TMA321, Matematisk statistik, 2018/19

Aktuella meddelanden

Uppdatering 1/9: Omtentan är rättad och ni kan se lösningar här. OBS! Lösningarna är menade som ett rättningsunderlag för mig, inte som ett officiellt dokumet. Det kan därför innehålla fel.


Inlämning nr 2 är rättad och den går att hämta upp utanför mitt kontor (L3073).


Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.


Direktlänk hittar ni här.

Lärare

Föreläsare: Erik Broman (broman 'at' chalmers.se)

Övningsledare: Åke Andersson (akean 'at' student.chalmers.se)


Följande gäller för salarna (kan komma att ändras):


Vecka   Erik Åke
V12-V16
MA FL63
V19
MA FL72
V20 MA FL63
V21 MA FL64
V22 MA FL63


Sal MA ligger i maskinhuset, på bottenvåningen, nära sidoingången närmast Matematikhuset.

Kurslitteratur

"Mathematical Statistics and Data Analysis" 3rd Edition av John A. Rice.

OBS, om ni använder US Edition måste ni vara medvetna om att numreringen av övningsuppgifterna är olika och antagligen skiljer sig böckerna åt även på andra sätt. Det är International Edition som vi använder.

Här kan ni hitta en kort ordlista.

Ordlistan är från engelska till svenska och innehåller även standardförkortningar. Om ni saknar någon/några termer är det bara att maila så kompletterar jag listan.

Här är en allmän matematisk ordlista:

Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Föreläsningar (OBS, vid eventuella motsägelser med tiderna i TimeEdit så är det TimeEdit som gäller!):

Dag Kod Avsnitt
Innehåll
25/3
F1 1.1- 1.4
Kursinformation; utfallsrum, sannolikhetsmått,
kombinatorik.
26/3
F2 1.5
Betingade sannolikheter, lagen om total sannolikhet.
27/3
F3 1.6, 2.1
Oberoende händelser, diskreta slumpvariabler.
27/3
Ö1
Räkningar på materialet ovan
1/4
F4 2.1, 4.1, 4.2
Väntevärde och varians, några standardfördelningar
2/4
F5 2.1, 2.2 Poissonfördelning, Geometrisk fördelningNegativ Binomialfördelning, kontinuerliga slumpvariabler
3/4
F6 2.2, 2.3 Exponentialfördelningen, likformig fördelningFunktioner av slumpvariabler
3/4
Ö2
Räkningar på materialet ovan
9/4
F7 2.1, 2.2   Normalfördelningen, Hypergeometrisk fördelning
10/4
F8 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 gemensamma fördelningar, marginalfördelningar, oberoende  och betingade fördelningar (diskreta fallet) multinomialfördelningen
10/4
Ö3
Räkningar på materialet ovan
15/4 F9 2.1, 3.3, 3.4, 3.5
Poisson-processer, Flerdimensionella kontinuerliga fördelningar, likformig fördelning, bivariat normalfördelning
16/4
F10 3.5, 4.3 Betingade fördelningar (kontinuerliga fallet), kovarians och korrelation
17/4 F11 4.1, 4.4, 5.2 Betingade väntevärden, Markov's olikhet, Chebyshev's olikhet, i.i.d. sekvens, Stora Talens Lag, Konvergens i sannolikhet
17/4 Ö4
Räkningar på materialet ovan
6/5 F12 4.5
Momentgenererande funktioner med applikationer
7/5 F13 5.3 Konvergens i fördelning, Centrala Gränsvärdessatsen
8/5 F14 7.2, 7.3, 8.4 Punktskattning, momentmetoden
8/5 Ö5
Räkningar materialet ovan
13/5 F15 8.5 likelihood, Maximum Likelihood metoden,
14/5 F16 7.3, 6.2, 8.5 Konfidensintervall (K.I.), K.I. med normaldata, t-fördelningen
15/5 F17 7.3, 6.2, 8.5, 11.2 K.I. med normalapproximation, K.I. för proportioner, chikvadratfördelningen, två stickprov
15/5 Ö6
 Räkningar materialet ovan
20/5 F18 11.2, 11.3 K.I. två stickprov, stickprov i par
21/5 F19 9.2, 9.4 Hypotestest, signifikans, styrka, RR, p-värde
22/5 F20 9.2, 9.3, 9.4 Hypotestest forts, likelihood ratio
22/5 Ö7
Räkningar materialet ovan
27/5 F21 14.1, 14.2 Regression
28/5 F22
Räkning av gammal tenta
29/5 Ö8
Räkningar materialet ovan

