Linjär algebra IT, VT2009

 

Kursansvarig: Stefan Lemurell

  Innehåll
  Uppdateringar   Top


14/1
Tes och lösningar till omtentan den 12 januari.
30/3
Tentan är rättad och på onsdag den 1 april kommer jag att sitta i rum MVL11 i Matematik-huset mellan 11:45 och 12:30 och dela ut dessa samt svara på eventuella frågor om rättningen. För att hitta till lokalen så ta "landgången" (dvs huvudentrén) och sedan glasdörrarna till vänster förbi expeditionen. MVL11 är första öppna rummet på vänster sida. Har du inte möjlighet att komma på onsdag så kan tentan efter detta tillfälle avhämtas på ovan nämnda expedition.
13/3
Tes och lösningar till tentan den 12 mars.
24/2
Som en liten hjälp finns det här en sammanställning med viktiga problemtyper. Denna innehåller också listor med exempel på uppgifter av de olika typerna både i boken och i Maple TA. Klarar man av att lösa alla dessa kommer man att klara tentan galant!

24/2
Alla proven (förutom det sjunde och sista som läggs ut i slutet av denna vecka) i Maple TA är nu öppna och kommer att så vara fram till tentan. Det betyder att man kan använda dessa för att öva inför tentan samt att man får möjlighet att klara ett prov som man missat tidigare.
19/2
Länken till förra årets tenta fixad.
16/2
Studentrepresentanter till kursutvärderingen är David Björkheim (davidbj@student.cha etc.) och Jonathan Daugaard (daugaard@student.cha etc.).
5/2
Maple-TA för vecka 2 förlängd till t o m måndag p g a inloggningsproblemen som nu ska vara lösta.
29/1
PDF-filerna med föreläsningsanteckningarna är uppdaterade och för de som tidigare var problem med bilderna bör det nu fungera. Meddela gärna om det fungerar eller inte.
21/1
Gruppindelningen är uppdaterad. Se under Gruppövningar.
19/1
Under Gruppövningar nedan så finns länk till gruppindelningen. Om du inte skrivit upp dig ännu så finns det platser kvar på förmiddagen. Kom till demonstrationen och genomgången imorgon 8:00. De som skrivit upp sig på eftermiddag har genomgång från 13:15 imorgon. Observera att det är i E-studion och att det är MYCKET VIKTIGT för din egen skull att komma.
15/1
Informationen är komplett, men kommer förstås att uppdateras under kursens gång.
12/1
Sidan skapas.
  Kursdokument   Topp
Kursens mål:
Kursens mål är att ge eleverna en grundläggande kunskap om den linjära algebran. De centrala begrepp som tas upp är bl a vektorer, matriser, linjära avbildningar, baser, determinant, linjära ekvationssystem, egenvektorer, egenvärden och singulärvärdesuppdelning. Målet är att eleverna ska få förståelse för teorin, kunna utföra beräkningar av mindre exempel för hand samt behärska Matlab så att de kan lösa stora problem med datorhjälp.
Relevans:
Linjär algebra är ett matematiskt verktyg som används inom alla vetenskaper som använder matematik och är därför ett oundgängligt redskap för i stort sett alla civilingenjörer. Detta gäller inte minst för ingenjörer inom datavetenskap som har massor av tillämpningar av linjär algebra.
Förkunskapskrav:
Delar av Diskret matematik för IT.
  Litteratur och kursinnehåll   Topp

L. Andersson m. fl.: Linjär algebra med geometri, Studentlitteratur 1999.

Kursen omfattar följande avsnitt ur boken:

Dessutom kommer en del material utöver detta att delas ut och presenteras under föreläsningar och gruppövningar.

Dessutom rekommenderas någon av följande läroböcker/referensmanualer för Matlab:

  Program   Topp

Kursen byggs upp kring några olika informationsteknologiska tillämpningar av matematik. Baserat på dessa tillämpningar delas kursen in i tre teman. Varje tema innehåller två till sex föreläsningar där teorin gås igenom detaljerat. Under övningarna tränar vi på den matematiska teorin, dels genom att handledarna demonstrationsräknar vid tavlan, dels genom egen verksamhet. Under gruppövningarna arbetar vi med och kring tillämpningarna, delvis med stöd av MATLAB. Under dessa övningar lär vi oss en del som inte täcks av föreläsningarna. Observera att även detta ingår i kursen och kommer på tentan. Övningarna i MATLAB är obligatoriska. Dessutom kommer det att vara inlämningsuppgifter via Maple-TA.

  Schema för föreläsningarna   Topp

Jag kommer att lägga ut föreläsningsanteckningar i form av PDF-filer till varje föreläsning. Dessa kommer att finnas tillgängliga före varje föreläsning (det är i alla fall min målsättning) och om man inte vill anteckna själv så kan man skriva ut dessa. Påpekanden om eventuella tryckfel i anteckningarna mottages tacksamt.

Allteftersom kursen framskrider markeras avklarat material med grönt.

Dag Stoff Avsnitt Anteckningar
19/1 Föreläsning I.1: Vektorer, matriser och matrisavbildningar. 1.1, 1.2, 2.2, 2.3 PDF
22/1 Föreläsning I.2: Linjära avbildningar och ON-baser. 1.2, 1.3, 2.3 PDF
26/1 Föreläsning I.3: Skalärprodukt, sammansättning och determinant. 2.4, 4.1, 4.4 PDF
29/1 Föreläsning I.4: Invers, vektorprodukt 
6.1,1.4 PDF
2/2 Föreläsning I.5: Linjer och plan. 1.5
PDF
5/2 Föreläsning II.1: Vektorer av dimension n. 2.1 PDF
6/2 Föreläsning II.2: Linjära avbildningar, matriser och determinanter. 2.2, 4.2, 4.3 PDF
12/2 Föreläsning II.3: Linjära ekvationssystem 3.1-3.5, 5.1-5.3 PDF
16/2
Föreläsning II.3: Baser, basbyten, ON-matriser. 5.4, 6.2, 8.1 PDF
19/2 Föreläsning II.4: Egenvärden, egenvektorer. 7.1-7.4 PDF
23/2
Föreläsning II.5 Egenvärden, egenvektorer. 7.1-7.4
26/2
Föreläsning II.6: Basbyten, diagonalisering, SVD. 7.5, 8.2, 8.3, 8.8 PDF
27/2
Föreläsning III.1: Grafer och grannmatriser.   PDF
6/3
Föreläsning III.2: Grafer och grannmatriser. Gamla tentor.    

  Schema för lektionerna   Topp

Under lektionerna kommer lärarna att räkna en del uppgifter på tavlan, men mycket av tiden kommer att ägnas åt självverksamhet med möjlighet att ställa frågor. Det är dock önskvärt att man redan innan lektionen har försökt lösa åtminstone en del av uppgifterna. Har man inte det är demonstrationerna av begränsat värde och eventuella frågor har inte dykt upp. Utnyttja lärarna och ställ frågor. Det är därför vi är där!

Dag Uppgifter
22/1 Kapitel 1: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 18, 21.
Kapitel 2: 7, 8, 13, 14.
26/1
Kapitel 1: 24, 28, 35, 38, 39, 41, 43.
Kapitel 2: 10, 15, 16, 31, 32, 33, 37, 39, 45, 47, 49. (Obs: Fel numrering i facit från 46.)
2/2 Kapitel 4: 1, 2, 3, 7, 21, 25.
Kapitel 1: 52, 55, 57, 65, 70, 71, 73, 75, 78, 85, 87, 92, 102, 103, 106, 109, 110.
9/2 Kapitel 2: 1, 2, 20, 21.
Kapitel 4: 11ac, 12.
Kapitel 3: 2, 3, 12, 13, 18, 25, 31, 34.
16/2 Kapitel 3: 35, 36a, 48, 50, 53.
Kapitel 5: 1, 12a, 15, 22, 23, 25, 29, 30.
Kapitel 6: 26, 28, 31, 33, 40, 43.
23/2 Kapitel 8: 1, 3, 6.
Kapitel 7: 1, 3, 4, 5, 7, 13, 16b, 18, 27, 29.
2/3
Kapitel 8: 8, 10, 12, 15, 29.
Uppgift 8 på "Dec 2001".
Övningar på föreläsningsanteckningar om grafer.
Tentamensproblem

 
  Schema för gruppövningarna   Topp

Varje gruppövning är uppdelad i två delar. Under de första 2 timmarna (ungefär) arbetar ni i grupprummen i grupper med de uppgifter på övningsbladen som är av mer teoretisk karaktär. Dessa innehåller också inslag av MATLAB. Den andra halvan arbetar man två och två (eller enskilt) vid datorerna och löser datorproblemen på övningsbladen med hjälp av MATLAB.

