Aktuella meddelanden
Tomorrow 21th May the presentations of projects will be held in MC 10-11.45 and in HA3 13.15-15. Wellcome to the course. The first week there will be some changes in the schedule. On Wednesday 20/3 10-11.45 there will be the second lecture, while on Friday 22/3 13.15-15 there will be mathematical excersises.
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Igor Rychlik, e:mail rychlik@chalmers.se
Övningsledare: Roza Maghsood, e:mail rozam@chalmers.se
Labhandledare: Roza Maghsood

Kurslitteratur
Course book (available as e-book at Chalmers library):

Probability and Risk Analysis - An Introduction for Engineers, Rychlik, I. and Rydén, J., Springer, ISBN=3540242236.
Note that you can order at library MyCopy of the book MyCopy, see also click. The document is found by: 1. Klicka på länken till söksidan för bokens på biblioteket (från kurshemsidan). 2. Klicka på länken till bokens informationssida. 3. Klicka på "read e-book online". 4. Klicka på "buy now" och följ instruktionerna som följer (förmodligen måste man vara kopplad till Chalmers nätverk, via skoldator eller VPN, för att denna länken skall vara synlig).

Program

Programme, timetable and recomended exercises are available at click
The twelve lectures are:Lect1, Lect2, Lect3, Lect4, Lect5, Lect6, Lect7, Lect8, Lect9, Lect10, Lect11, Lect12,
Datorlaborationer och övningar med Matlab

There will be 5 computer exercises. The  exercises are based on a commercial mathematics-program, called Matlab. You are supposed to work in groups of two. Topics and instructions to the five computer exercises are found at
lab1, lab2, lab3, lab4, lab5, respectively. Additional Matlab programs and data files and additional m-functions needed in the computer exercises have to be downloaded from labfiles. Please unzip the file labfiles.zip at the directory you will use for the computer exercises. There will be 8-9 projects to choose between. You are supposed to work in groups of two or three on one of the projects, present it infront of class and write a report. Projects are mandatory. List of project: Project1, Data1, Project2, Data2, Project3, Data3, Project4, Project5, Data5, Project6, Data6, Project7, Data7, Project9, Data9, Project8.Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor
There will be 5 "duggor", each giving 1 credit point for the written examination if answered correctly>

Examination
There will be six problems giving 90 points in total; 45 points are required to pass. Course book is not allowed on exam. The following list of formulas click and "dictionary" click will be allowed on exam.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Old exams:
                     Exam 2009-03-09: Exam1
                     Exam 2009-08-19: Exam2, Solution2
                    
Exam 2010-05-25: Exam3
                     Exam 2011-05-23: Exam4