Aktuella meddelanden
Här kommer det att finnas information och material till kursen Flervariabelanalys  MVE035, vt09 (lp3).
Kort kursbeskrivning samt planering finns på schemat, utförlig  kursbeskrivning se nedan ("dag-för-dag-planering").
Tidsschema för lp3 (med alla kurser) finns här.
        Övningstentan är rättad, ges tillbaka må 23/2 kl 16.01 i GD, här är (en nyare variant av) tesen med lösningarna
        (resultat: 123 skrev, därav fick  0 BP: 17; 1 BP: 39; 2 BP: 41; 3 BP: 21; 4 BP: 5, medelpoäng: 14.1 (av 30 möjliga))
Tentan 09-03-12: tentan är rättad, ges tillbaka må 23/3 kl. 11.46 i GD, finns sedan på expeditionen (9.30-13.00); hämta ut din tenta och studera lösningarna, diskutera gärna din lösning med mig (skriv mejl för att bestämma tid)!  resultattesen, lösningar
Tentan 09-08-25: tesen, lösningar (är rättad, 09-08-28)
Tentan 10-01-14: tesen, lösningar (är rättad, 10-01-15)  
Examinator och föreläsare
Bernhard Behrens, tel 772 3573, mottagning: måndagar 12.00-13.00 (MV, rum L2069)
EXTRAMOTTAGNING: tis 10/3 och ons 11/3 kl. 12-14.
Övningsledare: grupp a, c: Bernhard Behrens, grupp b, d: Johan Karlsson, TM: Sven Järner
kursutvärderare: Viktor Nilsson och Simon Sigurdhsson
Kurslitteratur
Persson/Böiers: Analys i flera variabler samt tillhörande övningar (Lund, senaste upplaga)
          Andra böcker: litteraturtips
          Instuderingsuppgifter
Exempel
          Bevis för existensen av en vektorpotential för ett källfritt fält
          Övningsuppgifter till kap 9/10
Lösning till ö 4.20
Kort om PDE (partiella differentialekvationer)
Föreläsningsanteckningar  av Christian von Schultz från 2005
Preliminärt program för föreläsningarna
...dag-för-dag-planering:
må 19/1: Vi definierar partiella derivator för rellvärda funktioner; "partiellt deriverbar" medför dock inte "kontinuerlig", det rätta deriverbarhetsbegreppet visar sig vara  "differentierbarhet". Vi visar kedjeregeln och att differentierbarhet medför kontinuitet.  
on 21/1
: Vi tillämpar kedjeregeln för att lösa partiella differentialekvationer via nya variabler och visar att C1 medför differentierbar. Sedan definierar vi operatorn grad  som generaliserar deriverings operatorn D (kedjeregeln och differentierbarhet blir enkla, gradf=0 medför att f är konstant på  bågvis sammanhängande mängder). Vi definierar riktningsderivatan och visar hur den fås med grad, att gradf anger den riktning i vilken funktionsvärdena växer snabbast samt att gradf är vinkelrät mot nivåkurvor/nivåytor.
to 22/1: Vi börjar med max-min-problem: vi definierar (lokal) extrempunkt, stationär punkt och sadelpunkt och visar att (för part. deriverbara funktioner) extrempunkter är stationära. Vi härleder Taylorutvecklingen av funktioner av två variabler.  
PB: 2.1-2.6
viktigt:
Repetera: geometrisk vektor
i Rn: längd, avstånd, skalärprodukt; inre punkt, randpunkt, randen till en mängd i Rn; öppen mängd, sluten mängd; kompakt mängd; bågvis sammanhängande mängd. Vad är ett fält, ett fälts koordinatfunktioner? Vad är en nivåkurva? Hur kan man åskådliggöra fält resp. reellvärda funktioner av två variabler? Hur definieras gränsvärde (beräkning?), kontinuitet? Vad är de polära koordinaterna? Vilka egenskaper har kontinuerliga funktioner? Taylorutveckling av funktioner i en variabel.
Nytt:
Hur defineras och vad ger de partiella derivatorna? Vad är en differentierbar funktion? Kan du visa att differentierbar medför kontinuerlig och att C1 medför differentierbar? Hur defineras (beräknas) tangentplan (för funktionsyta, för nivåyta)? Kan du (bevisa, tillämpa) kedjeregeln?
Vad är gradientvektorn till en funktion? Vad ger den? Vilka egenskaper har den?
Kan du härleda Taylorutvecklingen av funktioner av två variabler? Vad är en lokal extrempunkt, en stationär punkt, en sadelpunkt? Kan du visa att inre extrempunkter är stationära om funktionen är part. deriverbar? Gäller omvändningen?
Räkna instud.uppg. 1, 2a,b1 och exemplen
må 26/1: Vi inför det viktiga begreppet (positivt definit, negativt definit, indefinit) kvadratisk form och tillämpar Taylorutvecklingen för att karaktärisera stationära punkter.
on 28/1: Vi definierar funktionalmatris, funktionaldeterminant och differential och ser hur enkelt "differentierbarhet" och kedjeregeln blir för fält och diskuterar inversa  funktionssatsen.
to 29/1: Vi motiverar implicita funktionssatsen. Sedan börjar vi med dubbelintegraler som vi motiverar geometriskt (volymen av "området under en funktionsyta") så som vi gjorde för enkelintegraler ("arean av området under en funktionskurva"). Vi definierar "integrerbar över D" och visar att kontinuerliga funktioner är integrerbara över kompakta axelparallella rektanglar.   PB: 2.6, 2.7, kap3, 6.1-6.3
viktigt:
Repetera
: matrisräkning, determinant! Integrering!

