Kurspresentation
I denna kurs möter du några mycket grundläggande matematiska begrepp och (bevis)metoder. Syftet med kursen är att du ska bli väl förtrogen med dessa och utveckla din förmåga till matematiskt tänkande. Den ska också öka din förståelse för matematikens uppbyggnad via axiom, definitioner, satser och bevis.

Undervisningen kommer att baseras på ett explorativt lärande. Med detta menas ett undersökande och utforskande sätt att söka kunskap - ett sätt som efterliknar arbetssättet inom vetenskaplig forskning.

En viktig del av lärandet utgörs av arbetet i stabila smågrupper med ca fyra studenter i varje. Arbetet i dessa fyra-grupper styrs genom en sekvens av frågeställningar, explorativa övningar, som delas ut under kursens gång. Arbetet med dessa uppgifter sker dels individuellt, dels i grupp - först utan, sedan med lärarhandledning. Resultatet av detta arbete tas som utgångspunkt för strukturerande och sammanfattande föreläsningar - "efterläsningar".
Aktuella meddelanden
24/10 Tes med lösningar för tentan i fredags.
15/9 Under innehåll i programmet nedan finns länkar till övningsbladen om man inte fått något av dem.
29/8 Här finns gruppindelning för övningarna inklusive vilken sal man ska gå till. Denna kommer att finnas i salarna imorgon bitti när ni kommer dit.
Examinator och föreläsare
 Stefan Lemurell, rum L3034, tel. 772 5303, epost: sj(at)chalmers(dot)se
Kurslitteratur
A. Vretblad, K. Ekstig: Algebra och geometri (kap 0-5).
J. Brzezinski: Talsystem och restaritmetiker (stencil, säljes på DC-centralen).
Utdelade "explorativa övningar"
Preliminärt program för undervisningen
Undervisningen styrs av arbetet med de explorativa övningarna som delas ut i form av 6 (ev 7) små häften. Vi arbetar vid ungefär två lektionstillfällen med varje övningshäfte (nr 4 kräver lite mer, nr 5 lite mindre) enligt planen nedan. Föreläsningarna tar i huvudsak upp det material som vi arbetade med vid föregående (ej samma dags) lektionstillfälle. Häftena med övningarna kommer att delas ut efterhand. Klicka på länken under innehåll för att ladda ned en PDF-fil om du tappat bort eller inte fått ett häfte.
Övning
Vecka
Innehåll
 1 35,36  Logik, mängder, ekvationer, bevis 
 2 36,37  Induktion, rekursion
 3 37,38  Heltalen, delbarhet, Aritmetikens fundamentalsats
 4 38,39  Funktioner, relationer
 5 40  Kombinatorik
 6  41  Grupper, ringar, kroppar
 7  42  Talsystemen (ev bara på föreläsning)
   42  Reserv, repetition, gamla tentor
Övningsledare är Stefan Lemurell och Elisabeth Wulcan (wulcan(at)chalmers(dot)se, 772 3510).
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen som består av ca 8 uppgifter som tillsammans ger 25 poäng. För att bli godkänd på kursen krävs 12 poäng och för att få betyget Väl godkänd krävs 18 poäng.
Tentamina

Tes med lösningar för tentan den 21:e oktober.

Tentamen äger rum fredagen den 21 oktober. Du måste anmäla dig till tentamen i god tid på studentprotalen. Vid tentamen ska du visa legitimation.

Inga hjälpmedel är tillåtna vid tentamen.

Meddelande om tentamensresultat får du med epost (till din gu-epostadress) från Ladok. Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade. När tentan är rättad ordnas ett "granskningstillfälle" då tentorna delas ut och eventuella frågor kan besvaras. Därefter återfås rättade tentor på expeditionen för matematik. Kontrollera att poängsumman stämmer och att du har fått rätt betyg. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).


Gamla Tentor
Ordinarie tenta: 2010 (med lösningar),  2008 respektive 2007. Dessutom finns tes och lösningar för ordinarie tenta 2004 samt tes och lösningar för den enda omtentan detta år.