Aktuellt
Välkommen till årets upplaga av kursen Problemlösning och lärande!

För aktuellt schema, klicka på länken TimeEdit ovan.


Nu finns även augustitentan med lösningar.Och här är junitentan, även den med lösningar.Här finns tentan från mars i år, med tillhörande lösningar.
Frågestund inför tentan: Måndagen den 13 mars, 9:00--10:30, MVF32.


Det blir ett pass tisdagen i lv 1, den 17/1, 13--16, efter den andra kursen,

i hus Svea på Lindholmen (se TimeEdit för lokal). De tre timmarna leds

av mästerläraren Fredrik Olofsson.


 
Lärare
Föreläsare och examinator: Jana Madjarova, ankn. 3531, jana@chalmers.se

Medverkande: Fredrik Olofsson, Éva Fülöp, Samuel BengmarkKurslitteratur
                             Man kommer ganska långt med föreläsningsanteckningar.


                             Olof Hanner, Geometri (OH)                            

                             Problemsamling - plan geometri (PPG)

                     Lars-Åke Lindahl, En inledning till geometri (LÅL)
                             Torbjörn Tambour, Euklidisk geometri

                              A. S. Posamentier, S. Krulik: Problem-Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions, Grades 6-12
                             (finns att låna på MV:s bibliotek)Dessutom rekommenderas att man sneglar på:
                     G. Pólya: How to solve it
                     Courant & Robbins: What is Mathematics?
                             Lars Gårding: Encounter with Mathematics

                             Euklides: Elementa

                             
Felaktiga lösningar

Läsanvisningar: Förbered dig gärna för varje lektion genom att i förväg titta på de problem som kommer att behandlas. Lös även uppgifterna som rekommenderas för eget arbete (PPG).  Börja tidigt med att läsa boken av Posamentier & Krulik. Tänk på att du någon gång efter lv 3 kommer att hålla ett kort föredrag om en av strategierna. Försök  identifiera problemlösningsstrategierna i de lösningar som görs på tavlan. Var uppmärksam, boken innehåller en del felaktiga resonemang.
Planering
Preliminär plan för kursen (i grova drag)


                lv 1 -- 3 (t,o,m, må lv 3): Geometri -- ämneskunskaper

                lv 1, on: Lektionsplanering mm

                lv 3, on: GeoGebra - introduktion
  
                lv 3 -- 6:  Presentationer av lösningar, gruppuppgifter.
                                             På torsdagen veckan innan presenteras ett eller flera problem och gruppdiskussioner inleds.. Alternativa lösningar och lösningsstrategier diskuteras vid presentationerna. Onsdagen i lv 3 är avsedd för självständig laboration med GeoGebra, med kom-igång-handledning. En gästföreläsning om problemlösningsstrategier i industrin planeras, detaljer kommer senare.

                lv 7 (må, on): Repetition och tillbakablick.
                 
                lv 8 (on)   Presentation över valfritt tema ur förslagsvis What is Mathematics? eller Encounter with Mathematics. (Eventuella andra egna förslag skall godkännas.av examinator.)

