TMA976, Matematisk analys, fortsättning, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Kursen har samma upplägg som förra året.

Notera schemaändringen den 14/12:

       8.00-9.45: föreläsning

       10.00-11.45: storgruppsövning

Glöm  inte att titta på Jacques bonuspoängsgenererande Matlabuppgifter.

Frågestund onsdagen den 16 januari kl 11.00 i GD.

Här finns tentan från 18/1 2019 med lösningsförslag.

Skrivningsvisning äger rum i GD den 11/3 kl 11.45 efter Peters flervariabelföreläsning.

Här finns omtentan från 25/4 2019 med tillhörande lösningsförslag.

Här finns omtentan från 22/8 2019 med tillhörande lösningsförslag.

Lärare

Kursansvarig (föreläsare och examinator): Peter Kumlin, ankn 3532, kumlin@chalmers.se

Övningsledare: Björn Martinsson, bjomart@student.chalmers.se (grupp a och c)

                           Oliver Thim, toliver@student.chalmers.se (grupp b ocg d)

                           Georg Bökman, bokman@student.chalmers.se (TM-grupperna)

Labbhandledare (och examinator på Matlabdelen): Jacques Huitfeldt, ankn 1093, jacques@chalmers.se

Kurslitteratur

[PB1] Persson/Böijers: Analys i en variabel, Studentlitteratur: Kapitel 8-9

[ÖA1] Övningar till analys i en variabel, Studentlitteratur

[PB2] Persson/Böijers: Analys i flera variabler, Studentlitteratur: Kapitel 1

[ÖA2] Övningar till analys i flera variabler, Studentlitteratur

[ELW] Eriksson/Larsson/Wahde: Matematisk analys med tillämpningar, del 3A, Göteborg

[ELW-svar] svar till uppgifter i ELW, lite blandade uppgifter+repetitionsfrågor+ledningar till övningarna [ELW-diverse]

[D] Kompletterande material om differentialekvationer

[INR] Iterationer, Newton-Raphsons metod 

[Vecka 7]   innehåller kortfattat vad som gåtts igenom till och med vecka 7.  Uppdatering kommer att ske varje vecka.

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Föreläsningar


  Vecka    Avsnitt    Innehåll
     1  PB1:8:1-3
 PB1:8:4-6, D
 Differentialekvationer av första ordningen: Linjära och separabla
 Integralekvationer, linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter av godtycklig ordning
     2  PB1:8:7-9
 PB1:9:1-3
 PB1:9:4-7
 Linjära differentialekvationer (forts), några speciella differentialekvationer
 Taylors formel, approximation med Taylorpolynom
 Taylorutvecklingar
     3  PB1:9:7, ELW:16.9-10
 ELW:17.1-4
 ELW:17.5-6
 INR
 INR
 l'Hospitals regel
 Talföljder, differensekvationer
 Differensekvationer
 Iterationer, Newton-Raphsons metod
 Iterationer (forts)
     4  ELW:18.1-3
 ELW:18.4-5
 Serier: konvergens/divergens, huvudsatsen, integralkriteriet
 Jämförelsekriterier, rot-/kvotkriterierna
     5  ELW:18.5-6
 ELW:19.1-2
 ELW:19.3-4
 Alternerande serier, Leibniz' kriterium, omordning av serier
 Potensserier, Taylorserier, potensseriers konvergens
 Derivering/integrering av potensserier, lösning av differentialekvationer
     6  ELW:19.5, App A
 ELW: App BCD
 Funktionsföljder, funktionsserier, punktvis vs likformig konvergens
 (forts)
     7  ELW: App BCD
 PB2:1.1-5
 PB2:1.5-6
 Dominerad konvergens, omkstning av gränsprocesser
 Mängder i R^n, gränsvärde för funktioner av flera variabler
 Kontinuitet för funktioner av flera variabler


Rekommenderade övningsuppgifter


   Vecka    Uppgifter
     1  PB1: Kap8: 9b, 23b, 34, 38c
 PB1: Kap8: 8b, 9(övriga), 18, 19, 23(övriga), 24a, 37, 38ab, 39cd, 40a, 43, 47-51, 53
     2  PB1: Kap8: 49b, 51d, 58a, 67, 69
 PB1: Kap8: 62, 63bc, 52, 54-57
 PB1: Kap9: 20, 24, 46, 22b, 34, 37, 40b
 PB1: Kap9: 12, 22a, 28, 37, 41a, 44, 59, 23, 35, 36, 39b, 52, 54
     3  ELW: Kap16: 39, 40a, 43bc, 44a;  Kap17: 4ab
 ELW: Kap16: 14, 40b, 42c, 43f;  Kap17: 4c, 5ab, 7ac, 9acde
 ELW: Kap17: 9bf, 13, 15ch, 16b, 17c
 ELW: Kap17: 15bde, 16d, 17be
     4  ELW: Kap18: 3abc, 16a, 18a, 20c, 22, 24, 27c, 28bd, 29ac
 ELW: Kap18: 4d, 6, 10, 16b, 20b, 23, 27b, 28a, 29bd, 30ad
     5  ELW: Kap18: 35a, 36e, 37bcd;  Kap19: 2cfor, 3c, 4b
 ELW: Kap18: 34, 35b, 36ac, 37a;  Kap19: 2bek
     6  ELW: Kap 19: 6ce, 7, 8b, 9f, 10
 ELW: Kap19: 2bek, 4(övriga), 6ab, 8ac, 9bd
 ELW: Kap19: 14a, 19, 20, 22b, 24ab, 29
 ELW: Kap19: 14cd, 15, 16, 21, 22a
     7  PB2: Kap1: 6, 11c, 16c, 24cd, 26b, 27ce, 29e
 genomräkning av gammal tenta
 PB2: Kap1: 2b, 5, 9, 11ab, 16cf, 20cd, 22, 24aeg, 25b, 27abd, 28

Rödmarkerade uppgifter löses av föreläsaren vid storgruppsövningarna.
Grönmarkerade uppgifter löses av övningsledarna vid övningstillfällena.
Resterande uppgifter rekommenderas för studenten. 


Studieresurser

Datorlaborationer

Se

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/Bonusuppgifter


Referenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens syfte och lärandemål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Inga övningstentor förekommer.

Examination

Examinationen består aven skriftlig tentamen med 8 uppgifter av vilka 6 är av problemkaraktär. De resterande 2 uppgifterna är så kallade teorifrågor där det gäller att kunna redogöra för vissa kursmoment (definitioner, satser samt bevis av satser). Skrivningstiden är 4 timmar. Något formelblad kommer inte att tillhandahållas. För godkänt på kursen krävs minst 20 poäng. Maxpoängen är 50. För betyget 4 krävs minst 30 poäng och för betyget 5 krävs minst 40 poäng. Se Datorlaborationer för bonuspoäng.


Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen. Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning. Minst en av de två teorifrågorna på den skriftliga tentamen kommer att hämtas från nedanstående lista:

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Kursutvärderare på denna kurs är

Christian Josefson          chrjos@student.chalmers.se

Isak Brundin                  isakbr@student.chalmers.se

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället: inga

Gamla tentor

Tentamen 2018-08-23     lösningsförslag

Tentamen 2018-04-05     lösningsförslag

Tentamen 2018-01-12     lösningsförslag


Tentamen 2017-08-17     lösningsförslag

Tentamen 2017-04-11     lösningsförslag

Tentamen 2017-01-13     lösningsförslag


Tentamen 2016-08-18

Tentamen 2016-04-07     lösningsförslag

Tentamen 2016-01-15     lösningsförslag


Tentamen 2015-08-20     lösningsförslag

Tentamen 2015-04-16     lösningsförslag

Tentamen 2015-01-14     lösningsförslag


Tentamen 2014-08-21     lösningsförslag

Tentamen 2014-04-22     lösningsförslag

Tentamen 2013-12-18     lösningsförslag