Rekommenderade övningsuppgifter

Vecka Uppgifter
Räknas under övningen
1
1.1, 1.2, 1.4, 1.19, 1.24, 1.37, 1.42, 1.45, 1.53, 1.59, 1.68 ,1.72, 1.75, 1.78, 2.6, 2.8, 2.26
1.13, 1.35, 1.48, 2.10, 2.20
2
2.8, 2.15, 2.17,  2.26, 2.29, 2.33, 2.37, 2.39, 2.44, 2.45, 2.62, 2.69, 4.6, 4.7, 4.10, 4.15,  4.35 2.11, 2.21, 2.34, 4.2, 4.26
3
2.16, 2.31, 2.53, 2.58, 3.2, 3.7, 3.8ab, 3.12ab,  3.17ab, 3.19, 3.22, 3.43, 3.62, 3.11, 3.15acd, 3.23, 3.25
4
3.8c, 3.12c, 3.15e, 3.16, 3.17c, 4.44, 4.54, 4.62, 4.66, 4.71, 4.72, 4.77, 4.83, 4.85, 4.89, 4.93, 5.1, 5.7, 5.21 3.9, 4.46, 4.67, 4.88
5
5.1, 5.4, 5.8, 5.16, 5.18, 5.26, 7.5, 7.12, 7.24, 7.28, 8.7a, 8.16a, 8.17ab, 8.21a  5.7, 5.12, 5.29, 7.4
6
7.8, 7.15, 7.21, 7.35, 7.37, 8.3, 8.7bc, 8.13, 8.16bc, 8.17cd, 8.21b, 8.30, 8.32 8.8ab, 8.18ab, 8.27, 8.57ab
7
9.1, 9.4ab, 9.5, 9.9, 9.13, 9.17, 9.24, 9.29, 11.1, 11.2, 11.35, 11.38, 11.49 9.12, 9.21, 11.10, 11.36
8 14.2, 14.14, 14.40, 14.42, 14.52 14.13


Extra material till regressionsföreläsningen kan hittas här.

OBS! Listan över demonstrationsuppgifterna skall ses som riktlinjer och räknas i mån av tid och önskemål. Uppgifter som i slutändan inte räknas på övningarna kan med fördel lösas på egen hand.

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna är två till antalet. De är frivilliga och kan ge bonuspoäng som gäller vid ordinarie tentamen och de två därpå tillhörande omtentamina. Tentamen kommer vara om 50 poäng (med gränser 20,30 och 40), och de båda inlämningarna kan maximalt ge två bonuspoäng vardera.

Ni kan hitta inlämningsuppgift 1 här. Deadline är 13/5, se själva inlämningen för mer information.

Inlämning 2 hittar ni här. Fokus är på simuleringar och Matlab. Deadline är 27/5.

 Deadline kommer meddelas vid senare tillfälle.

Studieresurser

DatorlaborationerReferenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Då lärandemålen inte uppdaterats till årets plan så kommer här en utökad version: 

Lärandemål (efter fullgjord kurs skall studenten kunna):

Examination

Tentamen: 3 Juni (fm)
Tillåtna hjälpmedel: Typgodkänd miniräknare och egenhändigt handskriven formelsamling om
4 A4-sidor (2 A4-blad fram och bak eller 4 A4-blad enbart framsida).


Tabeller delas ut vid tentatillfället och kan hittas här.


Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället:

Gamla tentor

Här finns de tre tentorna som gick 2017:

Tentamen 29 Maj 2017 med lösning.

Tentamen 23 Augusti 2017 med lösning.

Tentamen 7 Oktober 2017 med lösning.


Här finns de tre tentorna som gick 2018:

Tentamen 28 Maj 2018 med lösning.

Tentamen 29 Augusti 2018 med lösning.

Tentamen 13 Oktober 2018 med lösning.


Tentorna som hittills har gått 2019:

Tentamen 3 Juni 2019 med lösning.

Tentamen 28 Augusti 2019 med lösning.OBS: Lösningarna är skrivna som stöd för rättning av tentorna och kan innehålla fel då de inte är noga kontrollerade. Om ni hittar felaktigheter så hör av er till mig (Erik).