Kursen kommer i stort sett att följa fjolårets kurs, se hemsidan för 2015/2016. Tabellen där kan ses som en preliminär plan för årets upplaga. Tabellen nedan fylls i under resans gång och speglar det faktiska läget. Vid onsdagstillfället lv 3 övar och experimenterar studenterna själva i GeoGebra, för att vid ett senare tillfälle visa vad de lärt sig på ett par lämpliga uppgifter ur kursen. Båda tillfällena är obligatoriska, examinationen äger rum framför skärmen vid det andra tillfället.Lektioner
Dag Avsnitt
Innehåll
16/1
OH
Satser 1,2 (med bevis). Elementa: Proposition 1. Frågor (diskuteras på fredag): Proposition 2 i Elementa. Fler kongruensfall? 
17/1Fredrik Olofsson: Lektionsplanering mm
19/1
OH
Satser 3,4,5,6,7 (med bevis).Elementa: Proposition 2. Kongruensfall: s-s-v? v-v-s? Mittpunkt på en sträcka. Antal skärningspunkter mellan cirkel och rät linje. PPG 12.
23/1
OH
Satser 8,9,10,. Parallellitet. Satser 11,12,13. Sats 14, uten bevis. Att avsätta sträckor och vinklar. Kongruensfallet v-v-s  samt "fjärde kongruensfallet" (s-s-v med extrakrav). Euklidisk geometri. Satser 19,20,21. Vinkelsumman i en triangel är 180 grader (utan bevis). Parallellogram, ekvivalenta definitioner. PPG 4,13.
25/1
OH
Ekvivalensrelationer. Exempel från talteori och geometri. Ekvivalensklasser. Projektiv geometri: oändliga punkter, den oändliga linjen. Andragradskurvors förhållande till den oändliga linjen. Konstruktionsuppgifter: analys, konstruktion, bevis och utredning. PPG 1,2,3. Mittpunktsnormalen som locus. PPG 14.
26/1
OH
PPG 8,10,11. Bisektrisen som locus. Cirkelskivans konvexitet.  Tangenten till en cirkel, koppling till den räta vinkeln till radien . Transversalsatsen (sats 22) - utan bevis. Topptriangelsatsen (sats 23). Likformighetsfallen (satser  24,25,26 + "fjärde ") - läs in bevisen själva! Pythagoras sats (sats 27) och dess omvändning (sats 28). PPG 17. Formeln för en triangels area i euklidisk geometri, oberoende av valet av bas, koppling till likformighet. Formeln för en triangels area i hyperbolisk geometri.
30/1OHPPG 15. Den euklidiska yttervinkelsatsen, medelpunktsvinkelsatsen, randvinkelsatsen (satser 29,30, 31). Nödvändigt villkor för att en fyrhörning ska vara inskriven (sats 32). De två tangenterna till en cirkel från pkt utanför är lika långa. Nödvändigt villkor för att en fyrhörning ska vara omskriven.
Korda-tangentsatsen. Kordasatsen, utvidgning till tangent, "power of a point". TRIANGLAR: satser om att de tre mittpunktsnormalerna skär varandra i en punkt; de tre bisktriserna skär varandra i en punkt; de tre höjderna skär varandra i en punkt (sats 43); de tre medianerna skär varandra i en punkt  (sats 40, bevis m.h.a. likformighet, utan vektorer). Svar på frågan varför två mittpunktsnormaler respektive två bisektriser skär varandra. Omskriven cirkel, inskriven cirkel, tyngdpunkt. Något om att avbilda i perspektiv.
1/2
GeoGebra - eget arbete.
2/2 OH
Presentation av grupparbete 1. PPG 5,6,18. Yttre bisektriser. Bisektrissatsen (sats 39), bevis som involverar "superpunkten".. 
6/2
OH
Vidskrivna cirklar. Areaformler för triangeln som involverar radierna för omskrivna cirkeln, inskrivna cirkeln och de vidskrivna cirklarna. Herons formel.
PPG 24 (även i perspektiv),25,27. Tillräckligt villkor för att en fyrhörning ska vara inskriven. Tillräckligt villkor för att en konvex fyrhörning ska vara omskriven.
9/2
Presentation av grupparbete 2. PPG 28,29. Användning av likformighet i konstruktionsuppgifter. PPG 31.
13/2
Individuella presentationer av problemlösningsstrategier. Diskussioner om vissa faror med "genvägar".
PPG 35. Perspektivbevis av den sista GeoGebrauppgiften (trapetset).
13--15 Problemlösningsstrategier, Éva Fülöp berättar om sin forskning.
16/2
PPG 31,30,22,den sista GeoGebrauppgiften. Konstruktion av tangent till en cirkel och gemensam tangent till två cirklar.
20/2
OH: Sats 41 (parallellogramlagen), 42 (medianernas längd). Höjders och bisektrisers längd, uttryckta i sidlängderna.
PPG: 41.
13--15 Problemlösning i industrin, Mats Rahmberg berättar.
23/2 Presentation av grupparbete 3.
27/2
Val av teman till intresseväckande föreläsningar.
1/3
PPG 48,50,51,52. Problem och uppgifter. Diskussion om undervisning av problemlösning. Den Hilbertska axiomatiken: axiomgrupper och exempel på "uppenbara" påståenden som behöver bevisas.
2/3INGEN UNDERVISNING
8/3

Presentation av intresseväckande föreläsningar. Kompletteringar.


Rekommenderade övningar
Titta gärna i förväg på teorin och uppgifterna som kommer att behandlas. Lös även problem från avsnittet för egen räkning i PPG.

