MSG810, Matematisk statistik och diskret matematik 7,5 hp, Hösten 18

Aktuella meddelanden

Här är augusti-omtentan med lösningar: Tentamen, Lösningar

Här är påsk-omtentan med lösningar: Tentamen, Lösningar

Ordinare tentan är rättad och inrapporterad i ladok. Då det är en liten klass kommer inget granskningstillfälle att ordnas. Istället kan man komma till mitt kontor (L3074) och granska/hämta ut sin tenta.

Här är ordinarie tentan med lösningar: Tentamen, Lösningar

Ett formelblad som kommer att bifogas tentan finns här. Du ska alltså inte själv ta med det vid tentamen.

Alla ska nu ha fått tillbaka sina inlämningar. Returen till båda inlämningarna ska vara inne senast fredag 11/1, 2019.

Här är inlämningsuppgift2

Här är inlämningsuppgift1


Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar och övningar kommer att hållas på svenska, men kursboken är på engelska.

Kort Engelsk-svensk matematisk ordlista.

Lärare

Kursansvarig: Hossein Raufi (raufi"vid"chalmers.se)

Övningsledare: Hossein Raufi

Kurslitteratur

(MA) J. Milton, J. Arnold Introduction to Probability and Statistics McGraw-Hill (Kursbok)
(GS) C. Grinstead, J Snell Introduction to Probability AMS (Tillgänglig online)
En svensk kursbok om markovkedjor som finns tillgänglig online (finns här).
(EG) K. Eriksson, H. Gavel, Diskret matematik, Studentlitteratur, ISBN 9144028784. Relevanta avsnitt från boken kommer att finnas på GUL.
(A) J. Anderson, J. Bell, J. Anderson, Discrete Mathematics with Combinatorics. Vi kommer endast att använda ett fåtal övningar, vilka kommer att vara tillgängliga på GUL.

Program

Preliminär plan för föreläsningar


Vecka/Dag Föreläsning/Övning
Preliminärt innehåll
w46(2)


13 Nov.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: Euler

Introduktion till kursen, Sannolikheter

MA: Kap. 1, 2.1

13 Nov.

13:15 - 15:00

Föreläsning/Övning

Sal: Euler

Betingade sannolikheter, Oberoende, Bayes sats,
MA: Kap. 2.2-2.4

MA: 2.2, 2.4, 

14 Nov.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: MVF26

Diskreta stokastiska variabler

MA: Kap. 3.1 - 3.4

14 Nov.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: MVF26

Eventuella rester från föregående föreläsning

MA: 2.14, 2.20, 2.23, 2.32, 2.33, 2.36, 2.41

16 Nov.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: MVF26

Kontinuerliga stokastiska variabler

MA: Kap. 4.1, 4.2, 4.4 - 4.6

w47(3)


20 Nov.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: Euler

Andra, vanligt förekommande, fördelningar

MA: Kap. 3.5, 3.8, 4.3

20 Nov.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: Euler

MA: 3.10abcd, 3.21acdeg, 3.36ace, 3.41, 3.61abcef, 3.62

21 Nov.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: MVF26

Flerdimensionella stokastiska variabler

MA: Kap. 5.1 - 5.3

21 Nov.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: MVF26

MA: 4.4ab, 4.13, 4.18, 4,34, 4.42

23 Nov.

10:00 - 11:45

Storgruppsövning

Sal: MVF26

MA: 5.5, 5.15, 5.29, 5.37

w48(4)


27 Nov.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: Euler

Introduktion till Markov-kedjor

GS: Kap. 11.1

27 Nov.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: Euler

GS: 11.1.2, 11.1.11, 11.2.1, 11.2.19

28 Nov.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: MVF26

Centrala gränsvärdessatsen, punktskattningar

MA: Sats 7.4.2, Kap. 7.1

28 Nov.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: MVF26

MA: 7.5

30 Nov.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: MVF26

Konfidensintervall

MA: Kap. 7.4, 8.1-8.2

w49(5)


4 Dec.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: Euler

Proportioner och jämförelser av proportioner

MA: Kap. 9.1, 9.3

4 Dec.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: Euler

MA: 7.49, 8.10, 8.13, 

5 Dec.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: MVF26

Jämförelse av väntevärden

MA: Kap. 10.1, 10.3-10.5

5 Dec.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: MVF26

MA: 9.2, 9.6, 9.18, 9.21

7 Dec.

10:00 - 11:45

Storgruppsövning

Sal: MVF26

MA: 10.30

w50(6)


11 Dec.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: Euler

Hypotesprövning, Direktmetoden

MA: Kap. 8.3, 8.4, 8.5

11 Dec.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: Euler


12 Dec.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: MVF26

Teckentest, Approximationer Föreläsningsanteckningar

MA: Kap. 4.6

12 Dec.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: MVF26

Övningsanteckningar

w51(7)


18 Dec.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: Euler

Genererande funktioner, Rekursionsekvationer

MA: Kap. 3.4, EG: Kap. 6.4, 6.6

18 Dec.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: Euler

EG: 6.18bc, A: 13.2.3, 13.2.28, 13.3.11, 13.3.37

w2(8)


10 Jan.

10:00 - 11:45

Föreläsning

Sal: MVF26


Linjär Regression

MA: Kap. 11.1, 11.2, 11.3

10 Jan.

13:15 - 15:00

Storgruppsövning

Sal: MVF31

MA: Kap. 11


w3(9)


14 Jan.

10:00 - 11:45

Föreläsning/Övning

Sal: MVF26


Reserv/Repetition

14 Jan.

13:15 - 15:00

Föreläsning/Övning

Sal: MVF26

Reserv/Repetition

15 Jan.

10:00 - 11:45

Föreläsning/Övning

Sal: MVF26

Reserv/Repetition

15 Jan.

13:15 - 15:00

Föreläsning/Övning

Sal: Pascal

Reserv/Repetition

w3(9)


18 Jan.

Skriftlig tentamen

08:30-12:30


Preliminär plan för rekommenderade övningsuppgifter 


(Svar till övningar i MA med jämnt nummer / Svar till ett fåtal övningar i GS)


Läsvecka
Rekommenderade övningar
2

MA: 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.21, 1.24, 1.27

MA: 2.3, 2.5, 2.6, 2.11, 2.13, 2.16,  2.19, 2.39, 2.40

3

MA: 3.7, 3.9, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.20, 3.24(abc), 3.31, 3.35, 3.42

MA: 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.12, 4.15, 4.17, 4.19, 4.22, 4.41, 4.43, 4.47, 4.48, 4.49, 4.70, 4.71, 4.35, 4.36, 4.37

4

MA: 5.1, 5.3, 5.9, 5.12, 5.16, 5.21, 5.24, 5.25, 5.26, 5.30, 5.33

GS: 11.1.1, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.19, 11.2.2, 11.2.3

5

MA: 7.1, 7.6, 7.9, 7.13(c), 7.46, 7.50, 7.55, 7.56

MA: 7.47, 7.53, 8.1(b)-(e), 8.2, 8.3(b)-(d), 8.5(b)-(d), 8.11, 8.12, 8.17

6

MA: 9.1, 9.4, 9.8, 9.17, 9.19, 9.20, 9.23

MA: 10.1, 10.3, 10.4, 10.12, 10.14(b)-(e), 10.17, 10.18, 10.19(b)-(c), 10.27, 10.28(b)-(c), 10.29(b)-(c), 10.31, 10.33, 10.35

7

MA: 8.21, 8.23, 8.27, 8.31, 8.33, 8.37, 8.39, 8.41

EG: 6.18ad, 6.19abc

A: 13.2.7, 13.2.9, 13.2.21, 13.2.23, 13.3.13, 13.3.35, 13.3.39

8

MA: 11.7(b)-(e), 11.9(b)-(g), 11.10(b)-(c), 11.12, 11.16(a), 11.20, 11.23
Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Inlämningsuppgifter

I kursen ingår två inlämningsuppgifter som kan lösas självständigt eller i grupper om maximalt 3 personer. För varje uppgift ska en skriftlig rapport lämnas in via GUL. Rapporten ska vara författad på svenska. Om uppgiften utförs i grupp skall varje gruppmedlem bidra och vara insatt i varje del av rapporten. Varje gruppmedlem förväntas kunna ge en muntlig presentation av de inlämnade lösningarna.
Uppgift Deadline Inlämning

Skiplistor

27 Nov. 23:55

Via e-mail (som pdf!)

Penney's game

11 Dec. 23:55

Via e-mail (som pdf!)

Examination

För att bli godkänd i kursen måste studenten bli godkänd på båda inlämningsuppgifterna och klara den skriftliga tentamen. Slutbetyget på kursen bestäms av betyget på tentamen.
På den skriftliga tentamen kan man som mest erhålla 30 poäng. För att få slutbetyget G krävs 12-21.5 poäng, och för slutbetyget VG krävs 22-30 poäng.

Rutiner kring tentamina

Hjälpmedel vid den skriftliga tentamen är dels en typgodkänd miniräknare (Casio FX82, Texas TI30, Sharp ELW531) och dels ett egenhändigt författat A4-blad med valfria anteckningar. Om A4-bladet har skrivits på dator, måste en text finnas med där studenten intygar att det är hen själv som har författat innehållet i förberedelse för tentamen i MSG810, 2019-01-18, och signerar med sin underskrift. Storleken på typsnittet får inte vara mindre än 10. 

I tentamensscheman anges alla tentor för respektive period. Observera att du som går på GU ska anmäla dig till tentan via GU:s studentportal, där du även kan läsa om regler för examination vid GU.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen (GU), för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter utses för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. På kursens aktivitet i GUL finns en enkät (kräver inloggning i GUL) som används vid utvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs på speciell blankett.

Studieresurser

Gamla tentor

Nedan återfinns tentamen från några tidigare versioner av kursen. Observera att kursen har förändrats genom åren, och att årets tentamen därför inte nödvändigtvis kommer att likna dessa tentor.

2018-10-30
English Solution
2018-08-29
English Solution
2017-12-19 English Solution
2017-10-24 English Solution
2017
Mock exam(solution included)
2016-12-20
English/Swedish Solution

2016-10-25

English

Solution

2016-08-24
English Solution
2016-01-04
English Solution