Matematiska vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

TMV035 Analys och linjär algebra K, Kf, Bt, del B, 2005, 5.0 poäng

[week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7. Matlab: analysis, linear algebra, facit.]

Allt kursmaterial och information utom kurslitteraturen distribueras via denna web-sida.

NYTT

Föreläsare och examinator: Mohammad Asadzadeh

Kurslitteratur:
K. Eriksson, D. Estep, och C. Johnson, Applied Mathematics - Body and Soul (AMBS), Springer 2003, (finns på Cremona, pris: 800 kr för 3 volymer).
Rekommenderad formelsamling:
L. Råde och B. Westergren, Mathematics Handbook for Science and Engineering (BETA), Studentlitteratur 2003 (Cremona, 320 kr)
Övrigt kursmaterial.
Computer sessions.

Undervisning (lärare, schema).

Programvara: MATLAB eller Comsol Script eller GNU Octave.

Examination:
Skriftlig tentamen, totalt 50 poäng, betygsgränser 3=20-29p, 4=30-39p, 5=40-50p.

Slutbetyg för hela kursen sätts till medelvärdet av betygen för del A, B och C.

I kursen ingår också två obligatoriska moment som genomförs och examineras tillsammans med kursen i Kemi:
(Projekt 9: reaktionskinetik och differentialekvationer och Projekt 12: jämvikt och ickelinjära ekvationssystem).
Projekt 9 redovisas i en skriftlig rapport. Lämnas till Stig Larsson, Matematiskt centrum.
Projekt 12 genomförs och examineras vid två datorstudioövningar i vecka 6, 7.
Väl godkända projekt ger 2+1 bonuspoäng vid tentamen i december 2005 och efterföljande två omtentamina.

Översiktlig plan för undervisningen: (kommer att justeras)

v 1
The integral, ch 27.
Properties of the integral, ch 28.
v 2
The logarithm, ch 29.
Numerical quadrature, ch 30.1 - 30.3
The exponential function, ch 31.
v 3
Trigonometric functions, ch 32.
The function exp(z), ch 33.2
The general initial value problem, ch 40.
v 4
The general initial value problem, ch 40.
Techniques of integration, ch 34.
Project 9
v 5
Solving differential equations using the exponential, ch 35.
Generalized integrals, ch 36.
Autonomous scalar initial value problem, ch 38.
Separable scalar initial value problems, ch 39.
Project 9
v 6
Implementation of Newton's method (lecture notes)
Analytic geometry in Rn, ch 42.3 - 42.34.
Project 9
Project 12
v 7
The determinant. Inverse matrix. (lecture notes)
Project 12
v 8
Tentamen: torsdag 2005-12-15 fm V (omtentamina: 2006-??-?? (påsk), augusti, se Studieportalen)
Detaljerad veckoplanering: vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7.

Senaste tentamina:
060829 (ps),
060422 (ps),
051215 (ps), rättningsprotokoll
050823 (ps), rättningsprotokoll
050402 (ps), rättningsprotokoll
041216 (ps) (inkl lösning), rättningsprotokoll.
040824 (ps) (inkl lösning), rättningsprotokoll.
040417 (ps) (inkl lösning), rättningsprotokoll.
031218 (ps), lösning (ps), rättningsprotokoll.
030826, lösning, rättningsprotokoll.
030417, lösning, rättningsprotokoll.
021219, lösning, rättningsprotokoll.
020827, lösning, rättningsprotokoll.
020406, lösning, rättningsprotokoll.
011222 (ps), lösning (ps), rättningsprotokoll.
010901, lösning, 010419, lösning 001212 (pdf), lösning (pdf)
991218 (pdf), lösning (pdf), 000420, lösning, 000826, lösning.

Länkar:

Schema. Matematikkurser K-Kf-Bt. Kemikursen.
A reformed mathematics education at Chalmers, uppsats presenterad vid Högskoleverkets kvalitetskonferens, 2001.
Integration av matematik, kemi, kemiteknik

/stig


Last modified: Sat Oct 21 15:44:18 MET DST 2000