Aktuella meddelanden

Välkommen till MSG830 Statistisk analys och experimentplanering.
Schemat för kursen hittar du från kursens öppna hemsida. Där hittar du även vilka lokal som används.

Lärare

Kursansvarig, övningsledare och labhandledare: Petter Mostad


Kurslitteratur


Lecture Notes, som kan laddas ner från GUL. Märk: Allt kursmaterial kommer vara på Engelska.

Program

Föreläsningar

Dag

Avsnitt

Innehåll

Tisdag 5 November 10:00 - 11:45

Kapitel 1

Kursintroduktion. Deskriptiv statistik och statistisk slutledning.

Onsdag 6 November 10:00 - 11:45

Kapitel 2

Deskriptiv statistik

Torsdag 7 November 15:15 - 17:00

Kapitel 3

Programmet R

Tisdag 12 November 10:00 - 11:45

Kapitel 4

Multivariat deskriptiv statistik

Torsdag 14 November 15:15 - 17:00

Kapitel 5

Sannolikhetslära. Diskreta och kontinuerliga fördelningar. Väntevärde och varians. Multivariata fördelningar.

Tisdag 19 November 10:00 - 11:45

Kapitel 6

Binomialfördelningen, Poissonfördelningen och normalfördelningen.

Torsdag 21 November 15:15 - 17:00

Kapitel 7

Bayes formel och Bayesiansk slutledning

Tisdag 26 November 10:00 - 11:45

Kapitel 8

Parametrar för en grupp normalfördelade värden

Torsdag 28 November 15:15 - 17:00

Kapitel 9

Parametrar för två grupper normalfördelade värden

Tisdag 3 December 10:00 - 11:45

Kapitel 10

Parametrar för många grupper normalfördelade värden. ANOVA tabeller.

Torsdag 5 December 15:15 - 17:00

Kapitel 11

Experimentplanering

Tisdag 10 December 10:00 - 11:45

Kapitel 12

Linjär regression

Torsdag 12 December 15:15 - 17:00

Kapitel 13

Hypotestestning, parameterestimering, konfidensintervaller

Tisdag 17 December 10:00 - 11:45

Kapitel 14

Icke-parametriska tester och permutationstester

Torsdag 19 December 15:15 - 17:00

Kapitel 15

Tolkning av statistiska resultat. Jämförelse av statistiska metoder.

Tisdag 14 Januari 10:00 - 11:45

Allt

RepetitionRekommenderade övningsuppgifter

Dag

Uppgifter

Onsdag 13 November 10:00 - 11:45

Uppgifter från 2.4. Rekommenderade uppgifter: 1, 2, 3, 4, 6.

Uppgifter från 4.4: 1, 2

Onsdag 20 November 10:00 - 11:45

Uppgifterna från sektion 5.6 och sektion 6.7.

Onsdag 27 November 10:00 - 11:45

Uppgifter från sektion 7.6

Onsdag 4 December 10:00 - 11:45

Uppgifter från sektion 8.4 och 9.5. Tentauppgifter: MSG830 Maj 2013: 8a. MSG830 Mars 2013: 8. MSA830 Oktober 2012: 3.

Onsdag 11 December 10:00 - 11:45

Uppgifter från kapitlen 10,11,12

Onsdag 18 December 10:00 - 11:45

Uppgifter från kapitlen 13,14

Tisdag 14 Januari 13:15 - 15:00

Gamla tentor


Datorlaborationer och övningar med R

Dag

Uppgifter

Tisdag 12 November 13:15 - 15:00

Obligatorisk individuell inlämning av "hand-in 1" via GUL, med deadline Torsdag 14 November kl. 8:00. Hand-in 1 laddas ner från GUL.

Se också på uppgifterna i sektionerna 3.4 och 4.5.

Tisdag 19 November 13:15 - 15:00

R-uppgifter 4.5, 5.7, och 6.8. Ingen inlämning.

Tisdag 26 November 13:15 - 15:00

R-uppgifterna från kapitel 7. Obligatorisk individuell inlämning av svaren på frågorna 7.7.2.b, 7.7.2.c, och 7.7.2.d via GUL, med deadline måndag 2 december kl. 23:59 (MÄRK senarelagd deadline!)

Tisdag 3 December 13:15 - 15:00

Främst sektion 10.4. Ingen inlämning. Också: R-övningar sektion 8.5.

Tisdag 10 December 13:15 - 15:00

I stället för datorlab: Arbete i grupp med experimentplan för prosjekt, se GUL för detaljer. Obligatorisk inlämining för varje grupp via GUL, med deadline Tisdag 10 December kl. 23:59.

Tisdag 17 December 10:00 - 11:45

Datorlab där man använder R för analys av egna projektdata. Obligatorisk inlämning av projektrapport för varje grupp via GUL, med deadline Torsdag 19 December kl. 8:00.Lokalen för datorlaborationerna är MVF22, där det finns ett antal datorer med Windows. Du kan välja att i stället använda egen laptop. I så fall behöver du installera programmet R: Gå till www.r-project.org och följ instruktionerna. Om du vill använda datorerna som finns på MVF22 ansvarar du själva för att skaffa dig användarnamn och lösenord. Matematiska Vetenskaper's helpdesk är öppen onsdagar och torsdagar 12:30 - 13:30. Man kan också gå till Helpdesk som finns inne på huvudbiblioteket på Johanneberg: Det har öppet 10:30 - 14:30 varje vardag. MÄRK: Det kan ta upp till ett dygn från du får ett konto tills du kan använda det.


Kurskrav

I tillägg till att klara av den skriftlige tentan vid slutet av kursen behöver varje student lämna in individuella svar på frågorna till första och tredje R-lab, se över, och på GUL. Slutligen innehåller kursen också en projekt som utförs i grupp på 2-3 personer. Syftet med projekten är dels att lära praktisk experimentplanering, dels att analysera egna data. Varje grupp behöver först lämna in en experimentplan. Efter godkänning skall gruppen sen utföra experimenten, välja analysmetod för data, genomföra data-analys med R av egna data, och skriva en kort rapport om resultaten. Se GUL för flera detaljer.

Kursens mål finns angivna i kursplanen. Förutom kurskraven som finns över innehåller kursen inga speciella närvarokrav.


Examination

Kursen examineras med en skriftlig tenta Fredag 17 Januari kl. 8:30 - 12:30. Tentalokalen annonceras senare. Kursbetyget sätts ut i från resultatet på tentan, men för att få godkänd på kursen måste man även ha två godkända individuella inläminingar i R och godkänd experimentplan och projektrapport, se detaljer över, under Kurskrav. Godkänd hjälpmedel vid tentan är egen kalkylator med tomt minne. De statistiska tabeller och den formelsamling som finns på kursens GUL-hemsida kommer delas ut i hop med tentamenstesen.Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.


Studentrepresentanter:

Jakob Johansson (jajo.idk@gmail.com)

Frida Winbom (frida.winbom@gmail.com)

 

Gamla tentor


Gamla tentor för den tidigare kursen MSA830: