TMV200, Diskret matematik, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

2018-09-18: Tentamensvisning för tentan som gick 2018-08-31 sker 2018-09-25 klockan 8:00 i sal MVL14 (bottenvåningen i byggnaden för Matematiska vetenskaper).
2018-08-31: Tentan som gick idag finns här, och lösningsförslag finns här.
2018-04-13: Tentavisningen kommer att ske 2018-04-23 klockan 15:15 i sal MV:L14 (synas inte i TimeEdit!).
2018-04-05: Tentan som gick idag finns här, och lösningsförslag finns här.
2018-02-01: Tentavisningen kommer att ske 2018-02-15 klockan 13:15 i sal EL41 (skall synas i TimeEdit).
2018-01-12: Tentan som gick idag finns här, och lösningsförslag finns här.
2017-12-08: Någon har ändrat uppfattning och har valt att publicera föreläsningsanteckningarna i kursprogrammet nedan. Tänk på att det säkert förekommer fel och brister i anteckningarna!
2017-11-27: Nu är omräkningensmetoden från uppgiftspoäng till bonuspoäng bestämd. Information finns i stycket om problembladen.
2017-11-22: Tre gamla tentor finns nu under rubriken Gamla tentor.
2017-11-16: Två seminarier är nu inbokade. Se programmet.
2017-11-13: Ändrat och förtydligat i texten om problembladspresentationerna.
2017-11-10: Uppstartsmöte med kursrepresentanterna hölls 10/11. Anteckningar från mötet finns här.
2017-10-30: Information om räkneövningarna och problembladen finns nu nedan. Programmet för räkneövningarna kommer att uppdateras efter hand.
2017-10-23: Preliminär plan för föreläsningarna finns nu nedan.
2017-10-12: Kurshemsidan är nu uppe. Sidan kommer att uppdateras med mer information efter hand.

Lärare

Kursansvarig: Mårten Wadenbäck (marten.wadenback@chalmers.se)

Övningsledare: Mårten Wadenbäck, Edvin Wedin (edvinw@chalmers.se), Linnea Hietala (hietala@chalmers.se)

Kurslitteratur

Kursen använder boken

Boken har en egen hemsida (diskretmatematik.se) som innehåller en lista med kända tryckfel samt lösningsförslag till flera av övningsuppgifterna.
Här finns en översättning av uppgiftsnumreringen från tidigare upplaga.

Program

Hänvisningarna nedan är till Jonasson & Lemurell, Algebra och diskret matematik (2:a uppl).Föreläsningar
Dag Anteckningar Avsnitt Innehåll
30/10 Anteckningar 1.2–1.9 Introduktion, sats- och predikatlogik
3/11 Anteckningar 2.1–2.3 Mängdlära
7/11 Anteckningar 3.1–3.4 Funktioner, operatorer
10/11 Anteckningar 3.6–3.8 (3.9 kursivt) Relationer
14/11 Anteckningar 3.5, 4.3 Summor
15/11 Anteckningar 4.1 Induktion
17/11 Anteckningar 4.2 Rekursion
21/11 Anteckningar 5.1, 5.3 Delbarhet, primtal
22/11 Anteckningar 5.2 Diofantiska ekvationer
24/11 Anteckningar 5.4 Kongruens
28/11 Anteckningar 5.5 Kinesiska restsatsen
29/11 Anteckningar 5.6–5.7 Eulers Φ-funktion, RSA-kryptering
1/12 Anteckningar 6.1–6.3 Grundläggande kombinatorik, kombinationer, binomialsatsen
5/12 Anteckningar 7.1–7.2 Grafer och träd
6/12 Anteckningar 7.3–7.4 Vägar och riktade grafer
8/12 Anteckningar B.1–B.2, B.4, 7.6 Matriser, grannmatriser
12/12 Anteckningar 1.1–3.8 Repetition
15/12 Anteckningar 4.1–5.5 Repetition


Seminarier

På seminarierna är det tänkt att vi skall behandla ett antal mer omfattande uppgifter än exemplen som normalt hinns med på föreläsningarna. Preliminärt är tanken att uppgifter väljs från några äldre tentor. Försök gärna själv lösa (någon av) uppgifterna i förväg, så får du troligen ut mer av seminariet.

Dag Innehåll
30/11 Det vi hinner av följande uppgifter:
14/12 Det vi hinner av följande uppgifter:


Räkneövningar

Övningstillfällena är uppdelade på tre salar. Som student väljer du själv vilken sal du helst placerar dig i (leder detta till allt för ojämn fördelning kan gruppindelning komma att göras). Övningstillfällena fungerar huvudsakligen som så att ni arbetar — själva eller i par/grupp — med övningsuppgifterna nedan. En lärare kommer att cirkulera i salen, redo och ivrig att hjälpa er reda ut begreppen och besvara era frågor. (Förmodligen behöver ni lägga viss tid på att lösa uppgifter även utanför övningstillfällena.)Problemblad

Vissa övningstillfällen är avsatta för arbete med särskilda problemblad, som kommer att publiceras efter hand. Problembladen omfattar ett fåtal uppgifter av fördjupnings- och diskussionskaraktär, som ni skall arbeta med i grupper om ca 4–5. I början av varje sådant tillfälle har ni möjlighet att för de närvarande i salen presentera era lösningar till förra veckans problemblad, och på så vis insamla uppgiftspoäng som i slutändan omräknas till (sammanlagt högst fyra) bonuspoäng till tentan. Ni anger vilka av uppgifterna ni är beredda att presentera, varpå läraren (enväldigt) väljer ut vem som skall presentera respektive problem. Under förutsättning att presentationen går bra får ni sedan ett uppgiftspoäng för varje uppgift ni angett att ni löst.

Totalt finns det 13 uppgiftspoäng att få, och de omvandlas till bonuspoäng enligt följande:

Uppgiftspoäng ≤3 4–5 6–7 8–9 10–13
Bonuspoäng 0 1 2 3 4

Observera att det är en person som blir utvald att presentera — inte en hel grupp. Der är inte tillåtet att lasta över presentationen på någon annan (dock kan det vara ok att ha hjälp av någon som skriver på tavlan medan man presenterar), så kryssa alltså endast för de uppgifter du själv är beredd att presentera. Om ett problem består av flera frågor kan läraren välja att ta upp olika talare för de olika delarna, och på så sätt fördela arbetet jämnare i salen.

Dag Uppgifter
31/10 Kapitel 1: 3, 4, 6, 7abdfg, 8, 10, 11, 13, 17, 18
6/11 Börja jobba med Problemblad 1
7/11 Kapitel 2: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16
Kapitel 3: 2, 4, 5abc, 6, 7, 9, 10, 13, 14
13/11 Presentera Problemblad 1
Börja jobba med Problemblad 2
14/11 Kapitel 3: 16a, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
20/11 Presentera Problemblad 2
Börja jobba med Problemblad 3
21/11 Kapitel 4: 2, 3, 8, 10, 12, 16, 19, 22
Kapitel 5: 1, 2, 3, 4, 10 (men byt 100 till 50 i c), 11, 14, 15
27/11 Presentera Problemblad 3
Börja jobba med Problemblad 4
28/11 Kapitel 5: 6, 8, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
4/12 Presentera Problemblad 4
Börja jobba med Problemblad 5
5/12 Kapitel 5: 26, 27, 38, 40, 46
Kapitel 6: 2, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 21
Kapitel 7: 3, 4, 14
11/12 Presentera Problemblad 5
12/12 Kapitel 7: 1a‐f, 2, 12, 14, 16
Kapitel B: matrisuppgifter
Tidigare uppgifter som inte hunnits med
Uppgifter från Gamla tentor

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Inga obligatoriska datorlaborationer eller datorövningar ingår i kursen.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

Ingen dugga.

Examination

Tentamen består av en skriftlig tentamen som är det enda obligatoriska examinationsmomentet. Tentamen omfattar 50 poäng. För godkänt krävs 20 poäng. För betyget 4 krävs 30 poäng och för betyget 5 krävs 40 poäng. Inga hjälpmedel tillåts vid tentamen.

För tid och plats för tentamina, följ länken.

Under kursens gång kan man presentera lösningar av veckans uppgifter och därmed insamla bonuspoäng för tentan.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

För den här kursomgången har följande personer utsetts till kursombud:

Kontakta dessa angående synpunkter och förbättringsförslag gällande kursen.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Ändringar

Inga större ändringar har gjorts sedan senaste kurstillfället.

Gamla tentor

Tre någorlunda representativa extentor finns i nedanstående lista (fler gamla tentor finns på kurshemsidorna för gamla kursomgångar). Uppgifterna som kommer att komma på tentan kommer att konstrueras med hänsyn till vad vi har gått igenom den här kursomgången, så det räcker inte att bara kunna just de uppgifterna som finns på tidigare tentor.