LAU150 HT 02

Delkurs : TVÄR - Kommunikation
KOMMUNIKATION OCH VETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT UR ETT TVÄRVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV (7p)


 
 


OBS! Denna sida kompletteras under kursens planering.


 

ALLMÄN INFORMATION:

Kursen ingår som ett moment i kursen
MÄNNISKAN I VÄRLDEN 1: MÄNNISKAN SOM INDIVID OCH SOM SAMHÄLLSMEDLEM 10p och omfattar 7p.
Momentets rubrik är
KOMMUNIKATION OCH VETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT UR ETT TVÄRVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV.
Denna moment börjar den den 27 november 2002 och pågår till och med den 17 januari 2003 .

KURSENS SYFTEN:

Enligt kursplanen är momentets innehåll följande: Matematik, språk och konst studeras dels för sig själva i bildningssyfte, utifrån studenternas individuella förkunskaper och tänkta inriktningar, dels i samverkan med varandra som kommunikationsmedel i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Studenterna formulerar i små grupper experimentella elevaktiviteter med anknytning till matematik, språk och konst som de genomför under VFU-delen av kursen. Grupp- och individuell redovisning av dessa experiment, både skriftligt och muntligt, utgör en del av examinationen.
Detta innebär att flera fakulteter samverkar för att uppmuntra alla studenter att bredda sin syn på alla ämnen. Varje student kommer alltså att träffa språkvetare, konstvetare och matematiker från ämnesinstitutionerna vid Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och från motsvarande enheter som representeras vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten (IPD).

Vårt syfte är att ge perspektiv på de kunskapsområden man som lärare arbetar med och ger en grund för att välja och organisera innehållet i den pedagogiska verksamheten. För detta moment gäller speciellt:

 • att utifrån den egna förförståelsen och egna erfarenheter vidga sina syn på språk, matematik och konstnärlig verksamhet som kommunikationsformer i ett demokratiskt samhälle och om deras viktiga roll för lärarnas verksamhet
 • att utveckla sin förståelse för vilka möjligheter och hinder för kommunikation och lärande som kan finnas inom olika utbildningsmiljöer
 • att tillägna sig kunskaper om hur lärare i förskola, fritidsverksamhet och i skolan kan medverka till människans kontinuerliga utveckling av tänkande och språk samt hur denna process kan bidra till att barn, elever och vuxna utvecklas till självständigt reflekterande individer
 • att träna sig i att formulera, analysera och lösa problem och redovisa resultatet.


 • ARBETSFORMER:  Kursen bygger på flera typer av aktiviteter :

  STORFÖRELÄSNINGAR:  Nytt 02 dec : länk till OH för Juliusz Brzezinskis föreläsning

  SEMINARIER OCH WORKSHOPS:     LÄRARE (för varje grupp och ämne)

  SPRÅKLIG KOMMUNIKATION -- FAKTA OCH FIKTION
  Seminariernas syfte är att ge blivande lärare fördjupad insikt i språkliga
  kommunikativa processer och hur språk kan fås att samverka med matematik
  och konst i ett meningsfullt utbyte.  Både fakta- och skönlitterära texter
  studeras ur olika aspekter med tonvikt på hur blivande lärare kan använda
  sig av berättelsens form för att få elever vakna, intresserade och
  stimulerade samt hur man kan använda språket för att enklare förmedla
  kognitiva aspekter i andra ämnesområden företrädesvis matematik och konst.

  MATEMATIK -- ATT LEKA OCH LÄRA
  Seminariernas syfte är att ge blivande lärare tillfälle att bredda sin syn på
  matematiskt  tänkande och kommunikation.   Vi börjar med studenternas
  egna erfarenheter av matematik för att diskutera attityder gentemot ämnet.
  Varje seminarium kretsar kring en aktivitet med matematiskt innehåll som
  studenterna skall kunna delta i för fullt oavsett matematisk bakgrund.
  Vi har valt aktiviteter som kan användas i en grundskoleklass, samtidigt
  som de väcker intressanta reflektioner även hos en professionell matematiker.
  De kommunikativa aspekter av matematik lyfts fram: hur använder vi oss av
  matematik för att strukturera och beskriva vår omvärld?

  KONSTNÄRLIGA SEMINARIER
  är olika beroende på  vilken storgrupp man tillhör.
  Storgrupp A, D : Bild som ett kommunikativt redskap i lärandeprocesser - möjligheter  och hinder
  Storgrupp A, B : Teater
  Storgrupp B, C, D : Personnlig kommunikation
  Storgrupp B, C : Skapande
  Storgrupp B : Dans och EQ

  Om du skulle missa ett seminarium

  LITTERATUR  som används till detta moment.

  PROJEKTUPPGIFT :VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)
   
     Klicka här för SCHEMA till grupperna A, B, D  (i PDF-format) och C

  PRAKTISKA UPPLYSNINGAR:

  Studenterna är uppdelade i precis samma 24 grupper som under LÄR-delen: Varje studentgrupp har en gruppledare som kommer att fungera som en kontaktperson - Du kan vända Dig till gruppledaren med alla problem relaterade till kursen. Inom varje grupp bildas arbetsgrupper bestående av ~4 studenter som kommer att samarbeta i samband med projektarbeten och andra uppgifter som gruppen ställs inför under kursens gång.
  Det rent administrativa ansvaret för hela kursen ligger på Matematiska institutionen vid Naturvetenskapliga fakulteten. Det organisatoriska ansvaret för den del som börjar den 27 november är också förlagt till Matematiska institutionen. Information om kursen finner Du på kursens hemsidor. Där kommer du att hitta kursscheman och all aktuell information. Observera att dessa sidor är under uppbyggnad och kompletteras successivt under den närmaste tiden och under kursens gång. Det mesta av undervisiningen i kursen kommer att vara "i stan'", alltså på Chalmersområdet eller på Humanisten.
   
   
   

  Här finns en karta över Chalmersområdet. Kartan finns även tryckt på ett kompendium som kommer att säljas fom. 6 nov på Chalmers DC central (detaljer vid introföreläsningen).


  Laura Fainsilber tel. 772 3560; laura@math.chalmers.se