Datorlaborationer
GeoGebra, se ovan. Installera själva, använd länken
http://www.geogebra.org/cms/
Experimentera gärna.

GeoGebraproblem:

PPG: 25,26,35,36,
samt

Problem. Låt fyrhörningen ABCD vara ett parallelltrapets, i vilket sidan AB är parallell med sidan CD. Visa att mittpunkterna på sidorna AB och CD, diagonalernas skärningspunkt, och skärningspunkten för sidorna BC och DA ligger i linje.
Kurskrav
Grundkonstruktioner som inte behöver redovisas i en lösning:

Liksidig triangel
Mittpunktsnormal
Mittpunkt på en sträcka
Normal till linje genom en given punkt på eller utaför linjen
Avsätta sträckor/vinklar
Bisektris till en vinkel
Punkter, från vilka en given sträcka syns under en given vinkel

Triangel, givet s-v-s, s-s-s eller v-s-v
Tangent till en cirkel genom punkt på eller utanför cirkeln
Gemensam tangent till två cirklar
Parallell linje till en given linje genom en given punkt
Dela en sträcka i ett antal lika delar


Presentationsuppgifter 
Veckopresentationer: Uppgifterna görs i grupp (ca 4 personer) och presenteras på tavlan. Problemen delas ut ca en vecka i förväg.  Presentationen är informell. Det är viktigt att gruppen visar förståelse och, vid givna lösningar, kan identifiera lösningsmetoden som använts.
Slutpresentationen i lv 8: Ämnet väljs fritt ur What is Mathematics? eller Encounter with Mathematics. Eventuella egna förslag som inte tas ur dessa två böcker skall godkännas av examinator. Presentationen är 60 minuter lång per grupp. Det går bra att använda krittavla, projektor, modeller ... Den tänkta målgruppen är gymnasieungdomar/nybörjarstudenter med gymnasiekunskaper i matematik.
Examination
För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg på tentamensskrivningen samt godkänt betyg på alla presentationer och datorlaborationer. Betyg på kursen är betyget på tentamensskrivningen. Förutom ren geometri innehåller skrivningen problem, för vilka det krävs att man beskriver olika lösningsstrategier och metoder. Man förväntas visa förmåga att konstruera uppgifter genom att variera ett problem för att anpassa det till elevernas intresse- och kunskapsnivå. Man förväntas också visa förmåga att upptäcka fel och brister i andras lösningar.
       Betygsgränser vid tentamen: för betyget 3 krävs 20p; för betyget 4 krävs 30p; för betyget 5 krävs 40p.   
Tentamina
14 Mar 2017 fm J,  09 Jun 2017 fm J,  22 Aug 2017 em J


In Chalmers Student Portal you can read about when exams are given and what rules apply on exams at Chalmers.
At the link Scedule you can find when exams are given for courses at University of Gothenburg.
At the exam, you should be able to show valid identification.
Before the exam, it is important that you report that you want to take the examination. If you study at Chalmers, you will do this by the Chalmers Student Portal, and if you study at University of Gothenburg, so sign up via GU's Student Portal.

You can see your results in Ladok by logging on to the Student portal.

At the annual examination:
When it is practical a separate review is arranged. The date of the review will be announced here on the course website. Anyone who can not participate in the review may thereafter retrieve and review their exam on Mathematical sciences study expedition, Monday through Friday, from 9:00 to 13:00. Check that you have the right grades and score. Any complaints about the marking must be submitted in writing at the office, where there is a form to fill out.

At re-examination:
Exams are reviewed and picked up at the Mathematical sciences study expedition, Monday through Friday, from 9:00 to 13:00. Any complaints about the marking must be submitted in writing at the office, where there is a form to fill out.
Gamla tentor
    Tentamensskrivning mars 2016 och lösningar till den
    Tentamensskrivning april 2016 och lösningar till den
    Tentamensskrivning mars 2015 och lösningar till den
    Tentamensskrivning april 2015 och lösningar till den
    Tentamensskrivning augusti 2015 och lösningar till den
    Tentamensskrivning mars 2014 och lösningar till den
    Tentamensskrivning mars 2013 och lösningar till den
    Tentamensskrivning mars 2012 och lösningar till den
    Tentamensskrivning augusti 2012 och lösningar till den
    Tentamensskrivning augusti 2013
    Tentamensskrivning augusti 2014 och lösningar till den
    ... och några problem till
... Tentauppgift