Vad är en (positivt definit, negativt definit, indefinit) kvadratisk form? Hur kan karaktären hos stationära punkter bestämmas? Definition av funktionalmatris/determinant, differential. Funktionaldeterminant för polära och för sfäriska koordinater. Vad menas med att ett fält är differentierbart? Cm? lokalt bijektivt i en punkt? Inversa och implicita funktionssatsen.
Vad är en integrerbar funktion av två variabler?
Räkna instud.uppg. 3a
Börja redan nu med att räkna gamla duggor!!!!
må 2/2: Vi definierar nollmängd och mätbar mängd, behandlar integreringsregler och beräkning av dubbelintegraler via itererad integration (sats av Fubini) och räknar exempel.
on 4/2: Vi visar Fubinis sats (väldigt åskådligt: skivformeln!). Sedan beskriver vi  "koordinatbyte", upptäcker funktionaldeterminantens geometriska betydelse,  motiverar utförligt variabelsubstitution i dubbelintegraler och räknar exempel.
to 5/2: Vi definierar generaliserad dubbelintegral (konvergens, divergens, absolutkonvergens) m.h.a. uttömmande följder och räknar exempel, bl.a. integralen av exp(-x2) över R.
PB: 6, 7, 8 
viktigt:
Vad är en nollmängd, en mätbar (= kvadrerbar) mängd? Satsen om itererad integration. Integration över standardområden. Vad är den geometriska betydelsen av funktionaldeterminanten? Hur funkar variabelsubstitution för dubbelintegraler?  Vad är en uttömmande följd, en (divergent, konvergent, absolutkonvergent) generaliserad dubbelintegral? Kan du beräkna exp(-x2) över hela reella axeln? 
Du lär dig att integrera
genom att räkna många exempel. Gå igenom först samtliga exempel vi räknade på tavlan och samtliga exempel i boken (="typtal med lösningar")!
Räkna instud.uppg. 4,  duggor!!
må 9/2: Vi behandlar trippelintegraler (definition, beräkning, generaliserad integral), härledar rymdpolära koordinater och deras funktionaldeterminant och räknar exempel
on 11/2: Vi visar medelvärdessatsen för trippelintegraler och ger tillämpningar: massa, tyngdpunkt, moment mm.. Sedan börjar vi med kurvintegral av ett fält längs en kurva som vi motiverar med "arbete"; vi visar att den är oberoende av kurvans parameterframställning,
to 12/2: Vi definierar sluten och enkel kurva, enkelt sammanhängande mängd (med posistivt orienterad rand) i planet, konservativt kraftfält, potential och "kurvintagral oberoende av vägen".     
PB: 3.1.1, 9

viktigt:
Repetera
"kurva i Rn" (P-B, env. analys, 7.4, flerv. analys 3.1.1)!
Trippelintegral: beräkning, variabelsubstitution, sfäriska koordinater, generaliserad integral.
Kan du medelvärdessatsen för dubbel- och trippelintegraler?
Hur definieras kurvintegral? Arbete?
Vad är en sluten, en enkel, kurva? En enkelt sammanhängande mängd, en mängd med positivt orienterad rand, i planet? Vad menas med att "kurvintegralen är oberoende av vägen i D"? Vad är ett konservativt kraftfält? Vad är en potential till ett fält? Vad är en exakt differentialform (exakt differentialekvation)?
Räkna instud.uppg. 5
OBS: nytt  schema!
må 16/2: Vi bevisar Greens sats som spelar en avgörande roll i planet (ger en karaktärisering av konservativa fält) och i rummet (användes i beviset av Gauss sats). Vi visar huvudresutatet: under vissa, viktiga förutsättningar gäller för ett kraftfält  F=(P,Q)  ekvivalens mellan "konservativt", "kurvintegral oberoende av vägen" och "P'y=Q'x". Vidare visar vi "arbete = potentialskillnad" för ett konservativt fält och motiverar "konservativt".
on 18/2: Vi börjar med ytor på parameterform: först bestämmer vi arean av en buktig yta, sedan definierar vi (normal-)ytintegral (ger flödet) och  divergens av ett fält och visar Gauss sats (som ger fysikalisk innebörd av div, nämligen källstyrka).
to 19/2: Vi visar att Greens sats är Gauss sats i planet, sedan definierar vi rotation av ett fält, nablaoperatorn (allt blir väldigt enkelt: "funkar" som geometrisk vektor) och definierar orienterad yta med rand. PB:  9, 3.1, 8.2, 10
viktigt:
Igen:
Repetera: geometrisk vektor (i R3, skalärprodukt och vektorprodukt)!

