köpa till exempel på "Gula kiosken" eller "Kokboken".


Laboration

Det ingår en obligatorisk laboration. För att få betyg på kursen krävs både godkänd tenta och godkänd laboration. Ladda ned laborationen här: helikopterlaborationen. Deadline för inlämning: 22 december. Lämna in fysiskt eller via e-mail. Om du mailar, använd pdf-format.

Program

Föreläsningar

Dag
Avsnitt Innehåll
30/10
MatStat:Kap. 1, 2.1-2.4 Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära
2/11
MatStat: Kap. 2.5-2.6 Betingad sannolikhet, Bayes sats, oberoende händelser
6/11
MatStat: Kap. 3.1-3.2, Kap. 3.3.1-3.4 Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. Likformig, hypergeometrisk, binomial och Poissonfördelning. Några speciella approximationer.
9/11
MatStat: Kap 4.1-4.2 Kontinuerlig stokastisk variabel. Väntevärde och standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler.
13/11
MatStat: Kap 4.4-4.5 Rektangel-, exponential- och Weibullfördelninge. Normalfördelningen. Felintensitet.
16/11 MatStat: Kap 5-6 Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen och några approximationer
20/11 MatStat: Kap 9.1-9.3, 9.8 Konfidensintervall för väntevärdet, t-fördelningen. Konfidensintervall för andelar och varians
23/11 FF: Kap 1-2 Faktorförsök
27/11 FF: Kap 2-3 Faktorförsök, Reducerade faktorförsök
30/11 FF: Kap 3 Reducerade faktorförsök, genomgång av lab.
4/12 SK: Kap 1 (ej 1.1.4) Acceptanskontroll
7/12 SK: Kap 1 (ej 1.1.4) Acceptanskontroll
11/12 SK: Kap 2-3 Styrande kontroll och duglighet
14/12 Repetition Räknar på gammal tenta

Rekommenderade övningsuppgifter

Efter varje föreläsning markeras i fetstil de uppgifter som man kan räkna på ifall man ligger i fas med föreläsningarna

Kapitel
Uppgifter
MatStat: 1
1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11
MatStat: 2 2.1, 2.3, 2.7, 2.11, 2.13, 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.30, 2.34, 2.38, 2.40, 2.44, 2.45, 2.46
MatStat: 3 3.1, 3.2, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.14, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
MatStat: 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (ej e), 4.7 (ej j,k,l), 4.8 (ej k,l), 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 4.26
MatStat: 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.13, 5.15
MatStat: 6 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6a, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15
MatStat: 9 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39, 9.40
FF 1, 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22
SK: 1 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.20, 1.22
SK: 2-3 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 (ej c), 2.9, 2.13, 3.2, 3.3b (skatta sigma med s istället, svaren blir Cp=0.59 och Cpk=0.49), 3.4, 3.7c (skatta sigma med s istället, svaret blir ungefär samma som i facit)
Fler uppgifter att räkna: MatStat: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31, 2.47, 2.49, 2.56, 3.3, 3.5, 3.14, 3.16, 3.22, 3.31, 3.32, 4.16, 4.22, 4.27, 5.11, 5.12, 6.9, 6.13, 6.16, 9.2

Studieresurser


Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

Skriftlig tentamen. Maximalt poängantal: 50. Betygsgränser: För betyg 3 krävs minst 20 poäng, för betyg 4 minst 30 poäng och för betyg 5 minst 40 poäng.

Ordinarie tentamensdatum: 9 januari 2018, klockan 8:30-12:30 på Lindholmen. Anmälan senast 20 december 2017.


Tillåtna hjälpmedel på tentamen: Chalmersgodkänd räknare. Kursboken "Matematisk statistik" utan extra anteckningar.  Formelsamlingen utan extra anteckningar. Understrykningar i böckerna är tillåtna.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Några gamla tentor / extra material

20140311
20150317
20160113
20160314
20170110
20170314
20170412
20180109
20180406 (tes+lösningar)

Lösningar 20140311
Lösningar 20150317
Lösningar 20160113
Lösningar 20160314
Lösningar 20170110
Lösningar 20170314
Lösningar 20170412
Lösningar 20180109

Extramaterial
Beräkning av duglighetsindex och korrigerat duglighetsindex
Kvalitetsstyrning
Föreläsning 1: Styrande kontroll
Föreläsning: 2: Styrande kontroll
Föreläsning: Kapabilitet/duglighet