MVE470/MVE351, Flervariabelanalys, 2017/18

Aktuella meddelanden

Vi var överens om att fortsätta med examinationen av studioövningarna i Maple TA, och att den som inte blir godkänd på dessa uppgifter i utsatt tid kan komplettera/redovisa i påföljande vecka. Det kommer även finnas möjlighet att komplettera/redovisa återstående studioövningar i sista läsveckan.
Jag kommer fortsätta ta med Vecko-PM i pappersform till måndagsföreläsningarna.
En del tycker det är störande med alla brev från Piazza vid varje nytt inlägg där. Till er kan jag då säga att det går bra att stänga av detta inifrån Piazza (se instruktioner på websidan https://trunkuserguide.screenstepslive.com/s/5891/m/18197/l/195990-how-do-i-edit-my-piazza-email-notifications).
Jag fick också frågan om det kan hända att bevis som inte gås igenom på föreläsning trots allt kan komma på tentan. Svaret på den frågan är att jag siktar på att hinna gå igenom alla bevis som finns med i lärmålslistan innan kursen är slut, och i så fall kan de eventuellt dyka upp på tentan. Om jag trots allt inte skulle hinna gå igenom något bevis på lärmålslistan så kommer det heller inte testas på tentan.  

Lärare

Examinator och föreläsarare:
Thomas Wernstål, Matematiska Vetenskaper, rum L3037, tel: 7723557, e-post: twernst ("vid") chalmers.se

Övningsledare
:  
Bta: Andreas Dahlberg, e-post: andreas_dahlberg ("vid") outlook.com - första övningssalen som är listad i Time Edit               
Btb: Sebastian Andersson, e-post: gusanderse ("vid") student.gu.se - andra övningssalen som är listad i Time Edit
Kf: Oskar Holmstedt, e-post: oskholms ("vid") student.chalmers.se - tredje övningssalen i Time Edit på måndagar och första övningsssalen vid övriga tillfällen.                          
Ka: David Ericsson, e-post: daverics ("vid") chalmers.se - fjärde övningssalen i Time Edit på måndagar och andra övningsssalen vid övriga tillfällen.
Kb: Hanna Oppelmayer e-post: hannaop ("vid") chalmers.se - sista övningssalen som är listad i Time Edit

Labhandledare:
Bta: Thomas Wernstål, e-post: twernst ("vid") chalmers.se - första övningssalen som är listad i Time Edit
Btb: Erik Jansson, e-post: erikjans ("vid") student.chalmers.se - andra övningssalen som är listad i Time Edit
Kf: Oskar Eklund, e-post: guseklunos ("vid") student.gu.se  - första övningssalen som är listad i Time Edit  
Ka: Joakim Löfgren, e-post: joalof ("vid") chalmers.se - andra övningssalen som är listad i Time Edit     
Kb:
Niklas Nordgren, e-post: gusunokuni ("vid") student.gu.se - sista övningssalen som är listad i Time Edit   

MVE351 studenter får välja den övningsgrupp och studiogrupp som passar bäst deras schema.

Kurslitteratur

Calculus, A complete course, 8th edition, av Robert A. Adams och Christoffer Essex
Pearson Addison Wesley, ISBN 978-0-321-78107-9 (Säljs på Cremona)
(Även tidigare upplagor kan fungera men med visst besvär för studenten)

Övrigt kursmaterial kommer finnas tillgängligt via denna kurshemsida (se Övrigt kursmaterial nedan)

Program

Kursens omfattning: Adams: 8.2, 10.1, 10.5, 11.1, 11.3, 12.1-12.7, 12.9, 13.1-13.3, 13.7, 14.1-14.6, 15.1-15.6, 16.1-16.5

I kursen behandlas de grundläggande begreppeninom matematisk flervariabelanalys som gränsvärde, partiell derivata, gradient och riktningsderivata. Viktiga egenskaper hosfunktioner, som kontinuitet och differentierbarhet, utnyttjas för undersökning av ytor och kurvor, bestämning av extremvärdenoch optimering samt för approximation av funktioner. Vidare behandlas dubbel- och trippelintegraler samt generaliserade dubbelintegraler. Tillämpning av integraler för volym- ochareaberäkningar. Begreppen kurvintegral, kurvtangentintegral, ytintegral och normalytintegral definieras och studeras, Greens formel, Gauss sats och Stokes sats är väsentliga.

Preliminärt program 
Veckoplanerna, som läggs ut successivt under kursens gång, innehåller detaljerade kunskapsmål och rekommenderade övningsuppgifter.
Läsvecka
Avsnitt
Innehåll
Föreläsning
1
Veckoplan
10.1
10.5
12.1
12.2
12.3
12.4
Analytisk geometri i tre dimensioner
Kvadratiska ytor
Reelvärda funktioner av flera variabler, nivåkurvor, nivåytor
Gränsvärden och kontinuitet
Partiella derivator
Derivator av högre ordning
15 jan
16 jan
16 jan
16 jan
19 jan
22 jan

2
Veckoplan
12.5
12.6
12.7
12.9
13.7
Kedjeregeln
Linjära approximationer, differentierbarhet och differentialer
Gradient och riktningsderivata
Taylorserier och approximationer
Newtons metod
22 jan
24 jan
24 jan
29 jan
Studio

3
Veckoplan
13.1
13.2
13.3
14.1
14.2
14.3
Extremvärden
Extremvärde med bivillkor
Lagranges multiplikatormetod
Dubbelintegral
Upprepad integration
Generaliserade dubbelintegraler och medelvärdessatsen
29 & 31 jan
31 jan
31 jan

2 feb
2 feb

2 feb & 5 feb

4
Veckoplan

14.4
14.5
14.6

Dubbelintegraler i polära koordinater, variabelsubstitution
Trippelintegraler
Variabelsubstitution i trippelintegraler


5 feb & 7 feb
7 feb
12 feb

5
Veckoplan
8.2
11.1
11.3
15.1
15.2
15.3
15.4
Parametrisering av plana kurvor
Vektorvärda funktioner av en variabel
Kurvor och parametrisering
Vektorfält
Konservativa fält
Kurvintegraler
Kurvintegraler för vektorfält
12 feb
12 feb & 13 feb
13 feb

13 feb & 14 feb
14 feb
14 feb

19 feb


6
Veckoplan


15.5
15.6

Ytor och ytintegraler
Orienterade ytor och flödesintegraler


19 feb & 21 feb
21 feb & 26 feb

7
Veckoplan
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Gradient, divergens och rotation
Nablaräkning
Greens sats
Gauss divergenssats
Stokessats
26 feb
26 feb
26 feb
28 feb

28 feb & 5 mars

8
Kompletteringar och repetition


Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Datorlaborationerna/Studioövningarna ingår som ett obligatoriskt moment i kursen. Material till studioövningarna finns här.

OBS! Kursdeltagare på MVE351 når Maple TA - uppgifterna till studioövningarna via kursaktiviteten för MVE470 (använd alltså inte Ping Pong - aktiviteten för MVE351) 


OBS! Kursdeltagare på MVE351 behöver inte göra studioövning 5 (jämviktsprojektet)


"Gamla" studenter från TMV036c och MVE350 behöver INTE göra de nya uppgifterna för att bli godkända på kursen, om det på ett enkelt sätt kan bekräftas att du är godkänd på motsvarande moment från tidigare.

Här är mer detajerade instruktioner om genomförandet av datorövningarna:


Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
  4. Kompendiet Flervariabelanalys med Matlab som skrivits av Thomas Wernstål specifikt för denna typ av kurs i flervariabelanalys

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

För att uppmuntra studier under hela läsperoden, nödvändigt för att lyckas, ges tre stycken frivilliga duggor om 30 min på måndagar i läsveckorna 3, 5 och 7.


Varje dugga planeras bestå av tre uppgifter. Maximalpoäng på varje dugga är 6. Medelvärdet av erhållen poäng på de tre duggorna, avrundat till närmaste heltal, förs över som bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Erhållen bonuspoäng kan tillgodoräknas även vid omtentor tills kursen, eller dess motsvarighet, ges nästa läsår.

Examination

Examination utgörs av en skriftlig tentamen på materialet ur Adams (moment 0215, 6hp), samt Maple TA-uppgifter på materialet vid studioövningarna (moment 0115, 1.5hp). För godkänt på kursen krävs godkänt på båda dessa moment. 

Tentamen omfattar uppgifter som kan ge totalt 50 poäng. Maximal kan man således få 56 poäng på tentamen då bonuspoängen är medräknad (se info om duggor ovan). För godkänt krävs minst 23 poäng då bonuspoängen är inräknad.

Tentamen är uppdelad i två delar, dels en godkäntdel och dels en överbetygsdel. Denna uppdelning syftar enbart till att tydliggöra nivån och vilka lärmål som huvudsakligen är tänkt att testas i de olika uppgifterna. Det finns dock ingen gräns för godkänt på respektive del, utan poängen på båda delarna räknas samman. Det är alltså totalpoängen som är betygsgrundande.

För den som blivit godkänd på studioövningarna grundas betyget på kursen enbart på resultatet från tentamen enligt följande:

Betyg 3: 23-32 poäng,
Betyg 4: 33-41 poäng,
Betyg 5: 42-56 poäng.

I vecko-PM, som delas ut efter hands, finns detaljerad beskrivning av lärmålen för kursen. Dessa lärmål är huvudsakligen till för att studenten lättare skall kunna urskilja vilka krav ställs för att bli godkänd och för att erhålla överbetyg.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Här är alla studentrepresentanter för denna kurs:

Albin Alhbäck Kf albinah ("vid") student.chalmers.se
Ana-Mari Petrova Kf petrova ("vid")  student.chalmers.se
AnnaNorénUtvärdering Bt norena ("vid") student.chalmers.se
Vendela Lindström Bt venlin ("vid") student.chalmers.se
Caroline Ridderstråle K carrid ("vid") student.chalmers.se
Greta Rudin K gretam ("vid") student.chalmers.se
Ismar Gutic Ki ismarg ("vid") student.chalmers.se

Gamla tentor

Övrigt kursmaterial

Material som använts på föreläsningar:

Föreläsning 15 jan: Power Point-presentation av kursen (ppt, pdf)

Föreläsning 16 jan: Power Point - dokument med andragradsytor (pdf), Matlabfiler: andragradsytor.m, plan_skar_plan.m, plan_skar_sfar.m, skissa andragradsyta.m

Föreläsning 22 jan: Matlabfiler: tangentplan.m, tangentplan_exempel2.m

Föreläsning 29 jan: Matlabfiler: gradient_och_riktingsderivata_demo_2_CHF.m, gradmet.m, gradmet3var.mr

Föreläsning 5 feb: Matlabfiler: medelvardessatsen.m

Föreläsning 7 feb: Matlabfiler: sfariska_koordinater.m

Föreläsning 14 feb: Matlabfiler: faltlinjer.m, faltlinjer2.m, vektorfalt3.m, vektorfalt4b.m

Föreläsning 14 feb: Matlabfiler: arbete.m, arbete3.m