Matematik

Chalmers tekniska högskola 
Göteborgs universitet

TMA841 Linjär algebra V, VT 2007


Aktuellt 
Avsnitt 7.2 utgår denna gång.
Lösningar till omtentan 
Inledning 
I kursen behandlas många av de grundläggande begreppen inom linjär algebra, framförallt linjära ekvationssystem, matrisalgebra, determinanter, linjära avbildningar,  vektorrum, ortogonala projektioner, minsta kvadratmetoden, egenvärden, egenvektorer och diagonalisering. Dessutom ingår en del numerisk linjär algebra tillsammans med Matlabtillämpningar.
Examinator och Föreläsare
Lyudmila Turowska
Matematiska Vetenskaper, rum L3033, telefon 772 53 41

Övningar:
 Grupp A  Lyudmila Turowska
turowska@math.chalmers.se
 Grupp B
 Gunhild Lindskog tel.  772 10 85  lindskog@math.chalmers.se
 Grupp C  Peter Niitenberg tel.  772 5376
 peter.niitenberg@gmail.com
 GruppD
 Jacob Sznajdman tel.  772 53 76
 sznajdma@math.chalmers.se
Datörvningar (fredagar v. 2-6):
 Grupp A
 Lyudmila Turowska       
 turowska@math.chalmers.se  10-12, vö23
Grupp B
 Gunhild Lindskog
 lindskog@math.chalmers.se
  8-10 vö33
 Grupp C
  Peter Niitenberg
 peter.niitenberg@gmail.com  10 -12, vö33
 Grupp D
 Jacob Sznajdman
 sznajdma@math.chalmers.se   8-10, vö23


Kurslitteratur
 • (L) LayLinear Algebra and its applications (3:d edition),  Addisson-Wesley, 2003.
  (Även 2:a uppgraderade upplagan av Lay fungerar bra) Finns på Cremona.
 • (H) Huitfeldt: Kompendium. Finns på DC (Från läsvecka 2)
 • En liten handledning i Matlab.
 • Ordlista

  Schema
  Föreläsningar: Må 13 - 15 i VA, Ti 10 - 12 i VA, To (ej 8/3) 13 - 15  i VA, 7/3 13-15 i VA
  Övningar:      On (ej 21/2, 7/3) 13 - 15, 20/2, 6/3 i sal VÖ11, VV11-13,  Fr 8 - 12 i sal VÖ23, VVÖ33
  Matlabövn.:    V2-6.  


  Kursens omfattning
  VeckoPM
  Innehåll Avsnitt OH-bilder
  1  Linjära ekvationssystem.  L 1.1 - 1.9OH_V1
  2  Matrisalgebra.  L 2.1 - 2.5
  OH1_V2, OH2_V2
  3  Determinanter.  H, L 3.1 - 3.3OH1_V3 OH2_V3
  4
   Vektorrum.
   L 4.1 - 4.6
  OH1_V4 OH2_V4 OH3_V4
  5
   Basbyte, Egenvärden.
   L 4.7,  5.1 - 5.4, 5.7
  OH1_V5 OH2_V5 OH3_V5
  6
    Projektion , Minsta kvadratmetoden, diagonalisering av symmetriska matriser.
   L 6.1 - 6.5, 7.1
  OH1_V6
  7
   Kvadratiska former. Repetition
   7.2, H  Vecko-PM
  Länkar öppnas allteftersom kursen fortskrider. Klicka på numren i tabellen ovan.

  Examination 

  Kunskapskontrollen sker genom en skriftlig sluttentamen om totalt  50 poäng. Av dessa  är ca 80 % problemlösning och ca 20 % frågor på teori. Teorin gäller redogörelse för vissa kursmoment (definitioner och satser samt bevis av satser). Även frågor på MATLAB förekommer.
  Minimikravet för godkänt, och betyget 3, är 20 poäng inklusive eventuell bonuspoäng från duggorna (se nedan). För betyget  4  krävs minst  30 poäng och för betyget  5  minst 40.
  Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. (ej heller miniräknare). Eget papper får ej medföras
             Under läsvecka 6 kommer också examination vid dator av vissa MATLAB-moment
            att ske. Mer detaljer om detta under kursens gång.    <>
  Duggor
  I kursen ingår 3 korta duggor. De kommer att ges på onsdagsövningarna läsvecka 2, 4 och 6.
  Skrivtiden är en halvtimme och det blir 2-3 korta  uppgifter på sammanlaggt 6p. Som bonuspoäng till tentan ges medelpoängen på de 3 duggorna.  
  Tentamenstillfällen
  Se studieportalen
  <>
  Gamla tentor:
  träningstenta1, träningstenta2, svar.
  tenta 0503
  lösning.
  tenta 0508 (med svar),
  tenta0601MZ(med lösning)
  tenta 0601V.


  <> <>  Senast Uppdaterad: