MVE051/MSG810, Matematisk statistik och diskret matematik, 2018/19

Aktuella meddelanden

Svenska-Engelska ordlista (statistik)

Reminder: 1. You can bring a non-graphical calculator to the exam.

2. You can bring the Beta handbook or A4 double sided formula sheet.

3. On Tuesday we will continue with the revision. On Wednesday we have the last exercise session and we will be there to answer your questions and go through some exercises you would like us to solve.

4. I will be in my office on Monday June 3 before 5pm, you can pass by in case you have questions.

Extra exercises - Probability laws, Bayes formula and distributions of random variables.

Solution to extra exercises

Här kommer information om inlämningsuppgift 2.

Exam: You can bring a formula sheet double sided A4 paper or the Beta handbook.

14/5 Övningstillfälle grupp 2 på onsdag maj 15 ställs in. Studenter är välkomna att följa med grupp 1 (EL41) eller grupp3 (EL43).

9/4 Dagensföreläsning ställs in.

2/4 Deadline för den första inlämningsuppgiften flyttades till 14 april.

2/4 Inlämningsuppgifter kan skrivas på engelska eller svenska.

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Här kommer gruppindelning - Chalmers.

Här kommer gruppindelning - GU

Lärare

Kursansvarig: Nancy Abdallah

Övningsledare: Nancy Abdallah, Stina Andersson och Johan Persson

Kurslitteratur

(MA) J. Milton, J. Arnold, Introduction to Probability and Statistics 4th ed McGraw-Hill

Bokens hemsida innehåller länker till datafiler som används i texten.

(GS) C. Grinstead, J Snell, Introduction to Probability AMS (tillgänglig här, vi kommer använda kapitlen 8 och 11).

(EG) E. Eriksson, H. Gavel, Diskret matematik, Studentlitteratur, ISBN 9144028784. Relevanta delar av boken finns i PingPong (Märk att även GU-studenter använder Chalmers PingPong i denna kurs).

(A) J. Anderson, J. Bell, J. Anderson, Discrete Mathematics with Combinatorics. Vi använder bara några övningar; dessa kan hittas på PingPong (Märk att även GU-studenter använder Chalmers PingPond i denna kurs).


Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Program

Föreläsningar

Dag
Avsnitt Innehåll
Slides svenska Slides engelska
25 mars
(MA) Kap1-2
Grundläggande sannolikhetsteori.
Slides
28 mars
(MA) Kap 3.1-3.5
Diskret stokastik variabel.  Slides
2 april
(MA) Kap 4.1,4.2,4.4,4.6,4.8
Kontinuerlig stokastisk variabel.
Slides
4 april
(MA) Kap.5.1-5.4
Gemensam fördelningsfunktion.
Slides

11
april
(GS) Kap.11.1-11.2
Markovkedjor.
Slides

16 april (MA) Kap 3.6-3.8, 4.3 Flera fördelningar: Poisson, hypergeometrisk, negativ Binomial, Gamma, chi-kvadrat, exponentiell.
Slides
2 maj (MA) Kap 6.1, 6.3, 6.4, 7.1+Exempel 7.3.2 och Sats 7.3.4 Deskriptiv statistik. Punktskattning
Slides
7 maj (MA) Kap 7.4,8.1,8.2 Intervallskattning. Centrala gränsvärdessatsen
Slides
8 maj (MA) Kap 8.3-8.5 Hypotestesting
Slides
9 maj (MA) Kap 9.1-9.3 Skattning av proportioner.
Slides
14 maj (MA) 10.1,10.3
(EG) Kap 6.4,6.6
Att jämföra väntevärden
Generande funktioner

Slides
gen_funk
16 maj (MA) Kap 3.4, 7.3 Momentgenerande funktioner. Chebyshev's olikhet.
moment

21 maj (GS) Kap 8
(MA) Kap 11.1-11.3
Stora talens lag
Regressionsanalys

large num
slides
23 maj
sammanfattning

28 maj
Gamla tentor

Rekommenderade övningsuppgifter

Facit till jämna uppgifter

Facit till GS

Facit till GS (hela boken)

Dag
Uppgifter
V.13
(MA) Kapitel 1: 1,3,5,7,11,13,14,19,21,23,26,32,33,35,36
(MA) Kapitel 2: 2,3,5,7,9,11,13,15,18,19,21,23,26,27,32,33,35,37,38,40
(MA) Kapitel 3: 7,9,14,20,21(acdg),24(abe),25(abe),35,36(acef),41,42*
V.14
(MA) Kapitel 4: 1,3, 5,6,9,13,14,15,21,39,41,42,73,82,85(bcd)
(MA) Kapitel 5: 1,3,5,9,15,16,20,21,24,25,26,29,30
V.15
(GS) Kapitel 11.1: 1,2,8,9,11,19
(GS) Kapitel 11.2: 1,2,3,19
V.16
(MA) Kapitel 3: 47,57,62,63,64 (+review exercises for practice 75-82)
(MA) Kapitel 4: 35,37,38(ad), 87
V.18
(MA) Kapitel 6: 17,23,24(bcd),28(bcd)
(MA) Kapitel 7: 1,5,6,46
V.19 (MA) Kapitel 7: 47,49,53,56,64
(MA) Kapitel 8: 1(bcde),2,3,5,10,11,13,14,15,17,21,32,37,41,62
V.20 (MA) Kapitel 9: 1,2,4,5,11,15,17,19,33,35
(MA) Kapitel 10: 1,13(bcd),15(bcd) (assume equal variances)
(EG) 6.18, 6.19(abc)
(A) Section 13.3: 1,3,11,13,
V.21 (MA) 3.32, 7.38, 7.40
(A): Section 13.2: 3,7,9,21,29
(GS): Section 8.1: 1,5,10
(GS): Section 8.2: 1,4,5
(MA) Kapitel 11: 7,10,11,12,19-22

Studieresurser

Inlämningsuppgifter

I kursen finns tre obligatoriska inlämningsuppgifter. Dessa görs i grupper på 1-3 personer och lämnas in via PingPong. MÄRK: För att underlätta samarbete mellan studenter från olika universitet, och för att underlätta lärarnas arbete, så kommer i denna kurs GU-studenter att använda PingPong i stället för GUL. Använd era Chalmers-CID för inloggning. Flera instruktioner om inlämningarna finns i PingPong; deadline för dessa är 10 april, 10 maj och 26 maj. Märk att godkänning av dessa inlämningar lagras som ett separat moment i Ladok. 

Kurskrav


Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Examination

För godkänd på kursen krävs godkänd på de tre grupparbetana samt godkänd på skriftlig tentamen. Betyget på kursen baseras på betyget på tentan. Tentan ger maximalt 30 poäng; för godkänd krävs åtminstone 12 poäng. Hjälpmedel på tentan är Chalmersgodkänd miniräknare samt formelsamling Beta.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.


Studentrepresentanter

Lisa Fahlbeck  -  falisa@student.chalmers.se

Hanna Ivarsson  -  hannai@student.chalmers.se

Erik Jergéus  -  erikjer@student.chalmers.se

Nils-Martin Robeling  -  robeling@student.chalmers.se

Aron Sjöberg  -  aronsj@student.chalmers.se

Gamla tentor

2019-08-28 English/Swedish Solution
2019-06-07 English/Swedish Solution
2019-01-07 English Solution
2018-04-06 English Solution
2018-01-18 English Solution
2017-10-24 English Solution
2017 Mock exam (solution included)

2016-12-20 English/Swedish Solution
2016-10-25 English Solution
2016-08-24 English Solution
2016-01-04 English Solution
2014-10-28 English Solution
2014-08-27 English Solution
2014-01-13 English
2013-10-22 English
2013-08-28 English Solution
2013-01-15 English
2012-10-20 English-Swedish Solution
2011-10-18 English-Swedish Solution