MVE255, Matematisk analys i flera variabler, 2018/19

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig och föreläsare: Stig Larsson.

Övningsledare:

Sal
Namn epost
ML11
Jimmy Johansson
jimjoh xxx chalmers.se
ML12
Mattias Lennartsson
matlen xxx chalmers.se
ML13
Vincent Molin
gusvinmo xxx student.gu.se
ML14
Per Ljung
perlj xxx chalmers.se
ML4 (ML1 tis v8)
Kristian Holm
holmkr xxx chalmers.se

Kurslitteratur

A. Logg, S. Larsson, A. Målqvist: Analys och linjär algebra. Del IV.
Ladda ned här (version 2019-06-02). Figurer finns i föreläsningsanteckningarna.
(Uppdateras kontinuerligt med rättelser och tillägg. Kolla alltid att du har aktuell version.)

Program

Översiktlig planering

Rekommenderade övningar och kursmål preciseras i VeckoPM för varje läsvecka.
VeckoPM
Avsnitt Innehåll
Vecka 1 1.1-1.2 Funktioner, derivata
Vecka 2 1.3-1.7 Newtons metod, kedjeregeln, Taylors formel, gradient
Vecka 3 2 Optimering
Vecka 4 3.1-3.6
4.1-4.2
Randvärdesproblem och FEM i 1-D
Dubbelintegralen
Vecka 5 4.1-4.7 Multipelintegraler
Vecka 6 5 Kurvintegral och ytintegral
Vecka 7 6 Randvärdesproblem och FEM i 2-D
Vecka 8 Repetition

Föreläsningar

Preliminär planering.
Dag
Avsnitt Innehåll
Anteckningar
v1: 25/3 1.1 Funktioner. Visualisering. F1
v1: 26/3 1.1 Konvergens, gränsvärde, kontinuitet F2
v1: 28/3 1.2.1-1.2.3 Derivata F3
v2: 1/4 1.2.4, 1.3 Derivata, forts. Newtons metod. F4, F4matlab
v2: 2/4 1.4, 1.5 Kedjeregeln. Derivator av högre ordning. F5
v2: 4/4 1.6, 1.7 Taylors formel. Gradient och riktningsderivata. F6, F6matlab
v3: 8/4 2.1 Extremvärden. F7
v3: 9/4 2.2-2.3 Kritiska punkter. Max-min problem. F8, F8matlab
v3: 11/4 2.4 Lagranges multiplikatormetod. F9, F9matlab
v4a: 15/4 3.1-3.4 Randvärdesproblem i 1-D. F10
v4a: 16/4 3.5-3.6 FEM i 1-D F11
Påsklov
v4b: 2/5 4.1-4.2 Dubbelintegralen F12
v5: 6/5 4.3-4.5 Variabelsubstitution, generaliserad integral F13
v5: 7/5 4.5 Trippelintegral F14 , F14matlab
v5: 9/5 4.6-4.7 Variabelsubstitution, moment F15
v6: 13/5 5.1-5.2 Kurvor och kurvintegraler F16
v6: 14/5 5.3-5.4 Ytor och ytintegraler F17
v6: 16/5 5.5-5.6 Grad, div, rot. Gauss divergenssats. F18
v7: 20/5 6.4-6.5 Randvärdesproblem, svag formulering. FEM i 2-D. F19
v7: 21/5 6.2, 6.1 Härledning av värmeledningsekvationen F20
v7: 23/5 Frågor och svar F21
v8: 27/5 Repetition, derivator F22
v8: 28/5 Repetition, integraler F23

Studieresurser

Datorövningar med Matlab

Att kunna använda dator för att göra beräkningar i linjär algebra är ett mycket viktigt mål i kursen. Datorövningar är integrerade i kursplaneringen (se VeckoPM) och schemaläggs inte särskilt. Kunskaper i datorberäkningar examineras i duggor och på tentamen. Matlab rekommenderas eftersom studenterna förväntas ha tillräckliga kunskaper i Matlab.

Referenslitteratur för Matlab

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens syfte och lärandemål finns angivna i kursplanen.
Teorifrågor.

Duggor

Vi kommer att ha tre duggor som görs i Möbius Assessment (tidigare kallad Maple TA). Dessa kan ge upp till 6 bonuspoäng att adderas till tentamenspoängen.
Duggorna kommer att vara öppna under läsvecka 3, 5 och 7.
Bonuspoäng: 8 duggapoäng ger 1 bonuspoäng, 10 duggapoäng ger 2 bonuspoäng. Bonusen är giltig till och med andra omtentan på kursen.
Du når duggorna via PingPong när de är öppna.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig sluttentamen med maximalt 50 poäng. För godkänt (betyget 3) krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30 p och för betyget 5 krävs 40 p. Upp till 6 bonuspoäng från duggorna kan räknas in i tentamensresultatet.

Under läsåret ges även två omtentor med samma betygsgränser, och bonuspoängen kan räknas in även i dessa. Bonuspoäng förs inte över till nästa läsår.

Tillåtna hjälpmedel: Inga hjälpmedel. Kalkylator ej tillåten.

Datum, tider och platser för tentamen finns i studentportalen.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers. Tänk på att du måste anmäla dig i tid till tentan, eftersom du annars inte får tenta.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Väsentliga förändringar jämfört med förra kurstillfället:  Ny kurslitteratur.

Årets studentrepresentanter är:

Gamla tentor


190604, 190830, 191011
181012, 180831, 180529
171006, 170825, 170530
160531, 160826, 161007, 160405
150828, 150530, 150415
140830, 140527, 140115
130831, 130528 130116,
120901, 120522, 120111
110827, 110524
090526, 090829, 100112, 090110, 080829, 080526