Några av uppgifterna ska redovisas genom en skriftlig inlämning. En lösning för varje par. Godkända lösningar är ett ABSOLUT KRAV för att bli godkänd på kursen. Lösningarna kommer att poängbedömas och goda lösningar kommer att ge bonuspoäng till tentan enligt skala som finns här:
Fullständiga instruktioner för inlämningen.

De olika övningsbladen läggs ut som länkar här senast fredagen innan och man ska åtminstone ha läst igenom uppgifterna innan man går till övningen. (De kommer inte att delas ut som papperskopior så man får själv skriva ut dem.)

Under första tillfället ägnas hela tiden (3-4 timmar) åt en introduktion till MATLAB och Maple-TA i E-studion. Det är mycket viktigt att man arbetar igenom övningsuppgifterna för att man ska kunna lösa uppgifterna under de kommande veckorna.

Gruppövningarna är rummen: 5205, 5207, 5209, 5211, 5213. Dessa ligger på plan 5 i EDIT-huset.

Datorövningarna är i labsal 5355.

Gruppindelning där det framgår vilken grupp du är med i och vilket grupprum du ska vara i. Saknas du så kontakta Stefan för inplacering. (Ursäkta om det blivit felstavningar. Påpeka gärna så korrigeras det.)

Dagar Ämne Uppgifter
20/1 Introduktion MATLAB och Maple-TA
Handledning Info Uppgifter
27/1 Affina avbildningar PDF
3/2
Linjära avbildningar och fraktaler PDF Ormbunksblad (exempel)
10/2 Linjer, plan m m PDF
17/2 Linjära ekvationssystem PDF
24/2 Egenvärden, egenvektorer och SVD PDF   Bild
2/3
Grafer och grannmatriser PDF

 
  Inlämningsuppgifter   Topp

Varje vecka finns det ett antal inlämngsuppgifter utlagda på nätet. De är i form av ett prov där man ska få ihop ett visst antal poäng för att bli godkänd. Man kan göra ett prov hur många gånger som helst och det är det bästa resultatet som räknas. Typen av uppgifter är (i stort sett) samma varje gång man gör ett prov en given vecka, men de olika siffrorna varierar. Sista dagen för att göra respektive prov är måndagen i veckan därpå.

Man kommer att få bonuspoäng beroende på hur många veckor man gjort enligt följande skala:
7 veckor:  4 poäng
5 veckor:  2 poäng
Det är med andra ord viktigt att vara aktiv under hela kursen.

Proven görs i ett system som kallas Maple-TA och rättningen sköts helt automatiskt. Viktigt att tänka på att man noga kontrollerar att man först räknar och sedan skriver rätt för det finns ingen snäll lärare som har överseende med småmissar vid rättningen.  Om man minst två gånger är nära (inom 1 poäng) att klara sig så finns möjlighet att bli godkänd i efterhand.

Länk till Maple-TA. Alla som förväntades gå kursen har fått användarnamn och lösenord till sin e-postadress på Chalmers. Om du inte har fått inloggningsuppgifter så kontakta kursansvarig.

  Gamla tentor   Topp

Här finns tidigare tentor med lösningar.

December 2001 med lösningar.
December 2002 med lösningar.
December 2003 (med lösningar).
Mars 2005 med lösningar.
Mars 2006 med lösningar.
Mars 2008 med lösningar.

  Tentamina   Topp

Tentansdatum i studieportalen.

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna. Tentamen kommer att omfatta 50 poäng och för betyget 3 krävs minst 25 poäng, för betyget 4 minst 35 poäng och för betyget 5 minst 45 poäng.

Det är obligatoriskt att göra MATLAB-laborationerna. Se ovan under Gruppövningar.

Rättade tentor kommer att lämnas tillbaka vid lämpligt tillfälle under läsperiod 4. Därefter kan de återfås på expeditionen för Matematiska vetenskaper. Öppettiderna är må-fr 8.30-13.00.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt.

  Lärare   Topp

Föreläsningar: Stefan Lemurell, (tfn. 5303).
Gruppövningar: Stefan Lemurell, (tfn. 5303) och Vera Lisovskaja.
Datorövningar: Sara Landolsi
Övningsgrupp 1: Stefan Lemurell, (tfn. 5303).
Övningsgrupp 2: Vera Lisovskaja


Denna sidas adress: http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/tmv206/0809/index.html

Stefan Lemurell <sj@chalmers.se>

Valid HTML 4.01!