LKT325, Matematisk statistik, 2018/19

Aktuella meddelanden

Lösningen till tentan 2019-01-15 finns nu här: Lösning tentamen 2019-01-15

Välkommen till kursen Matematisk statistik (LKT325)! Kursen börjar den 5 november!

Kursens schema finns i TimeEdit.

Kurshemsidan kommer att uppdateras under kursens gång.
URL:en till denna hemsida är: http://www.math.chalmers.se/Stat/Grundutb/CTH/lkt325/1819/

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Övningstillfällena är främst tänkta som tid för egen verksamhet då man kan få hjälp av lärare.

Kurserna LKT325 och LMA521 samläses de fem första läsveckorna.


föreläsning I 
sammanfattning  I
föreläsning II
sammanfattning 2
föreläsning III
sammanfattning 3
föreläsning IV
sammanfattning 4
föreläsning
sammanfattning 5
Faktorförsök: Föreläsning1, Föreläsning2, Föreläsning3, Föreläsning4

Lärare

Kursansvarig: Reimond Emanuelsson

Föreläsare: Reimond Emanuelsson (Läsvecka 1-4), Anders Hildeman (Läsvecka 5), Ivar Simonsson (Läsvecka 6-8)

Övningsledare: Ivar Simonsson

Kurslitteratur


Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Ulla Dahlbom: Matematisk statistik (MatStat) (Tillåtet hjälpmedel på tentamen ifall den inte innehåller några extra anteckningar)

Ulla Blomqvist: Försöksplanering Faktorförsök (FF)

Ulla Blomqvist: Test och variansanalys (TV).

Håkan Blomqvist: Tabell- och formelsamling i matematisk statistik,försöksplanering och kvalitetsstyrning (Tillåtet hjälpmedel ifall den inte innehåller extra anteckningar)

Följande bok är inte officiell kurslitteratur men den kan vara bra att ha: Ulla Blomqvist: "Lösningar till matematisk statistik"

Böckerna finns att köpa till exempel på "Kokboken"

Program

Föreläsningar på Lindholmen (preliminärt upplägg)

Dag Avsnitt Innehåll
5/11 MatStat:Kap. 1, 2.1-2.4 Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära
8/11 MatStat: Kap. 2.5-2.6 Betingad sannolikhet, Bayes sats, oberoende händelser
12/11 MatStat: Kap. 3.1-3.2, Kap. 3.3.1-3.4 Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. Likformig, hypergeometrisk, binomial och Poissonfördelning. Några speciella approximationer.
15/11 MatStat: Kap 4.1-4.2 Kontinuerlig stokastisk variabel. Väntevärde och standardavvikelse för kontinuerliga stokastiska variabler.
19/11 MatStat: Kap 4.4-4.5 Rektangel-, exponential- och Weibullfördelninge. Normalfördelningen. Felintensitet.
26/11 MatStat: Kap 5-6 Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen och några approximationer
29/11 MatStat: Kap 9.1-9.3, 9.8 Konfidensintervall för väntevärdet, t-fördelningen. Konfidensintervall för andelar och varians
3/12 FF: Kap 1-2 Faktorförsök
6/12 FF: Kap 2-3 Faktorförsök, Reducerade faktorförsök, genomgång av lab


Föreläsningar på Johanneberg

Dag Avsnitt
Innehåll
10/12 TV: Kap 1 Normalfördelningstest på medelvärden, p-värde, styrka, typer av fel, stickprovsstorlek
13/12 TV: Kap 1,3 Normalfördelningstest fortsättning, t-test, test av populationsproportion, variansanalys
17/12 TV: Kap 3 Variansanalys: ANOVA
20/12
Repetition, reservtid

Rekommenderade övningsuppgifter
Kapitel
Uppgifter
MatStat: 1 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 1.11
MatStat: 2 2.1, 2.3, 2.7, 2.11, 2.13, 2.15, 2.23, 2.24, 2.25, 2.30, 2.34, 2.38, 2.40, 2.44, 2.45, 2.46
MatStat: 3 3.1, 3.2, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.14, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28
MatStat: 4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 (ej e), 4.7 (ej j,k,l), 4.8 (ej k,l), 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 4.26
MatStat: 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.13, 5.15
MatStat: 6 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6a, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15
MatStat: 9 9.1, 9.3, 9.5, 9.7, 9.9, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39, 9.40
FF 1, 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22
TV: 1 Samtliga uppgifter
TV: 3 Samtliga uppgifter
Fler uppgifter att räkna: MatStat: 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 2.17, 2.26, 2.29, 2.31, 2.47, 2.49, 2.56.3.3, 3.5, 3.14, 3.16, 3.22, 3.31, 3.32, 4.16, 4.22, 4.27, 5.11, 5.12, 6.9, 6.13, 6.16, 9.2

Studieresurser

DatorlaborationerReferenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Laboration

Det ingår en obligatorisk laboration. För att få betyg på kursen krävs både godkänd tenta och godkänd laboration. Ladda ner laborationsuppgiften här. Laborationen är ett grupparbete. Ni anmäler er själva till grupper i PING PONG och en grupp kan som mest innehålla fyra deltagare. Laborationen redovisas med en labbrapport som skall skickas in via PING PONG senast 22 december. I laborationen kommer ni göra reducerade faktorförsök, det innebär att ni behöver ha tillgodogjort er materialet från läsvecka 5 av kursen. Labbgrupperna är redan öppna för att anmäla sig och ni är fria att börja när ni vill. Det är dock förmodlingen lättare att göra laborationen om ni väntar med att börja till efter föreläsningarna om faktorförsök.

Examination

Skriftlig tentamen. Maximalt poängantal: 50. Betygsgränser: För betyg 3 krävs minst 20 poäng, för betyg 4 minst 30 poäng och för betyg 5 minst 40 poäng.

Tillåtna hjälpmedel på tentamen: Chalmersgodkänd räknare. Kursboken "Matematisk statistik" utan extra anteckningar.  Formelsamlingen utan extra anteckningar. Understrykningar i böckerna är tillåtna.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället:

Gamla tentor

20160113
20160407
20170110
20170412

20180109

20180406 (tes+lösningar)

20180831

20190115


20190426

Tentamen 20190829


Lösningar tentamen 20160113 del 1 (står LMA521 i filen, men det är för LKT325)

Lösningari tentamen 20160113 del 2

Lösningar tentamen 20160407

Lösningar tentamen 20170110

Lösningar tentamen 20170412

Lösningar tentamen 20180109

Lösningar tentamen 20180109

Lösningar tentamen 20180831

Lösningar tentamen 20180109

Lösningar tentamen 20190115

Lösningar tentamen 20190426

Lösningar tentamen 20190829