Aktuella meddelanden

Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du från kursens öppna hemsida. Där hittar du även vilka lokal som används.

Lärare

Kursansvarig, övningsledare och labhandledare: Petter Mostad

Kurslitteratur

Lecture Notes, som kan laddas ner från GUL. Märk: Allt kursmaterial kommer vara på engelska.

Program


Föreläsningar


Dag

Avsnitt

Innehåll

Tisdag 21 Januari 10:00 - 11:45

Kapitel 1

Kursintroduktion. Deskriptiv statistik och statistisk slutledning.

Onsdag 22 Januari 10:00 - 11:45

Kapitel 2 + 5

Deskriptiv statistik. Sannolikhetslära

Torsdag 23 Januari 13:15 - 15:00

Kapitel 5

Sannolikhetslära. Diskreta och kontinuerliga fördelningar. Väntevärde och varians. Multivariata fördelningar.

Tisdag 28 Januari 10:00 - 11:45

Kapitel 3

Programmet R

Torsdag 30 Januari 13:15 - 15:00

Kapitel 4

Multivariat deskriptiv statistik

Tisdag 4 Februari 10:00 - 11:45

Kapitel 6

Binomialfördelningen, Poissonfördelningen och normalfördelningen.

Torsdag 6 Februari 13:15 - 15:00

Kapitel 7

Bayes formel och Bayesiansk slutledning

Tisdag 11 Februari 10:00 - 11:45

Kapitel 8

Parametrar för en grupp normalfördelade värden

Torsdag 13 Februari 13:15 - 15:00

Kapitel 9

Parametrar för två grupper normalfördelade värden

Tisdag 18 Februari 13:15 - 15:00

MÄRK ÄNDRING AV TID

Kapitel 10

Parametrar för många grupper normalfördelade värden. ANOVA tabeller.

Torsdag 20 Februari 13:15 - 15:00

Kapitel 11

Experimentplanering

Tisdag 25 Februari 10:00 - 11:45

Kapitel 12

Linjär regression

Torsdag 27 Februari 13:15 - 15:00

Kapitel 13

Hypotestestning, parameterestimering, konfidensintervaller

Tisdag 4 Mars 10:00 - 11:45

Kapitel 14

Icke-parametriska tester och permutationstester

Torsdag 6 Mars 15:15 - 17:00

Kapitel 15

Tolkning av statistiska resultat. Jämförelse av statistiska metoder.

Tisdag 11 Mars 10:00 - 11:45

Allt

Repetition


Rekommenderade övningsuppgifter


Dag

Uppgifter

Onsdag 29 Januari 10:00 - 11:45

Uppgifter från 2.4. Rekommenderade uppgifter: 1, 2, 3, 4, 6.

Uppgifter från 5.6.

Onsdag 5 Februari 10:00 - 11:45

Uppgifter från 4.4 (1,2) och 6.7.

Onsdag 12 Februari 10:00 - 11:45

Uppgifter från sektion 7.6

Onsdag 19 Februari 10:00 - 11:45

Uppgifter från sektion 8.4 och 9.5. Tentauppgifter: MSG830 Maj 2013: 8a. MSG830 Mars 2013: 8. MSA830 Oktober 2012: 3.

Onsdag 26 Februari 10:00 - 11:45

Uppgifter från kapitlen 10,11,12

Onsdag 5 Mars 10:00 - 11:45

Uppgifter från kapitlen 13,14


Datorlaborationer och övningar med R


Dag

Uppgifter

Tisdag 28 Januari

Grupp 1: 13:15 - 15:00

Grupp 2: 15:15 - 17:00 (kan inställas)

Obligatorisk individuell inlämning av "hand-in 1" via GUL, med deadline torsdag 30 Januari. Hand-in 1 laddas ner från GUL.

Se också på uppgifterna i sektionerna 3.4 och 5.7.

Tisdag 4 Februari

13:15 - 15:00

Börja med R-uppgifter 3.4, 4.5, 5.7, och 6.8. Ingen inlämning.

Tisdag 11 Februari

13:15 - 15:00

R-uppgifterna från kapitel 7. Obligatorisk individuell inlämning av svaren på frågorna 7.7.2.b, 7.7.2.c, och 7.7.2.d via GUL, med deadline torsdag 13 Februari.

Tisdag 18 Februari

10:00 - 11:45

MÄRK ÄNDRING AV TID

Fortsätta med R-uppgifter 3.4, 4.5, 5.7, 6.8, och 8.5. Ingen inlämning.

Tisdag 25 Februari 13:15 - 17:00

I stället för datorlab: Arbete i grupp med experimentplan för prosjekt, se GUL för detaljer. Obligatorisk inlämining för varje grupp via GUL, med deadline Tisdag 25 Februari. LOKAL: MVF33

Tisdag 4 Mars 13:15 - 15:00

Datorlab där man använder R för analys av egna projektdata. Obligatorisk inlämning av projektrapport för varje grupp via GUL, med deadline Torsdag 6 Mars.


Lokalen för datorlaborationerna är MVF22, där det finns ett antal datorer med Windows. Du kan välja att i stället använda egen laptop. I så fall behöver du installera programmet R: Gå till www.r-project.org och följ instruktionerna. Om du vill använda datorerna som finns på MVF22 ansvarar du själva för att skaffa dig användarnamn och lösenord. Matematiska Vetenskapers helpdesk är öppen onsdagar och torsdagar 12:30 - 13:30. Man kan också gå till Helpdesk som finns inne på huvudbiblioteket på Johanneberg: Det har öppet 10:30 - 14:30 varje vardag. MÄRK: Det kan ta upp till ett dygn från du får ett konto tills du kan använda det.


Kurskrav

I tillägg till att klara av den skriftlige tentan vid slutet av kursen behöver varje student lämna in individuella svar på frågorna till första och andra R-lab, (se information över och på GUL). Slutligen innehåller kursen också en projekt som utförs i grupp på 2-3 personer. Syftet med projekten är dels att lära praktisk experimentplanering, dels att analysera egna data. Varje grupp behöver först lämna in en experimentplan. Efter godkänning skall gruppen sen utföra experimenten, välja analysmetod för data, genomföra data-analys med R av egna data, och skriva en kort rapport om resultaten. Se GUL för flera detaljer.

Utöver dessa krav finns inga speciella krav om närvaro etc.

Kursens mål finns angivna i kursplanen.


Examination

Kursen examineras med en skriftlig tenta Fredag 14 Mars kl. 8:30 - 12:30. Tentalokalen annonceras senare. Kursbetyget sätts ut i från resultatet på tentan, men för att få godkänd på kursen måste man även ha två godkända individuella inläminingar i R och godkänd experimentplan och projektrapport, se detaljer över, under Kurskrav. Godkänd hjälpmedel vid tentan är egen kalkylator med tomt minne. De statistiska tabeller och den formelsamling som finns på kursens GUL-hemsida kommer delas ut i hop med tentamenstesen.


Rutiner kring tentamina

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period.
Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.
Du kan läsa i Chalmers studentportal om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers, men observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal.

För att se ditt resultat gå till Ladok via inloggning i Studentportalen (GU).

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.


Kursutvärdering


I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL (inloggning via Studentportalen) finns en enkät som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.


Studentrepresentanter:

Karina Sunden karina.sunden@hotmail.com

Mattias Olofsson gusolomay@student.gu.seGamla tentor


Gamla tentor för den tidigare kursen MSA830: