MVE530, Inledande matematik, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.


2018-08-21: Här är tesen för andra omtentan och lösningsförslag.

2017-12-21: Här är tesen för omtentan och lösningsförslag.

2017-11-08: Granskning av tentan kommer ske fredag 10/11 kl. 12-13 i MVL11.

2017-10-25: Här är tesen för tentan och lösningsförslag.

2017-10-04: Lösningar till de två versionerna av Dugga 2 har lagts upp.

2017-09-26: På onsdagen 4/10 kommer vi ha den andra duggan. Den börjar vid 11 och
                     kommer täcka materialet för läsvecka 4 och 5 (dock ej den formella definitionen av gränsvärden).
                     Motsvarande duggor från tidigare år finns att hämta under fliken Duggor.

2017-09-20: Lösningar till de två versionerna av Dugga 1 har lagts upp.

2017-09-18: Jag har lagt upp några gamla tentor. De finns nederst på sidan och i ping pong.

2017-09-14: Nu bör länkarna fungera som de ska.

2017-09-13: Nu finns allt material på ping pong.


På onsdagen 20/9 kommer vi ha en dugga på andra halvan av föreläsningen.
Duggan kommer täcka materialet för de tre första läsveckorna.
Förra årets motsvarande dugga finns att hämta här.

Lärare

Kursansvarig, föreläsare och övningsledare: Christoffer Standar

Kurslitteratur

Kursbok: Calculus Early Transcendentals (8th edition) av James Stewart. Finns till exempel att köpa på Cremona, Chalmers studentbokhandel.
Med boken bör ni även få inloggningsuppgifter för boken som interaktiv e-bok. Stewart Calculusbok finns också att köpa genom andra bokhandlare
som vanlig e-bok men den interaktiva varianten av e-boken som följer med Cremonas paket innehåller bl.a. filmer som förklarar begrepp, satser mm.
Den interaktiva e-boken (utan den fysiska boken) kan också köpas från: http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/978-1-337-38838-2.

Introduktionsmaterial: Review of Algebra och Review of Analytic Geometry.

Extra material om mängdnotation.

En användbar engelsk-svensk ordlista för matematikstudenter.

Program

Föreläsningar

Läsvecka Avsnitt PM Innehåll
1 (v 35) Review of Algebra PM1 Grundläggande algebra.
2 (v 36) Review of Analytic Geometry
Appendix D
PM2 Analytisk geometri och trigonometri.
3 (v 37) 1.1 - 1.3 PM3 Matematiska funktioner och modeller.
4 (v 38) 1.4 - 1.5 PM4 Exponentialfunktioner, inversa funktioner, logaritmer.
5 (v 39) 2.1 - 2.4, 2.6 PM5 Gränsvärden.
6 (v 40) 2.5, 2.7, 2.8 PM6 Kontinuitet och derivatans definition.
7 (v 41) 3.1 - 3.4 PM7 Deriveringsregler.
8 (v 42) 3.5 - 3.6 PM8 Implicit differentiering, derivator av logaritmiska funktioner.

Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Kursen har två frivilliga duggor 20/9 och 4/10 på andra halvan av föreläsningen. Dessa kan ge tre poäng vardera,

dvs maximalt 6 poäng totalt som räknas som bonus på del 1 av tentan.


Lösningar till Dugga 1: version A, version B

Lösningar till Dugga 2: version A, version B
Tidigare års Dugga 2: 2016, 2014 version A, 2014 version B

Examination

Kursen examineras genom en salstentamen om 50 poäng, uppdelad i två delar. Del 1 (om 38 poäng) testar om du har uppnått lärmålen för godkänt.
Del 2 (om 12 poäng)
kommer att bestå av överbetygsuppgifter som testar lärmålen för överbetyg. För betyget 3 krävs att man uppnår minst 23 poäng.
För betyget 4 krävs
33 poäng totalt, varav minst 4 poäng på del 2. För betyget 5 krävs 43 poäng totalt, varav minst 6 poäng på del 2.
Därutöver kan man skaffa bonuspoäng genom att göra vissa duggor (detta är frivilligt). Bonuspoängen adderas till resultatet på del 1
och gäller vid den ordinarie tentan och de två följande omtentorna. På tentamen kommer inga hjälpmedel vara tillåtna.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Kursrepresentanter:

Saida Hamidovic

Sawen Kamala

Gamla tentor

Datum
Tenta
Lösningar
2017-08-15 Tenta Lösningar
2016-12-21
Tenta Lösningar
2016-10-25
Tenta Lösningar
2016-08-16
Tenta Lösningar
2015-10-27
Tenta Lösningar
2015-01-02 Tenta Lösningar
2014-10-28 Tenta Lösningar

Observera att lösningsförslaget till tentan 2015-10-27 uppg 1d är fel. Funktionen är diskontunuerlig i x = 0 och svaret ska vara x = 12 eller x = -12.

Det är ett fel i lösningsförslaget till tentan 2016-08-16 uppgift 10. När de bryter ut y', missar de att byta tecken på termerna i högersidan. Det här påverkar dock inte svaret på uppgiften.