Kan du (formulera och bevisa) Greens sats och samband mellan potential, fält och arbete för konservativa fält? Hur kan du avgöra om ett plant fält är konservativt? Vad är arbetet för ett konservativt fält? Kan du beräkna en potential till ett konservativt fält? Kan du beräkna arean av ett område i planet m.h.a. Green? Hur löses en exakt differentialekvation?
(Buktiga) ytor: vad är areaelementet, hur beräknas arean? Vad är, hur beräknas och vad ger en normalytintegral? Vad är en orienterad yta med rand? Vad är divergens och rotation av ett fält? Kan du (formulera, bevisa och tillämpa) Gauss sats? Kan du räkna med nabla-operatorn?
Räkna instud.uppg. 6Aa,b
må 23/2: Vi visar Stokes sats, ger fysikalisk innebörd av rot-vektorn och visar att i planet Stokes sats är Greens sats.
on 25/2: Vi visar ekvivalens mellan virvelfritt och konservativt, mellan källfritt och existens av en vektorpotential (bevis) och räknar huvudexemplen: fält riktade mot origo vars styrka är proportionell mot en potens av avståndet till origo samt magnetfält - elektrostatiskt fält kring z-axeln.
to 26/2
: Vi börjar med problemet att bestämma det största/minsta värde som en funktion antar "på en mängd", resp. "under bivillkor"; utförliga exempel räknas, ffa  max-min-problem utan kompakt område.  PB: 10, 4
viktigt:
Kan du (formulera, bevisa och tillämpa) Stokes sats? Vad är en konvex mängd? en enkelt sammanhängande mängd i R3? Kan du (även visa) samband mellan potential och rotation, vektorpotential och divergens i R3? Hur kan du avgöra om ett fält i R3 är konservativt? Kan du beräkna en potential till ett konservativt fält, en vektorpotential till ett källfritt fält?
Räkna instud.uppg. 6(hela)
Hur hittar man största/minsta värdet av en funktion på kompakta och på icke kompakta mängder? Under bivillkor? Lagrange multiplikatormetod.
Räkna instud.uppg. 3b
må 2/3: Vi visar Lagranges multiplikatormetod för lösning av max/min-problem under bivillkor och räknar exempel.
on 4/3: Vi definierar karakteristikor till en PDE och visar hur man kan beräkna dem. Till sist diskuterar vi när (och hur) man får derivera under integraltecken, ex.: gammafunktion, Laplace- och Fouriertransform. Sedan börjar vi att repetera genom att räkna uppgifter från fjolårets tentor (baklänges: 09-01-14, 08-08-28 osv.), det fortsätter vi med
to 5/3 och fr 6/3 (10-12 i HB1).  PB: 4, 5.1, PDE
viktigt:
Vad är och hur fås en karakteristisk koordinat för en PDE?
När får man derivera under integraltecken (ffa då integralen är generaliserad)?
Räkna instud.uppg. 2b2

Räkna tentorna 09-01-14, 08-08-28, 08-03-13 (innan de demonstreras) och äldre tentor
(lösningar se Tentor)


Datorlaborationer och övningar med Matlab
se Jan's hemsida
Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen,
man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning. Se "viktigt" i dag-för-dag-planeringen ovan.
Teorifrågor väljs ur "repetitionsfrågor".
Examination
Tentamen består av 6-8 uppgifter som kan ge 60 poäng varav teoriuppgifterna ger maximalt 16 poäng.
För godkänt krävs minst 24 poäng medan gränserna för betyg  4 resp. 5 är 36 resp. 48 poäng.Den frivilliga övningstentamen ger maximalt 4 bonuspång, dessutom ger datorlaborationen maximalt 3 bonuspoäng; dessa bonuspoäng gäller endast vid ordinarie tentanmen (08-03-12), man kan dock inte tillgodoräkna sig mer än totalt 6 bonuspoäng.

Tentamina
Övningstenta äger rum lördag 14/2 kl 8.30-10.30 i V
Tentamen äger rum 12/3 em (VV), 25/8 fm (VV) och 14/1-2010 (sista anm.: 25/12-09)
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor
övningstentor, lösning till duggan 07-02-17
          tenta januari 09, lösningar till tentan januari 09
tenta augusti 08, lösningar till tentan augusti 08
          tenta mars 08, lösningar till tentan mars 08
gamla tentor, lösningar:  08-1-17, 07-08-28, 07-03-16, 07-01-19