Aktuella meddelanden
Schemaändring:
Undervisningen som tidigare var schemalagd tisdag 27/5 är flyttad så att det blir
Föreläsning fredag 23/5 kl 10 - 12 i Pascal
Övning måndag 26/5 kl 10 - 12 i FL 31.
Studiehjälpen 27/5 ligger kvar.

Här är det jag visade om allmänna Stokes' sats.

24/3: Datumen för duggorna är korrigerade.


Lärare
Kursansvarig: Sven Järner


Kurslitteratur:Persson-Böiers (PB): Analys i flera variabler, Kap 6-10.
Övningar i Analys i flera variabler.
Gustafsson-Löfström-Olsson (GLO): Några grundläggande begrepp i matematisk analys, Kap 2-3.

Se även kurslitteraturlistan, där det även finns information om försäljningsställen.


Program


Föreläsningar, Persson - Böiers.
Dag Avsnitt
Innehåll
To 20/3
 6.1  Definition av dubbelintegralen. Upprepad integration på rektanglar. 
Ti 25/3
6.2 - 6.3 Godtyckliga områden. Riemannsummor. 
To 27/3
6.4 - 6.6  Variabelbyte i dubbelintegralen. Generaliserade dubbelintegraler
Ti 1/4
7.1, 8.1 Trippelintegraler. Volymberäkningar. 
To 3/4
 8.2, (8.5), 9.1 - 9.2 Area av en buktig yta och ytintegraler (Medelvärdesbildning). Kurvintegralen, Differentialformer
Ti 8/4
9.3 - 9.4 Greens formel. Potentialfält. Exakta differentialformer
To 10/4
10.1 - 10.2 Kurvintegraler. Ytintegraler. Tredimensonellt flöde. Gauss' sats,
Ti 29/4
10.3 -10.5 Stokes sats, Rotation, Potentialerto


Föreläsningar, Gustavsson - Lövström - Olsson.
Dag Avsnitt
Innehåll
Ti 6/5
2.1 - 2.2 Definition av numeriska serier och lite grunder, Jämförelsekriterier för positiva serier
To 8/5
 2.3 - 2.4  Absolut och betingad konvergens, Dirichlets test
Ti 13/5
2.4  Potensserier, Huvudsatsen - konvergensradie, Rokriteriet, Kvotkriteriet
To 15/5
3.1,3.2 Funktionsföljder och -serier. Likformig och punktvis konvergens, Weierstrass majorantsats. Termvis integrering
Ti 20/5
3.2, 3.3 Termvis derivering, Dirichlets test för likformig konvergens, Fourierserier.
To 22/5
 3.3, 3.4  Potensserier, Huvudsatsen igen, Termvis integrering och derivering, Abels kontinuitetssats.
Ti 27/5
3.4 Repetition

Rekommenderade övningsuppgifter, Persson - Böiers.
To 20/3
6: 2, 3, 4, 5, 7, 9               Dem: 6: 1, 6, 8
Ti 25/3
6: 12, 14, 15, 16, 46,        Dem: 6: 11,17, 50
To 27/3
6: 19, 21, 25, 27   Dem: 6: 29, 31
Ti 1/4
 6: 34, 36,  7: 2, 3          Dem: 6: 45, 517: 8, 11
To 3/4 7: 10   8: 2, 6,       Dem: 7: 12   8: 11, 
Ti 8/4 8: 16, 9: 2a, 3c, 9, 12, 24, 26,        Dem: 8: 17, 9: 2b, 3ab, 4, 8, 14, 25
To 10/4
9: 30, 33, 35, 40, 46,     Dem: 9: 31, 34, 37, 43, 
Ti 19/4
10: 1, 2, 7, 10, 18, 20, 53  Dem: 10: 3, 11, 21, 54

Rekommenderade övningsuppgifter, Gustavsson - Lövström - Olsson.
Ti 6/5  2.1: 1abc, 2abd, 3, 5    2.2: 1abc, 2, 3bd, 4abc, 6   Dem: 2.1: 2c, 4ab, 6   2.2: 5, 8abc
Ti 8/5  2.3: 1, 2, 4, 8   2.4: 1c, 2ac, 3ab         Dem: 2.3: 3, 5bcd   
To 13/5 2.4: 4bcf, 6adf                                    Dem: 2.4: 3c, 5ac, 7
To 15/5 3.1: 1abc, 2ab, 3   3.2: 1a, 2a, 3b, 6   Dem: 3.1: 5  3.2: 4,5
Ti 20/5 3.3: 1abc                Dem: 3.3: 2  
To 22/5 3.4: 1, 3, 4a, 5     Dem:  3.4:  4b, 6
Fr 27/5 Repetition
Datorlaborationer och övningar med Matlab

I kursen ingår inga datorlaborationer.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen. Observera att det som anges i kursplanen som Mål är det som alla som klarat kursen förväntas kunna, dvs i princip mål/krav för godkäntnivån.

Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen.
Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.
Följande satser ska dessutom kunna bevisas (minst två av dem kommer på skrivningen):

Persson-Böiers:

sats 6.2: Ger en metod för beräkning av en dubbelintegral över en rektangel - skivformeln.
sats 6.3: Berättar att kontinuerliga funktioner är integrerbara och att villkoren i sats 6.2 är uppfyllda .
sats 6.4: Behandlar integrering över godtyckliga områden.
sats 9.1: Greens Formel.
sats 9.2: Berättar att potentialfält har den värdefulla egenskapen att deras kurvintegraler är oberoende av vägen.
sats 9.3: Säger att endast potentialfält har egenskapen att deras kurvintegraler är oberoende av vägen.
sats 9.4: Om ett villkor som utesluter att ett fält är konservativt (ett potentialfält).

Gustafsson-Löfström-Olsson:
sats 2.8:  Abels partiella summationsformel.
sats 2.9:  Dirichlets test.
sats 2.12: Huvudsatsen för potensserier
sats 2.13: Rotkriteriet.
sats 3.1:  Weierstrass' Majorantsats.
sats 3.3:  Likformig konvergens är ett tillräckligt villkor för att gränsfunktionen skall ärva iteratfunktionernas kontinuitet.
sats 3.5:  Likformig konvergens är ett tillräckligt villkor för termvis integration.
sats 3.7:  Här ges tillräckliga villkor för termvis derivation.
Duggor
Under kursens gång ges 3 stycken duggor i det elektroniska examinationsverktyget MapleTA.
För att kunna göra duggorna behöver du ett MapleTA-konto, vilket du får på följande sätt:/ Inloggningsadress för MapleTA: http://place34.placementtester.com:8080/chalmers2/login/login.do

Varje dugga består av flera uppgifter och kommer att vara tillgänglig under ungefär en veckas tidenligt följande:

Dugga 1 öppnar fredagen den 4/4 kl 8.00 och stänger fredagen den 11/4 kl 23.59.
Dugga 1 består av 4 uppgifter och för att bli godkänd på duggan ska du klara 3 av dessa. Från att du startar en dugga har du tre timmar på dig att svara på uppgifterna. Troligen hinner du inte med detta första gången, men du kan försöka hur många gånger som helst. Varje gång du startar en dugga så slumpas uppgifterna, men det är alltid samma typer av uppgifter. Du kan skriva ut en dugga och diskutera frågeställningarna med kamrater och/eller lärare. Utnyttja lektionerna! När du känner att du förstår de behandlade momenten så klarar du nog duggan på tre timmar - Lycka till!

Dugga 2 öppnar fredagen den 25/4 kl 8.00 och stänger måndagen den 5/5 kl 23.59.
Dugga 2 består av 4 uppgifter och har även i övrigt samma förutsättningar som dugga 1.

Dugga 3 öppnar fredagen den 16/5 kl 8.00 och stänger fredagen den 23/5 kl 23.59.
Dugga 3 består av 4 uppgifter och har även i övrigt samma förutsättningar som dugga 1 och 2.


OBS Det är alltså tillåtet att ta hjälp av andra kursdeltagare och lärare. Men det är inte tillåtet att låta någon annan göra duggan åt en, eller att ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. Det betraktas som fusk. När du lämnar in duggan (klickar på GRADE) intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du själv kommit fram till dem.

Om att skriva i MapleTA: Generellt gäller att du ska skriva dina svar som på en miniräknare.

Tänk på att
I de flesta uppgifter finns en länk PREVIEW. Använd den för att se att MapleTA uppfattar det du skrivit korrekt.
Det finns också en HELP-funktion i MapleTA som du kan utnyttja.

Du ska ha java aktiverat i din webbläsare och se till att det är uppdaterat. Du kan kolla det på
http://www.java.com/en/download/installed.jsp
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng.
För godkänt resultat på kursen krävs 12 poäng och för betyget väl godkänd krävs 18 poäng.
Ordinarie tentamen äger rum tisdagen den 3/6 2014.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna förutom det formelblad som medföljer tentatesen. , se även info under "Tentamensrutiner".

Under kursens gång ges 3 stycken duggor i det elektroniska examinationsverktyget MapleTA, se info ovan.
Duggorna ger bonuspoäng till tentan (t.o.m. omtentan i augusti 2014) enl följande princip, där d är antalet godkända duggor:
Man kan alltså tillgodoräkna sig max 3 bonuspoäng för att bli godkänd, och max 1,5 bonuspoäng för att få VG.

Rutiner kring tentamina
I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.
Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag, tisdag, torsdag, fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag, tisdag, torsdag, fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL ( inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.  
Gamla tentor
160405,  lösningar
150825,  lösningar
150603,  lösningar
150414,  lösningar
140826,  lösningar
140602, 
lösningar

 140114,  lösningar
 130827, 
lösningar
 130604,  lösningar
 130115,  lösningar
 120831,
 lösningar 
 120531,  lösningar
 120110,  lösningar